logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTBeskrivning - tidigare

CountValue
1a; folktyper, tält.
1Abessinsk typ.
1Agent. Trol. "agent of the Swedish West India Company in S:t Barthélemy from 1798 to 1799". /US
1Ant.: "Derwisch", yrkestiggare, af folket ansedda som heliga.
1Ant.: "Hösrätiafog", det förnämsta muhammed. tämplet, omk. 2 kilom. utanför staden. Vid detta tämpel ligger eröfraren och tyrannen Jakub - Beg begrafven. I förgrunden typiska muhammed. grafvar.
1Ant.: "Mussaka", höfding från Ekumba-Liongo by i Kamerunområdet. P.D.
1Ant.: Denna art af vattenuppfordring anses såsom mycket farlig för de män, som tjänstgöra såsom "motvikt".
1Ant.: En kaukasisk väfstol för väfning af kläde. Wäfstolen uppsättes i ett af uthusen på gården. 1) Ullkardning, som sker genom att qvinnan sprätter i ullen med bågsträngen tills ullen blir pösande. 2) På qvinnans venstra arm hänger ullen. Med högra handen sätter hon fart på sländan, hvarmed ullen spinnes. 3) Wäfverskan.
1Ant.: Förrådshus för majs. På det ej råttorna skola komma åt majsen, reses huset på stolpar, på hvilka lägges tallrikformiga träskifvor, och derofvanpå bygges förrådshuset. Råttorna kunna ej komma förbi "tallrikarna", utan måste begifva sig ned igen med oförrättadt ärende.
1Ant.: Från svafvelbaden i Tiflis. Badaren lägger tvålen i en våt tygpåse. Derpå blåser han upp påsen och kramar ut tvållöddret öfver den badande.
1Ant.: I orienten tröskas ej blott säden ur halmen utan äfven halmen söndertröskas. Med sådan halm utfordras kreaturen, såväl hästar och åsnor som nötboskap. I södra Kaukasien finnes äfven hö till utfordring, men i Persien t.ex. begagnas uteslutande halm. Obs.: Mannen mellan bufflarna står på ett tröskbräde.
1Ant. av dr Linné: En familj vid Rio Puricha. Mannen indian, kvinnan negress. Äktenskap mellan negrer och indianer äro mycket sällsynta. Denne stackars blinde man hade ej kunnat erhålla en indianflicka till hustru och hade därför fått hålla tillgodo med en negress. I detta fall betraktades äktenskapet blott som en mesallians. Hade mannen icke varit blind, hade det varit ett brott. Enligt Selimo funderade Gud på att förgöra människorna och jorden och göra en ny skapelse, därför att indianer beblandade sig med negrer. Äktenskapet föreföll lyckligt, och hustrun var mycket arbetsam och duktig samt dessutom vänlig mot sin stackars man.
1Ant. av Elgström: Glada eskimåer.
1Ant. av fotografen: En före detta röfvarhöfding, som nu är blind och sitter och sjunger om sina bragder.
1Ant. av prof. Hartman: Carriers, heathen Tarahumares from Barranca de Terrarequa. - Chief to the right.
1Ant. av prof. Lindblom 1935: De stora danserna efter omskärelsen. (katalogkort)
1Ant. av Professorskan Retzius: Den här afbildade mattan af Cederbast tillverkad af Nordwestindianska kvinnor. Köpt i Victoria, Vancouver, 1893, af Gustaf & Anna Retzius. Den tillverkas fritt i händerna utan någon slags väfstol. Till beredandet af basten "åtgår ett halfår" sades det.
2Ant. av Professorskan Retzius: En medicinmans (menniskoätares) heliga staf. Köpt 1893 i Victoria, Vancouver, af G. & A. Retzius.
1Ant. av Professorskan Retzius: En medicinmans heliga staf, inköpt i Victoria 1893. (katalogkort)
1Ant. av Professorskan Retzius: Korgar i hvilka Nordwestindianerna koka sin fisk. De lägga glödheta stenar i vattnet och koka sålunda sin mat. Inköpt 1893.
1Anteckningar: Bombe och Effasi, ett äkta par. - Tvänne bakundu-negrer, som tidtals varit i Duséns tjänst. 1890-92 (katalogkort)
1Apache, manstyp. Ex-hövding. Copyright 1902 by Buedingen Art Pub Co. 1335. Ex-chief Elote
1Arab, manstyp (katalogkort)
3Araukan; kvinnotyp.
1Araukaner, mans- och kvinnotyper. (katalogkort)
1Arbetartyper.
1Aschanti; folktyper. (katalogkort)
5Aschanti-negrer: kvinnotyper. (katlaogkort)
4Aschanti-negrer. En i Berlin förevisad grupp. (katlaogkort)
1Ashluslay; manstyp, krigare. Se även 71:16.(katalogkort)
1Ashluslay: manstyp, krigare. Se även 72:38 (fotografititel, katalogkort).
1Ashluslay: manstyp (fotografititel, katalogkort).
1Atsahuaka; manstyp (katalogkort). , Ant. av Nordenskiöld: Min gode vän Nossi, Atsahuacaindian.
1Australier, manstyp, 22 år, se nr 1-2. Australien (katalogkort).
1Australier, manstyp. 22 år. Se nr 1-2. Australien (katalogkort)
2Australier; kvinnotyp.
2Australier; kvinnotyper.
6Australier; manstyp.
6Australier; manstyper.
1Australier. Folktyper.
1Azteker (pipiler); kvinnortyper.