logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTArkivreferens

CountValue
1"När samlingen skulle katalogiseras 1960 var ett fåtal föremål försedda med en löst påsatt lapp med på franska skrivna, ofta svårläsliga, upplysningar om respektive föremål. Några hade då också en lapp med nummer, tack vare vilket det var möjligt att återfinna föremålet i ett par mycket summariskt utskrivna katalogutkast. Ännu fåtaligare var föremålen i samlingen försedda med en påsatt, på franska utskriven originaletikett. Vad som på detta sätt kunnat inhämtas om föremålen återges i generalkatalogen med understruket inom " ". Katalogiseringen försvårades ytterligare genom att stora delar av samlingen sedan den blivit summariskt katalogiserad, återgått till Aly ben Salem. Samlingen åtföljs sålunda av ett hundratal lösa lappar med på franska utskrivna upplysningar, och bland vilka säkerligen också fanns lappar som hörde till föremålen vid utställandet. En del av dessa lappar torde avlägsnats från de nu katalogiserade föremålen. De 1960 bevarade originalnumret på föremålet anges in (.....) i katalogen. Av ovan anförda skäl måste föreliggande katalog betraktas som mycket ofullständig." citat i Generalkatalogen som upprättades 1960 av Stig Rydén och Jan Söderström.
18 fotografier av modellen tagna från olika sidor finns.
1Brev av den 15 februari 1939 från Gunnel Hazelius-Berg till Sigvald Linné finns i avskrift i generalkatalogen.
1Brev från Nils Ambolt till museet 17 jan 1940 finns citerat i generalkatalogen.
1En liknande käpp finns i 1916.1.1343 och 1916.1.1349.
1En liknande käpp finns i samlingarna 1916.1.1343 och 1349.
1Foto, neg. 145/31
1foto, neg. 146/7
1foto neg, 146/5
1Foto neg, 146/6
1Foto neg. 145/2
1Foto neg. 145/22
1Foto neg. 145/25
1Foto neg. 145/29
1Foto neg. 145/3.
1Foto neg. 145/35
1Foto neg. 146/16
1Foto neg. 146/3
1I arkivets originalkatalog finns fotografier från tillfället 1997 då visparna tillverkades. Där finns även kopia på en artikel om mästaren skriven av Christer Duke.
1I originalkatalogen förvaras Birgit Åkessons brev till Göran Avén där hon berättar att skeden kommer från poeten Bay Moore i Liberia och att Avén får denna för "allt du sagt mig, att du rätt kig, allt du gjort för källvattnets ogripbara mask" ­ det senare alluderar till titeln på Åkessons bok Källvattnets mask, som Avén var förlagsredaktör för./WÖ
1katalogkort
1Saknar dokumentationsunderlag.
1Samlingen okatalogiserad 1961. Till grund för generalkatalogens uppgifter som gjordes detta år fanns ett antal fotografier (uppklistrade i kartong nr 15), på vilka med nummer var markerade grupper eller enstaka föremål som de var placerade i donators hem, i anslutning till en lapp med uppgifter om stam etc. Vissa uppgifter inhämtade ur årsredogörelsen 1939. På fotografierna och på bifogade lappar hade professor G. Lindblom med blyerts lämnat kompletterande uppgifter. (generalkatalogen)
1se även samling 1939.47.
1Se bild 0046.79, 0162.01 och0162.02
1Utförligare uppgifter finns på orig.-nr. (RM-korten).