logo

Carlotta - the museum database

1932.08 :: Linné, Sigvald

Object description
Arkeologisk samling omfattande 6.897 föremål. Teotihuacan. Hemförd av professor Sigvald Linné. /US
Samlingsnummer
1932.08
Samlingsnamn
Linné, Sigvald
Omfattning
1932.08.1-6897.
Ort - ursprung
Teotihuacan
Region - ursprung
Mellanamerika; Middle America; Mesoamerika; Mesoamerica; Valley of Mexico; Mexikodalen
Land - ursprung
Mexiko : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Geografiskt namn - annat
Mexico; Latinamerika; Latin America; America
Entré till samlingen
Denna stora arkeologiska-precolumbiska samling baseras på Sigvald Linnés (1899-1986) uppmärksammade utgrävningar in Teotihuacan år 1932. Samlingen kompletteras med Sigvald Linnés fortsatta utgrävningar i Teotihuacan 1934-35 (se samling 1935.08). Teotihuacan grundades ca 250 f.Kr. och varade fram till ca 700 e.Kr. Runt 600 e.Kr. var Teotihuacan, med ca 200 000 invånare, inte bara Mesoamerikas största stad under klassisk period (250-900 e.Kr.) utan en av världens dåtida största städer (totalt ca 22 km2, centrala delen ca 7 km2). Sigvald Linnés noggranna utgrävningar och publicerade detaljerade rapporter samt hans enskilda artiklar (ofta i museets tidskrift Ethnos) har i hög grad bidragit till eftervärldens kännedom om Teotihuacans urbana karaktär, alltså inte bara ett gigantiskt rituellt-ceremoniellt centrum. Etnografiska museet har en av världens största samlingar (från 1932 och från 1934-35) utanför Mexiko, endast ett fåtal fynd blev kvar i Mexiko. Sigvald Linné blev hedersdoktor i Mexiko år 1951. Samlingen från 1932, liksom den från 1934-35, innehåller bl.a. för Teotihuacan typiska tripoder (trefotskärl) med eller utan lock samt andra lerkärl, t.ex. i fin "thin orange" lera samt "floreros"; masker-ansikten i bränd lera till rökelsekärl ("incensarios"); stenverktyg, föremål av obsidian (vulkaniskt glas) samt inte minst tusentals figuriner, mestadels i fragment. Föremål ur 1932.08 och 1935.08 har varit utställda ett flertal gånger, t.ex. i Skatter från den Befjädrade Ormens Land (1993-2000), Etnografiska museet, och i Teotihuacan Art from City of the Gods, M.H. de Young Memorial Museum (1993; se San Francisco utställningskataloger, Fine Arts Museum). Litteratur, se t.ex.: om Sigvald Linnés karriär och bibliografi, se Staffan Brunius, Not only from Darién to Teotihuacan, Acta Americana (1993); Sigvald Linné, Archaeological Researches at Teotihuacan, Mexico (1934); Sigvald Linné, Mexican Highland Cultures...(1942); Sigvald Linnés artiklar om Teotihuacan i tidskriften Ethnos; Sue Scott, The Terracotta Figurines from Sigvald Linné´s Excavations at Teotihuacan, Mexico (2001). SB, 2012-04-03.
Beskrivning
Arkeologisk samling omfattande 6.897 föremål. Teotihuacan. Hemförd av professor Sigvald Linné. /US
Introduction to the collection
This great archaeolgical-Precolumbian collection is based on Sigvald Linné´s (1899-1986) much acknowledged excavations in 1932 at Teotihuacan, Valley of Mexico. This collection is complemented with Sigvald Linné´s continued excavations in 1934-35 at Teotihuacan (see collection 1935.08). Teotihuacan was founded ca 250 B.C. and had its collapse ca 700 A.D. Around 600 A.D. Teotihuacan, with perhaps 200 000 inhabitants, was not only the largest city in Mesoamerica during the Classic period (250-900 A.D.) but one of the largest cities (22 km2, central area 7 km2) in the world at the time. Sigvald Linné´s thorough excavations and published detailed reports and articles (often in the museum´s international journal Ethnos) have to a great extent contributed to our knowledge about Teotihuacan as an urban phenomenon, i.e. not only as a gigantic ritual-ceremonial center. The Museum of Ethnography as one of the very largest Teotihuacan collectyion(-s) outside Mexico, only a few of Sigvald Linné´s finds were left in Mexico. Sigvald Linné became honorary doctor in Mexico in 1951. The collection from 1932, as well as the one from 1934-35, contains Teotihuacan-typical objects, e.g. tripods (three supports/legs) with or without lids, other clay pottery such as e.g. in fin "thin orange" clay and also "floreros"; mask-faces in burnt clay for incense burners ("incensarios"); stone tools; objects of obsidian (vulcanic glass); and not the least thousands of figurines, mostly fragments. Objects from 1932.08 and 1935.08 have been displayed several times, e.g. in Skatter från den Befjädrade Ormens Land (Treasures from the Land of the Plumed Serpent; 1993-2000), Museum of Ethnography, and in Teotihuacan Art from the City of the Gods, M.H. de Young Memorial Museum (1993; see San Francisco exhibition catalogues, Fine Arts Museum). Litterature, see e.g.: about Sigvald Linné´s career and bibliography, see Staffan Brunius, Not only from Darién to Teotihuacan, Acta Americana (1993); Sigvald Linné, Archaeological Researches at Teotihuacan, Mexico (1934); Sigvald Linné, Mexican Highland Cultures...(1942); Sigvald Linnés articles about Teotihuacan in the journal Ethnos; Sue Scott, The Terracotta Figurines from Sigvald Linné´s Excavations at Teotihuacan, Mexico (2001). SB, 2012-04-03.
Namn - förvärvat från
Linné, Sigvald (1899-04-14 - 1986-12-23), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Sigvald Linné, etnograf och arkeolog, professor samt föreståndare för Statens etnografiska museum i Stockholm 1954-66. L. intresserade sig tidigt för central- och mesoamerikansk arkeologi och gjorde flera fältarbeten i regionen. Bland hans mera kända insatser märks utgrävningarna i Teotihuacán (Archeological Researches at Teotihuacán, Mexico, 1934, och Mexican Highland Cultures, 1942) samt analysen (1948) av den karta över Mexico City från mitten av 1500-talet som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Källa: Nationalencyklopedin. /US

Han var gift med Margareta som också deltog i flera utgrävningar.

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Nuttall, Zelia
alt
Beskrivning
Zelia Maria Magdalena Nuttall (September 6, 1857 – April 12, 1933) var en amerikansk arkeolog och antropolog, född i San Fransisco.
Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Östlund, Karl Erik Magnus (1875-02-03 - 1938), Engineer, Ingeniør, ingenjör, Insener, Insinööri
alt
Beskrivning
Karl Erik Magnus Östlund, född i Stockholm 3 februari 1875, död 1938, ingenjör. År 1902 - 1909 var han assistent vid Tekniska högskolans materialprovningsanstalt. Han var senare föreståndare för mexikanska telefonaktiebolaget Ericssons i Mexiko. (Svenskt porträttgalleri). Han genomförde arkeologiska undersökningar i Mexiko på 1910-talet. Herr Östlund nämnes i generalen I. Thord-Gray´s bok "Gringo Rebel" (Mexico 1913-1914), Univ. of Miamai Press, Coral Gables, Fla., 1960, på sidorna 388-389. Han samlade även orkidéer. En dotter till honom är Barbro Wallstén, gift med civilingeniören Erik Wallstén., Direktör.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
digitaltmuseum.org, collections.smvk.se, runeberg.org
Förvärvsomständigheter - i fält
Utgrävningar in Teotihuacan år 1932.
Förvärvsomständigheter - till museet
Gåva av prof. Sigvald Linné.
Källor
Se orginalkatalog eller senare A4-katalog.
Referens - källa
Linné, Sigvald (1942) The Yellowish-red pottery - a problem of Mexican trade relations, Ethnos 4
Källor - http
libris.kb.se, doi.org
Anmärkning

Zelia Nuttall har skänkt 1 föremål från Mexico till dr. Sigvald Linné, som sedan skänkt det till EM. Inv. 1932.08.

Östlund har skänkt ett föremål från Mexico till dr. Sigvald Linné, som skänkt det till EM. /US

; En av museets absolut största arkeologiska samlingar, utgrävd och utförd med vederbörligt tillstånd, akademisk noggrannhet och publicerad.; One of the museum´s truly most impressive archaeological collections, excavated and brought to Sweden with all due permissions, academic rigour and published.
Sökord
Teotihuacan; tripod; trefotskärl; florero; candelero; figurin; figurine; stone tool; bark beater; mask; incensario; obsidian; vulkaniskt glas; thin orange; fine orange; Mazapan; Stamps; stämplar; Xolalpan; The Fat God; The Old Fire God; Tlaloc; stucco paint
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
NU1

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.