logo

Carlotta - the museum database

bild

Magasinet - U :: En insamling - ett lagarbete

Object description
Sven Hedin är känd för sina omfattande forskningsexpeditioner i Centralasien. Den etnografiska samlaren som en ensam och stark man är en schablonbild. I själva verket var insamlandet resultatet av många skickliga människors strapatsrika arbete. Sven Hedin var en framstående organisatör som själv allt oftare verkade i bakgrunden.
Del av utställning
Magasinet - U
Magasinet - id
U
Sakord
monter
Titel
En insamling - ett lagarbete
Titel, engelska
A collection – a team effort
Slinga - ingår i
Slinga 2
alt
Beskrivning
Sven Hedin är känd för sina omfattande forskningsexpeditioner i Centralasien. Den etnografiska samlaren som en ensam och stark man är en schablonbild. I själva verket var insamlandet resultatet av många skickliga människors strapatsrika arbete. Sven Hedin var en framstående organisatör som själv allt oftare verkade i bakgrunden.
Beskrivning - engelska
Sven Hedin is known for his extensive research expeditions in Central Asia but the ethnographic collector as the tough loner is a stereotype. In actual fact, the collection is the result of many skilled people’s work and hardships. Sven Hedin was a distinguished organizer who would more often than not work behind the scenes.
Magasinet - slinga

Nu går vi till en imponerande samling föremål från Centralasien med anknytning till den tibetanska formen av buddhism.

Föremålen kommer från Sven Hedins sista stora expedition på 1930-talet. Många av föremålen samlades i själva verket in av andra expeditionsmedlemmar än Hedin själv, till exempel av etnografen Gösta Montell som var knuten till Etnografiska museet.

I den tibetanska buddhismen kretsar många ceremonier och texter runt bodhisattvor. Bodhisattvorna är upplysta varelser som ännu inte gått in i nirvana utan valt att hjälpa andra att nå upplysning.

En av de viktigaste är Manjushri, visdomens bodhisattva som vi här ser i form av en imponerande skulptur i förgylld koppar. Ett av Manjushris kännetecken är svärdet som skär sönder okunnighetens slöja, den som döljer den sanna verkligheten.

Till vänster om Manjushriskulpturen ligger staplar av böcker med tibetanska texter. Böckerna är inte inbundna utan pappersarken hålls samman mellan pärmar av trä. I Manjushris vänstra hand växer en lotusstängel och i lotusblommans krona vilar en sådan bok. Det är den buddhistiska sutran Prajna Paramita, visdomens fulländning.

Med denna vandring genom utställningen ”Magasinet” har vi lyft undan en bit av slöjan som normalt döljer så många av våra föremål. Fortsätt att förvånas och förundras av föremålen och glöm inte att forska vidare i vårt digitala arkiv!

Magasinet - slinga, engelska

And now for an impressive collection from Central Asia, related to the traditions of Tibetan Buddhism.

These items originate from Sven Hedin’s last big expedition in the 1930’s. Many items were in fact collected by other members of the expedition, for example by Gösta Montell, an ethnographer who was related to the Museum of Ethnography.

In Tibetan Buddhism many of the ceremonies and texts are to do with boddhisattvas. A bodisattva is an enlightened creature who has not yet entered nirvana. Instead it has chosen to help others reach enlightenment.

One of the most important is Manjushri, the bodisattva of wisdom, presented to us here as an impressive sculpture made of copper gilt.Among the attributes of Manjushri is the sword that will cut the veil of ignorance, the veil that conceals the true reality.

To the left of the Manjushri sculpture are piles of books with Tibetan texts. The books are not bound; the sheets of paper are kept together by wooden covers. A lotus stalk is growing from the left hand Manjushri’s left hand, and a similar book rests in the flower head of the lotus. This is the Buddhist sutra Prajna Paramita, the fulfillment of wisdom.

This tour through the Storage rooms exhibition has helped us remove part of the veil which normally conceals so many items in our collections. Please continue to marvel and feel amazed at the collections and don’t forget to do some further research in our digital archives!

Magasinet - text

Sven Hedin är känd för sina omfattande forskningsexpeditioner i Centralasien. Den etnografiska samlaren som en ensam och stark man är en schablonbild. I själva verket var insamlandet resultatet av många skickliga människors strapatsrika arbete. Sven Hedin var en framstående organisatör som själv allt oftare verkade i bakgrunden.

Mellan 1927 och 1935 befann sig upptäcktresanden och geografen Sven Hedin (1865-1952) åter i Kina för att genomföra sin sista stora expedition. Denna gång var han inte ensam utan hade ett stort antal medarbetare med sig från flera olika länder. De var huvudsakligen naturvetare, men denna gång fanns där också etnografer och arkeologer.

De arkeologiska samlingarna återlämnades (repatrierades) till Kina under 1950-talet, medan de etnografiska samlingarna exporterades med tillstånd av de kinesiska myndigheterna och finns i dag i huvudsak på Etnografiska Museet.

Sven Hedin deltog i förvärven, men till största delen spårades föremålen upp och köptes av Gösta Montell. Han hade, i sin tur, hjälp av medarbetare som talade kinesiska och mongoliska, kände templen i Inre Mongoliet, antikbodarna i Beijing och hade kontakterna för att berika samlingarna - F.A. Larsson, Georg Söderbom, Joel Eriksson och Ferdinand Lessing.

Den stora samlingen består därför av många delsamlingar från många olika platser. De har mycket varierat innehåll, men främst avsågs de stödja Hedins projekt att för den västerländska publiken presentera den nordliga, tibetanska buddhismen.

Magasinet - text, engelska

Between 1927 and 1935, the explorer and geographer Sven Hedin (1865-1952) found himself back in China realising his last major expedition. This time he wasn't alone but had a large number of colleagues with him from several different countries. They were largely scientists, but this time there were also ethnographers and archaeologists.

The archaeological collections were returned (repatriated) to China in the 1950s while the ethnographic collections were exported with the permission of the Chinese authorities, and today are primarily at the Museum of Ethnography.

Sven Hedin participated in acquisitions but, for the most part, objects were tracked down and bought by Gösta Montell. He had, in turn, the help of colleagues who spoke Chinese and Mongolian, knew temples in Inner Mongolia, antique stalls in Beijing, and had the contacts to enrich the collections – F.A. Larsson, Georg Söderbom, Joel Eriksson, and Ferdinand Lessing.

The large collection therefore consists of many sub-collections from many different places. They have very varied contents, but were primarily intended to support the Hedin's project to present northern, Tibetan Buddhism to a Western audience.

Slinga - sortering
07
Slinga - titel
Samlad visdom
Slinga - titel, engelska
Collected wisdom
Belongs to Utställning
Magasinet - En etnografisk skattkammare
Tidpunkt - öppnad/start
2012-10-26

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.