logo

Carlotta - the museum database

bild

Korsvägar 1 Zon C3 :: <space>Nya metoder men samma övergrepp

Monterdel
Korsvägar 1 Zon C3
Korsvägar - id
C3
Annat namn
Versioner av demokrati
Titel
<space>Nya metoder men samma övergrepp
Titel, engelska
New Methods, Same Abuses
Utställningstext, Korsvägar

Enligt de etablerade sätten att definiera och mäta demokrati har Sverige klassats som en fri stat och fullvärdig demokrati sedan 1921.

Konstnären Anders Sunna uppmärksammar betraktaren på en del av historieskrivningen som ofta valts bort. Hans målningar påminner oss om en kolonial svensk historia, som måste berättas.

Samernas rätt till land och vatten är en het och omdiskuterad fråga. Vem äger egentligen markerna i Sápmi? Den svenska staten kallar markerna i norr för statlig mark men enligt samisk syn har markerna konfiskerats på ett orättfärdigt sätt. Många är intresserade av de naturresurser som finns i området. Utvidgad vattenkraft, skogsavverkning och gruvdrift - allt detta sätter stor press på det samiska samhället och särskilt på de familjer som lever av renskötsel och andra traditionella näringar. Många av dem känner att villkoren för deras existens är i gungning.

Sverige har ännu inte skrivit under ILO 169, en rättsligt bindande konvention till skydd för samers och andra ursprungsfolks rättigheter.

Utifrån målningen Nya metoder men samma övergrepp kan en rad frågeställningar belysas; ursprungsfolkens rättigheter, rasistiska strukturer, samernas historia och kamp för rättigheter och diskussionen om vem som har rätt att bruka mark och för vilka olika ändamål.

Utställningstext, Korsvägar, eng

According to recognised methods of defining and measuring democracy, Sweden has been categorised as a free state and a full democracy since 1921.

Artist Anders Sunna shows his audience a part of history that is often passed over. His paintings remind us of Sweden’s colonial history – a history that needs to be told.

The rights of the Sami to land and water is a hot and controversial question. Who owns the land of Sápmi? The Swedish state considers the northern lands to be state territory, but in the Samis’ eyes, the lands have been unfairly confiscated. There are many people interested in the natural resources in the area. Expanded hydro power, forestry and mining – all of these forces are stressing Sami society, and especially the families that live on reindeer herding and other traditional economic pursuits. Many feel that the foundations of their lives are crumbling beneath them.

Sweden still hasn’t signed ILO 169, a legally binding convention protecting the rights of the Sami and other indigenous peoples.

Sunna’s painting New Methods, Same Abuses brings up a variety of issues: the rights of indigenous peoples, racist structures, the Samis’ history and struggle for civil rights, and the issue of who is entitled to use land and for what.

Bildarkivnummer - exemplifieras av
ext-0304
alt
Beskrivning
<space>Anders Sunna, samisk konstnär fotograferad av Louise Vedin vid vernissage på Västerbottens Museum, 160228.
Belongs to Del av utställning
Korsvägar 1 - Zon C :: Demokratier - så mycket mer än fria val

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.