logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMMotivord, kikongo

CountValue
1-----
1-------
1-----------
1Atakudukwa a bamba kuna simu a nsadila nzadi kwilu.
1Ba
1Babwende mu kifulu kia yobila muna nto.
1Babwende mu zengolo akikulu/ Mu lunungu lwansi.
1Bakala mpe kento; mvwatu mpe nketodolo.
2Bakento na bizitu
1Bala ba Baladi mpe mwana kento amisioni, tata Hammar.
1Bala badianga ma yuma.
1Bana mpe ntabu mia zi nuni
1Bana na mbutu.
1Batéké mu bwatu
1Biatubumba
1Biatubumba biamona bayanukini.
1Bifwani bia ba nkento. Nkusulu anitu.
1Bifwani bia bantu, zibakala na zikento.
1Bifwani biabantu.
1Bifwani bia bantu.
1Bila dia vata.
1Bila kuna vata
1Bila ya divata
1Bila ya mulebe na bwala.
1Binwani mpe mi mvwatu miau.
1Bi valu
1Bi zunga bia nsitu a kanga ku Madzia.
4Bwatu
1Dibundani
1Dikanda ku nzo.
1Divata dia Babwende muna banza ya Kingoyi.
1Divata dia Babwende muna mbanza ya Kingoyi.
1Fu, Bialusambulu
1Gionbidila a matoko.
1Kangulu ansunki.
1Kento, mu zidukulu a bia lubumba.
1Kento, na nsietolo a ma fuku na mintungua.
1kento Batéké va nzo andi.
1Kento ku nzadi mu teka mamba ma nwa.
1Kiamvu, Kiazembalala mu mbamba.
1Kiana kiankanda anitu
1Kifuani kia bakala mubwende.
1Kifuani kia bantu
1Kifuani kia nkento.
1Kifwani kia bakala; mvuatulu mpe nketodolo.
1Kifwani kia Bakala. Nsamba.
1Kifwani kia Bakala mpe Kento.
3Kifwani kia Bantu
7Kifwani kia Kento
1Kifwani kia kento, milele -------
1Kifwani kia kento. Nsamba za manima.
1Kifwani kia kento na nsamba kwe Bopoto.
2Kifwani kia makinu
1Kifwani kia mpondolo
1Kifwani kia muntu
1Kifwani kia muntu; ntetolo ambele
1Kifwani kia Niombo
1Kifwani kia Nombo
1Kifwani kia nzo
6Kifwani kia nzo.
1Kifwani mama a lubila lwa zi mpfumu.
1Kifwani ya mabina
1Kifwani ya mabina.
1Kikulu kia nzo kwe Batéké
1Ki nsonokono kiansogolo
1Kisabukulu kia mbamba
1Kununu a makondi mu Kingoyi
1Kununu a makondi mu Kingoyi.
1Ku yobila mamba ma tia
1Lubila lwa Mpfumu.
1Lukanunu dia bundu diamisioni
1Lukundza
1Lukunza
1Lukutukunu lwa yonzokolo muna fulu kia ba misioni
1Lukutukunu lwa yonzokolo muna fulu kia bamisioni.
3Lukutukunu lwa yonzokolo muna fulu kia ba misioni.
1Mabwatu
2Makazini ma nguba za mu kuyumisa.
1Makinu ma lek?
1Makinu ma zitwenia zi bakento.
1Makinu ma zitwenia zikento
1Malu ma nti "Bombax", bassadilanga mu yidikila biayuluka mu nzadi.
1Manseke ma zi ngouba.
1Ma sabu va kati ye Songololo mpe Kibunzi
1Maseke ku nsitu ba yokele tia.
1Maswa ma nzadi
1Mbaza Kingoyi.
1Mbindisi abisikulu muna lumbu kia nzikulu.
1Mbwabunu za zikento mu nzidukulu za biatubumba.
3Mbwangi
1Mbwangi kwe Babwende.
1Mbwilu anti mu kifuani kia longo dia Bombax muna fulu dia misioni.
1Mbwilu za Zongo
1mfumu
1Mfumu ansi mpe nganga.
1Mfumu Bopoto Mpe zi nsamba mu zizi.
1Mi mvambala muna bwatu diau
2Mi mvambala muna bwatu diau.
1Mi mvwatu mia mvumbi
1Mi mvwatu mia mvumbi.
1Mi ndimba mia Mpozo mu kifwani kia Pic de Gambier.
1Minkissi mia bitéki kwe Babwende.
1Mi nsiki.
1Minsolele mia manseke
1Mpaka za ba nkombo
1Mpekotolo
1Mpekotolo/Mbenono a minti.
1Mpemba ya mfumu
1Mpfumu Lubisa mpe bantu bandi.
1Mpfumu Masoko mpe bantu bandi.
1Mpova yazungu
1Mukento ku nikunu a mayaka(ki kwanga)
1Mu kento ku nikunu a mayaka mu lamba bi kwanga.
1Muloki, ndoki
1Muna kati dia tu luvu.
1Muntu na dionga mpe nkaku
1Muntu na ntoko.
1Mu yidiki a bialubumba
1Muyuluki a maba
1Muyuluki a maba.
1Mwana bakala
1Mwana kento na nlunga walaka
1Mwana kento tukkidi muna kifulu kia bamisioni kuna Mpalabala.
1Mwana mpe minkinsi ku ntulu.
1Mwana na nketodolo ya ntalu
1Mwila mia mi ndimba mia Mpozo ku Kongo.
1Ndambulu a bidia bia matanga mu Kingoyi.
1Ndumba
1Ndumba mu nzila minsolo mu kwe kunda zi mbala.
1Ndumba zi lweti minkisi.
1Ngali ya masini.
1Ngangula mpe minkisi miandi.
1Ngangula telamane kuna luvu kiandi.
1Ngulu zi ba gondele mu bidia bia matanga mu Kingoyi
1Ngulu zi ba gondele mu diambu dia matanga mu Kingoyi.
1Nguvu ubwidi mu ntambu
1niombo
1Nkandi za maba
1Nkebolo za ntombo za nguba.
1Nkento bayidikanga biatulubumba.
1Nkento mpe bala na mutete.
1Nkudusulu a makonde
1Nkwa mpe ponzo andi.
1Nkwendolo ya ba klisto.
1Nlongi amisioni
1Nlongui Håkansson mpe misioni Edward Karlman kuna yonzokolo.
1Nlongui Håkansson muna mbumumu kuna yonzokolo a ba misioni mu Kingoyi.
1Nombo, bikunti bia nzikulu.
1Nsabukulu a bwatu.
1Nsabukulu a nzadi kongo.
1Nsambi za mungongo
1Nsamuni ansamu ambote
2Nsobolo anzo.
1Nsongi
1Nsongi a malavu ma maba.
1Ntambi a ma tebo
3Ntambi ambizi
1Ntambi ambizi muna abwa mia nzadi Yalala.
1Ntambu.
2Ntekolo a mikalu mia muntondia.
1Ntungulu ampidi
1Ntutulu a zi nkasa/madeso
1Ntwalakani
1Ntwena kento mpe bala bandi: bakala mpe wa kento.
1Nzandukulu ambizi
3nzaza ya nzadi
1Nzidukulu a fufu
1Nzo
1Nzo a nganga mpe nzo a minkisi
1Nzo a zi kombo
1Nzokolo a bia tubumba.
1Nzo ku mpemba
2Nzo za misioni.
2Salu kia ngionzoko a nguba
1Salu kia ngiozoko a nguba.
1Sekula a malavu
1Sikulu bia nsinga
1Skulu kiamilongi
1Tungulu anzo.
1Tungulu anzo ya ba missioni
1Venguka a nsitu na suka tia.
1Vuma kianzikulu, Biziama.
1Yonzokolo
1Yonzokolo muna banza ya bakongo kuna Kingoyi
1Zikento za Babwende muna minsole mia manseke.
1Zi kento za Babwende muna minsole mia manseke.
1Zi nkento mu nzila zitukiri ku manseke.
1Zi nkento mu yidikanga bialubumba.
1Zi nkento na zi nzungu yuma.
1Zi nkento zitukidi ku manseke na mayaka.
2Zi nsambi
1Zunga
1Zunga bia nsuka.
1Zunga bia nsuka kuna mongo za Babwende.
1Zunga ya suka