logo

Carlotta - the museum database

bild

Korea collections - Joseon - Ceramics 2 :: Keramik

Object description

I den här delen av samlingen finns ett flertal föremål som representerar de två huvudsakliga keramiktyper som tillverkades under Joseon (1392-1910): den typ av stengods som kallas buncheong, samt vitt porslin. Buncheongvaror tillverkades bara under Joseons två första århundraden, medan dess att vitt porslin, som redan börjat framställas under Goryeo (918-1392), fortsatte att tillverkas under hela perioden.

Termen "buncheong" är en förkortning av "bunjang hoecheong sagi" ("pudrat grågrönt gods"), en term som myntades av den koreanske konsthistorikern Go Yu-seop (1904-1944) på 1930-talet. Den keramik som åsyftas är grått stengods som dekorerats i olika mönster med karaktäristisk vita engobe (flytande lera) som sedan täckts med grönaktig glasyr. En mängd olika tekniker användes till utsmyckningarna, bland annat inlagd vit engobe, stämplade mönster som fyllts med vit engobe, ristningar och sgraffitomålning, järnbrun målning på vit engobe, mönster i penslad vit engobe, samt doppning i vit engobe. Buncheonggodsen utvecklades ur den keramiktradition som dominerade under den tidigare Goryeo-dynastin, men buncheonggodsen är vanligen grövre och robustare till sitt utseende, med praktiska, väl tilltagna former och ofta med djärv och uttrycksfull dekor. Buncheongkeramik användes som vardagsgods i alla samhällsklasser, även aristokratin och det kungliga hovet. Deras naturliga och anspråkslösa former gjorde dem mycket populära som tegods i Japan och boncheongkeramik har påverkat keramiktillverkningen i Japan ända fram i våra dagar.

När Joseondynastin befäst sin makt och konfucianismen blivit statsideologi blev det vita porslinet allt mer populärt och snart var det den helt dominerande typen av keramik i Korea. Det ansågs vara en symbol för de konfucianska dygderna sparsamhet och enkelhet. Under kung Seongs styre blev det vita porslinet den officiella keramiken i landet och det började tillverkas i de kungliga brännugnarna (Bonwon) som byggdes i Gwangju i Gyeonggiprovinsen under 1460-talet. Detta ledde även till att lokala brännugnar övergav tillverkningen av buncheong till förmån för vitt porslin, vilket i sin tur ledde till att buncheonggodset försvann från marknaden. En annan viktig utveckling för keramiken under Joseon var användningen av koboltblått till dekor på vitt porslin, något man troligen började med under mitten av 1400-talet. Efter den förödande japanska invasionen under sent 1500-tal genomgick den koreanska keramiktillverkningen stora förändringar. Nya former utvecklades och nu var det dekor i järnbrunt under glasyren, i stället för blått, som dominerade. Enklare mönster i koboltblått blev också populära och keramiken uppvisade ofta tydligt koreanska drag. Efter byggnationen av de statliga brännugnarna i Bunwon-ri i Gwangjuprovinsen 1751, blomstrade tillverkningen av blåttvitt porslin. Keramik från den sena Joseon-perioden var ofta rikt dekorerad med tekniker som underglasyrmålning i järnbrunt och kopparrött, ofta med mönster inspirerade av koreansk folkkonst.

Monterdel
Korea collections - Joseon - Ceramics 2
Titel
Keramik
Titel, engelska
Ceramics
Titel, koreanska
도자기
Beskrivning
I den här delen av samlingen finns ett flertal föremål som representerar de två huvudsakliga keramiktyper som tillverkades under Joseon (1392-1910): den typ av stengods som kallas buncheong, samt vitt porslin. Buncheongvaror tillverkades bara under Joseons två första århundraden, medan dess att vitt porslin, som redan börjat framställas under Goryeo (918-1392), fortsatte att tillverkas under hela perioden. Termen "buncheong" är en förkortning av "bunjang hoecheong sagi" ("pudrat grågrönt gods"), en term som myntades av den koreanske konsthistorikern Go Yu-seop (1904-1944) på 1930-talet. Den keramik som åsyftas är grått stengods som dekorerats i olika mönster med karaktäristisk vita engobe (flytande lera) som sedan täckts med grönaktig glasyr. En mängd olika tekniker användes till utsmyckningarna, bland annat inlagd vit engobe, stämplade mönster som fyllts med vit engobe, ristningar och sgraffitomålning, järnbrun målning på vit engobe, mönster i penslad vit engobe, samt doppning i vit engobe. Buncheonggodsen utvecklades ur den keramiktradition som dominerade under den tidigare Goryeo-dynastin, men buncheonggodsen är vanligen grövre och robustare till sitt utseende, med praktiska, väl tilltagna former och ofta med djärv och uttrycksfull dekor. Buncheongkeramik användes som vardagsgods i alla samhällsklasser, även aristokratin och det kungliga hovet. Deras naturliga och anspråkslösa former gjorde dem mycket populära som tegods i Japan och boncheongkeramik har påverkat keramiktillverkningen i Japan ända fram i våra dagar. När Joseondynastin befäst sin makt och konfucianismen blivit statsideologi blev det vita porslinet allt mer populärt och snart var det den helt dominerande typen av keramik i Korea. Det ansågs vara en symbol för de konfucianska dygderna sparsamhet och enkelhet. Under kung Seongs styre blev det vita porslinet den officiella keramiken i landet och det började tillverkas i de kungliga brännugnarna (Bonwon) som byggdes i Gwangju i Gyeonggiprovinsen under 1460-talet. Detta ledde även till att lokala brännugnar övergav tillverkningen av buncheong till förmån för vitt porslin, vilket i sin tur ledde till att buncheonggodset försvann från marknaden. En annan viktig utveckling för keramiken under Joseon var användningen av koboltblått till dekor på vitt porslin, något man troligen började med under mitten av 1400-talet. Efter den förödande japanska invasionen under sent 1500-tal genomgick den koreanska keramiktillverkningen stora förändringar. Nya former utvecklades och nu var det dekor i järnbrunt under glasyren, i stället för blått, som dominerade. Enklare mönster i koboltblått blev också populära och keramiken uppvisade ofta tydligt koreanska drag. Efter byggnationen av de statliga brännugnarna i Bunwon-ri i Gwangjuprovinsen 1751, blomstrade tillverkningen av blåttvitt porslin. Keramik från den sena Joseon-perioden var ofta rikt dekorerad med tekniker som underglasyrmålning i järnbrunt och kopparrött, ofta med mönster inspirerade av koreansk folkkonst.
Beskrivning, engelska
In this category, the two major types of ceramics produced during the Joseon period (1392–1910) buncheong wares and white porcelain are well represented. While buncheong wares were only produced during the first two hundred years of the Joseon period, white porcelain began to be produced already in the Goryeo period (918–1392) and prevailed throughout the Joseon period. The term “buncheong” is the abbreviation of bunjang hoecheong sagi (“powdered grey-green wares”), a term that was coined by Korean art historian, professor Go Yu-seop (1904–1944) in the 1930s. It refers to a distinct type of ceramics consisting of a grey stoneware body decorated with varied designs involving the characteristic use of white slip and covered with a greenish-tinged glaze. The wide range of decorative techniques in buncheong wares includes white slip inlay, stamped-patterns filled in with white slip, incision and sgraffito, iron-brown painting on a layer of white slip, white slip designs brushed onto the surface, and dipping in white slip. Buncheong wares developed from the ceramics tradition of the preceding Goryeo dynasty, and while maintaining some of its characteristics, buncheong wares are generally earthy and coarse in appearance, generous and practical in shape and bold and expressive in their designs. Buncheong ceramics were mainly used as daily household utensils by all social classes including the aristocracy at court. Their natural and unassuming appearance earned them great popularity as tea wares in Japan and buncheong ceramics have been influencing ceramics production in and beyond Japan until this day. With the consolidation of the dynasty and Confucianism as the state ideology, white porcelain which was regarded the symbol of the Confucian virtues of frugality and austerity, became the predominant type of ceramics. White porcelain was adopted as official ware under the reign of King Sejong (r. 1418–1450), and the official kilns, called Bunwon, for the development and production of white porcelain were set up in the 1460s in Gwangju, Gyeonggi Province. Consequently, local kilns abandoned the production of buncheong wares in favour of the more popular white wares which led to the decline of buncheong wares. Another important development in the ceramics production of the Joseon period was the use of cobalt blue for decorating white porcelain, which is assumed to have begun around the mid-15th century. Following the devastating Japanese invasion in the late 16th century, the ceramics production in Korea underwent a transformation. New shapes emerged, and underglaze iron-brown decoration was predominant, while simple designs in cobalt blue also gained popularity and ceramics overall manifested typically Korean characteristics. In the late Joseon period, after the official kilns had been set up at Bunwon-ri, Gwangju Province, in 1751, the production of blue and white porcelain flourished. Ceramics of this period are often lavishly adorned, using decoration techniques such as underglaze iron-brown and copper-red painting, and show an influence of folk art in their designs.
Beskrivning, korea
분청사기와 백자는 조선시대(1392–1910)에 생산되어 널리 사용되며 조선의 대표적인 도자 형태로 거듭났다. 분청사기가 조선 건국 이후 만들어져 16세기까지 그 명맥이 이어졌던 반면, 백자는 고려시대(918–1392)때 이미 제작되기 시작해 조선시대에 유행하였다. 분청사기는 분장회청사기(粉裝灰靑沙器)의 준말로 한국의 미술사학자인 우현 고유섭(1904–1944)에 의해 1930년대 처음으로 명명되었다. 분청사기는 회색의 태토 위에 백토를 사용해 여러 문양으로 표면을 분장한 뒤 담청색의 유약을 씌워 마무리한 도자기이다. 분청사기의 분장기법은 매우 다양한데, 무늬를 파고 백토를 박아 넣는 상감기법, 일정한 무늬를 도장으로 만들어 그릇 외면에 찍은 후 백토를 올리는 인화기법, 백토 분장 아래에 무늬를 새겨 넣는 음각기법, 분장 후 철사안료를 이용해 바깥 면에 그림을 그리는 철화기법, 귀얄이라는 넓고 굵은 붓을 이용해 백토분장을 하는 귀얄기법과 백토에 자기를 덤벙 담가 분장하는 담금분장기법이 있다. 분청사기는 고려 때의 도자 전통에 이어 발전되었으며 외관상으로는 자연스럽고 성긴 맛이 있다. 대체로 형태는 넉넉하여 실용적이고, 장식에 있어서는 매우 대담하고 자유분방하다. 분청사기는 왕실은 물론이고 모든 지위와 계층에서 생활용기로 사랑받았다. 인위적이지 않고 자연스러운 멋을 나타내는 분청사기는 일본에서 다구(茶具)로 큰 인기를 끌며 일본의 도자 제작에 많은 영향을 끼쳤다. 백자는 당시 조선이 숭상하던 유교 문화의 영향을 크게 받아 유교의 미덕인 검소함과 소박함을 상징하는 도자기로 인식되어 널리 사용되었다. 세종대왕은 백자를 왕실용 그릇으로 전용하였으며, 1460년대에 이르러서는 조선 왕실에서 지금의 경기도 광주 지역에 분원이라고 불리는 가마를 두어 직접 운영했다. 결국 민간의 가마에서 분청사기의 제작을 멈추고 당시 유행한 백자의 제작에만 몰두함으로써 분청사기는 쇠퇴의 길을 걷게 되었다. 청화 안료로 장식한 청화백자는 15세기 중반 경에 처음으로 등장한 것으로 추정된다. 임진왜란(1592) 이후 조선의 도자 산업은 큰 변화를 겪었다. 새로운 기형들이 등장하는가 하면, 장식된 백자 중 철화 안료로 무늬를 그려 넣은 철화백자가 주류를 차지하게 되고 청화 안료로 단순한 무늬를 넣은 청화백자가 인기를 끌게 되었다. 전반적으로 이 시기의 도자기들은 한국적인 특색을 강하게 드러낸다. 조선후기에 들어서는 광주 분원리에 분원이 정착하며백자의 생산이 더욱 안정화되고 대량화되었다. 이 때 만들어진 백자는 청화 안료나 동화 안료로 그린 풍성한 무늬가 특징이며 멋스러운 민예가 도안으로 종종 사용되었다.
Nummer i utställning
2
Datum - registrering
2017-06-26
Belongs to Del av utställning
Korea collections - Joseon :: Joseon