logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTOriginal: beskrivning

CountValue
1a, 18 cm lång bambutub (behållare) med 3 cm diam. I den öppna delen tillsluten med en probb, som är skinnklädd och överst har en spirallindning av troligen skinnremsor. Proppens längd 3,5 cm. Behållaren har runt mynningen en ca 3 cm bred trådlindning som är > > översmetad med svart massa. För i tuben anträffad minimal kvantitet av ett pulver (eller förorening) se kat. nr. 14c. Jfr för proppen den propp som finns i tuben 16a = 70.19.16b. EXOTICA 1973.
1a, 21 cm lång bambubehållare med genomskärning vid mynningen 2,3 cm maximalt. b, lock, 1 cm högt, av skinn, till tuben. c, blåsa av skinn (förtorkat) som sitter surrad vid ett 13,5 cm långt rör av gräs, surrningen av bomullstråd, surrningens bredd 2 cm. En minimal > > mängd av ett pulver (el. förorening) anträffades i tuben men detta naterial 70.19.15d har icke lämnat något positivt resultat vid analys. Blåsan på 15c är nu sprucken (söndertorkad) men skäl finns att tolka instrumentet som en spruta (för lavemang el. d.?). Jfr t.ex. föremålen 5 och 7 i samlingen. Vid inspektion av föremålen på Naturhistoriska Museet den 19.7.1971 har fil. dr. Johannes Lepiksaar för sin del uttalat sig om lcket 15b att det är fråga om tunt skinn från ett däggdjur med enstaka kvarsittande hår. Då dessa sitter inåt har skinneet vänts. Beträffande "blåsan" c menade samme zoolog, att det möjligen kanvara fråga om en bit tarm från ett djur. Detta hellre än en urinblåsa.
1a, en 10,5 cm lång i skinn insyddbehållare, som är flaskformig och vid mynningen har en utsvängd kant. Skinnet har drgits över och hopsnörts nederst. Vid övre delen av skinnet ett trådfragment och en kvarsittande mörkbrun el. rödbrun hårtofs. Detta skinn (jfr nr 16a i > > saml.) har av Benkt Sparre och Erik Asplund vid Naturhistoriska Riksmuseets bot. sekt. (brev av Sparre 5.7.1971) ansetts vara vrålapa. Då zoologen fil. dr. Johannes Lepiksaar den 19.7.1971 inspekterade föremålet vid Göteborgs naturhist. museum uttalade han också, att detta skinn kan vara av vrålapa. Behållaren var vid anträffandet och öppnandet överträdd met ett kring mynningen av densamma hårt lindat, hopsytt skinn = b. Detta skinn ansåg Joh. Lepiksaar vid ovannämnda inspektionstillfälle vara ett berett djurskinn, möjligena v apa. I behållare låg en ringa mängd pulvermaterial el.d. katalogiserat som c, vilket vid analys dock ej lämnat positivt utslag för event. alkaloidinnehåll. Behållaren är gjord av en frukt. Professor Gunnar Harling, vid Göteborgs Universitet, institutionen för systematisk botanik, ansåg vid inspektion av objektet, att det var fråga om en frukt fån familjen Lecythidaceae. Professor R. E. Schultes, Harvard Botanical Museum, Cambridge, Mass. har efter jämförande studier i Kew, Surrey, meddelat att frukten är Cariniana decandra Ducke, fam. Lecythidaceae, med förekomst i Rio Madeira-bassängen. Detta meddelande av 7/9 1971 har bekräftats vid konferens med botanisten Benkt Sparre vid Riksmuseets bot. sekt. under besök av prof. Schultes i Sverige i sept. 1971. Detta har bekräftats av Benkt Sparre, brev 17 sept. 71 med påpekandet att material av Carinianadecandra även finns i Stockholm "dirket i herbariet". EXOTICA 1973
1a, en 6,1 cm lång mortel av mörk sten, oval form, flat botten, svag urholkning anträffad med tillhörande löpare av sten nr b. Associationen i övrigt ej angiven. Troligen för rivning av färg. Längden på b är 3 cm. Köp från insamlaren i samband med saml. 1967.08
1a, ett 39 cm långt koger av bambu för blåsrörspilar. Vid kogret sitter ett fruktskal (r) som innehåller kapok att lindas om pilarna. Pilarna är 16 (b - q) varav b-f med gift och kapok, g-n med gift utan kapok, o-q utan gift och kapok. Det torde vara fråga om kurare, jfr. samlarens > > uppgift om curare betr. nr 8a-c i samlingen, samt uppgiften om nr 32 (orig. listans nr 26). Samlaren har lämnat följande termer för denna föremålsgrupp: kogret: matirichu. ("Dart holder"). blåsrörspil: sehe?ko. ("Dart on which is åplaced the curare"). kalebass som utgör behållaren för kapokförrådet: fîndi. ("Gourd attached to the matirichu in which is stored kapok"). ta?va: den kapok som lindas om pilarna. chirisi : ett skydd av palmfiber (Katalogens 67.21.18s) vari pilarna stoppas inne i kogret. Detta skydd av palmbladsfibrer håller pilarna torra och åtskilda från varandra. Jfr. kärlet för kurare, samlingens nr 32. Kogret saknar lock.
1a, ett i ena ändan slutet 16,5 cm långt bamburör med 1 cm diam. I denna tub låg b, ett 13 cm långt fint rör av gräs samt c, ett 12,5 cm långt fint gräsrör i ena änden försett med en tät trådlindning. Jfr föremålen 6 och 7 i saml. I den som nr 12a katalogiserade tuben > > anträffades en minimal rest av ett pulver (eller förorening). Något utslag för detta material har ej kunnat erhållas vid analys på Institutionen för toxikologi, Karolinska Institutet. Se kat. nr. 12d.
1a: Spjutluta, s.k. rebeb, till gamelan gadan. Längd: 112 cm. b: Stråke till rebab 1968.07.0008a. Längd: 62 cm. c: Ställ till rebab 1968.07.0008a. Höjd: 71,5 cm.
1a: två fragment av en textil väska, fragmenten ca 6 cm breda hopsydda med samma garn som inslaget. Länd 9 resp. 18 cm. Gåva. Enligt fru M. Anker, GEM, består av Varpen: av 2 tr. ljusbrunt ullgarn, ca 19/cm. Inslaget: består av 4 trådar ljusbrunt 2 tr. ullgarn, 3 tr/cm. Strukturen blir nätliknande. b: Innehållet i väskan (har lagts i en glastub). Enligt donatorn är det fråga om "restos vegetales, encontrado como residuo en tumba mal excavada". 73.12.6 b: glasburk innehållande vegetabiliska rester. Samlingen består av 11 textiler, och 73.12.6 a, men kan ej magasineras på samma plats som detta föremål. Magasin: Burma H - 67, Kart. - 2.
1a/ 7 st. 2 cm. långa bambusplittror. b-e/ Ben hopbundna två och två. Spåmaterial.
1a/ bottenparti till gravurna, b/ 31 st fragment från den omgivande jordfyllningen, c/ 4 st ben från samma område. Jmf. 729 o. 731
1a/ En halv gravurna, andra hälften bortspolad, b/ ena halvan av locket, c/ Skål påträffad inuti urnan, d/ ben från jordfyllningen i skålen, e/ lerkärlsfragment och f/ ben från jordfyllningen i urnan.
1A/Floddroska jämte (b-e) åror och f-v durkar eller tofter. x-z årtullar, å öskar.
1a/ Fnöskebehållare, b/ eldstål, c/ flinta. Gåva av missionär John Arnott.
5a/ Gravurna, b/ lock, c/ urna hittad utanför och intill a/ (a-b-c delvis rekonstruerade). d/ ben, e/ frag. av snäcka hittat utanför och intill a/
1a/ Gravurna, restaurerad. b/ fyra fragment av ett lock, påträffade i fyllningen av urnan.
1a/ Gravurna. b/ Benrester från jordfyllningen inuti urnan. Enl. prof /Hultkrantz benen från foster i 6: embryonal månaden. [den meningen har blivit skrivit senare av ?]
1a/ gravurna (restaurerad, b/ fragment från jordfyllningen i närheten av denna och urnorna 729-730, c/ hårdbränd lerklump? Jmf. 729
1a/ koger, b-f pilar, g-h pilskaft, i spetsad pinne, j-r ett knippe sugrör. Saml. av: L.Schultze, Jena 1909. Köpt. (Följande mått anges i skissen: a) 70 cm; b) 15 cm; c) 14 cm; d) 13 cm; e) 16 cm; f) 7 cm. Nicholas Wallers anteckningar inom parentes.)
1A/ Koger med pilar b-n/ 34 cm
1A/ Koger med pilar b-q/ 34 cm
1a/ kraniumkalott, b-c fragment till detta.
2A/ mantel. B/ skjorta. Broderade bårder på brunaktig grund. Gåva.
1a/ skärva av lock till gravurna med striljering från en avfröad majkolv. b/ massa behandlad med avfröad majskolv.
1a/ starkt skadad gravurna, restaurerad. b/ 22 st. fragment från den omgivande jordfyllningen.
1a/ tevisp, b/ träask för vispen. Längd, a: 12 cm, höjd, b: 11 cm Japan: bohag. I
1a/ Trämortel med b/ stenstöt för kaffe m.m. Gåva.
1a. 69,5 cm lång, ca 8 cm bred pappersremsa med prov på en form av bildskrift, enl. samlaren tiot-tiot, troligen förvrängning av spanska dios, gud. Bland gruppens fem figurer märkes ett människohuvud. Användes i memomeringssyfte. Telefonuppgifter av samlaren 1924.04.1967. b. 61 cm lång ca 8 cm bred pappersremsa med fyra figurer, svarta svagt böjda streck. Se uppgifter till nr a. c. 48 cm lång, ca 7,5 cm bred brun pappersremsa med 10 bokstavsliknande tecken i svart. Se uppgif till 56 a. d. 46 cm lång, ca 7,5 cm bred brun pappersremsa med prov på bildskrift, elva tecken i svart, flertalet i N-form. Se uppgifter till 56 a. e. 33,5 cm lång, ca 6,7 cm bred pappersremsa med prov på bildskrift, två bågböjda och ett triangulärt tecken i röd färg. Se uppgift till 56 a. f. 36 cm lång och ca 5,4 cm bred pappersremsa med prov på bildskrift, fyra figurer målade i rött, bl.a. en 8-liknande. Se uppgifter till 56 a. g. 33 cm lång ca 7 cm bred remsa av brunt papper med bildskrift, tre i rött målade tecken varav två S-formade och ett X-format. Se uppgift till 56 a. h. 36 cm lång, ca 5,6 cm bred remsa av papper med prov på bildskrift. Fem figurer i rött, bl.a. tre i korsform. Se uppgift till nr 56 a. i. 34,5 cm lång, ca 6 cm bred remsa av papper med bildskrift, fyra röda figurer. Se uppgift till 56 a. j. 31 cm lång och ca 6,4 cm bred remsa av samma papper som övriga under nr 56. Bildskrift i form av tre röda figurer, en av dem i form av halvmåne el.d. Se uppgift till 56 a.
1a. Fjäderkrona med 2 3 st. nackfjädrar på flätverk samt den b. hattformiga stommen till en dylik. Bilden visar 3 nackfjädrar. Föremålet har tre nackfjäd- rar. 81.06.16/MG > 1912.01.0407b; (saknas) står inget om detta på kortet. /JO Fjäderkrona med 2 st. nackfjädrar på flätverk (a) samt (b) den hattformiga stommen till en dylik.
1a. Hopfällbart spelbord. Spelbrickor: b- x1, Snäckor. y 1-c2 Små vita stenar. d2-g2, Stenar.
1a). 110 cm lång och 78 cm bred kvinno-skjorta av bomullstyg (huipil). Skjortan är broderad med spetskrås, brederade fågel- och blommotiv samt påsydda sidenband i rött och grönt. b). 109 cm lång och 75 cm bred vit bomullsskjol. Kjolen är dekorerad med röda och svarta korsstygnsbroderier.
1a). 91 cm lång och 75 cm bred kvinnoskjorta med invävda ornament i rött. b). 75 cm lång och 120 cm bred kjol i rött och svartrandigt bomullstyg. c). 74 cm bred och 74 cm lång huvudduk i brunt och vitrutigt bomullstyg. Insaml., Köp från: Dr. Barbro Dahlren-Jordán
1a). Koger. Höjd: 23 cm. Vid trådlindningen i kogrets ena ända är ett band fastsatt. b). Bomullsbehållare. 12 cm i diameter. c). Vassrör. Längd: ca 37 cm. Placerade i kogret för at skydda pilarna. d-j). Pilarna. Längdd: 29 cm till 33 cm.
1a).Koger. Höjd: 31 cm. Kogret har ristade dekorationer i ena ändarna. I den ena beckgjutningen är ett band fastsatt. b). Rund bomullsbehållare, fastsatt vid kogret, med en pinne , som träs genom två hål i behållaren. c). Vassrör. Längd: ca 30 cm. Placerad i kogret för att skydda pilarna. d-k). Pilar av vassrör. Längd: från 21 cm till 33 cm.
1a) "Lesong" miniatyrmortel för risstampning, b) "Aloe le- song", mortelstöt. Morteln av seroeträ. Dessa miniatyr- mortlar medtages till ladangfesterna. Mortelstöten är sot- ad i täta spiraler, huruvida detta är vanligt, vet ej den den som insamlat föremålet. Längd, b: 80 cm
1a) 28 cm långt koger med ett bomullsband fastsatt med vaxad trådlindning. b) Rund bomullsbehållare med inristade dekorationer. c) fiskkäke av piranha. Längd: ca 4 cm. Användes som skrapverktyg. d) vassrör. ca 40 cm långa. Placerade i kogret för att skydda pilarna.
1a) Armskena av stål. Gångjärna av mässing. Längd=30.2 cm. b) Balja av trä. Köpt. b;) saknas vid invent. 14-7-76
1a) Bård av svart tyg med broderier i flera färger (bl. a. orange, klarrött, blått, grönt och vitt) och spegelpaljetter. Längd: 148 cm. Bården är ny.
1a) Bård av svart tyg med broderier i flera färger (bl. a. violett, grönt, orange och karmin) och spegelpaljetter. Längd: 166 cm. Bården har varit begagnad. b) Bård av svart tyg med broderier i flera färger (bl. a. blått, grönt, orange och karmin) och spegelpaljetter. Längd: 168 cm. Bården har varit begagnad.
1a) bärnät eller kvinnoväska; sp: llica de carga; m: sikyet; jfr 1979.10.0035. matrl: caraguataväv bärband av läder. Mått: L. 63cm. b) Råmatetial för tillverkning av caraguatáväv
1a) binyan. Rensbräde för bomull. Använd tillsammans med b. Storlek: längd 42,5 cm. Orginalnr 365. b) sundun panligis. Käpp av bambu använd vid bomullsrensning.Storlek: längd 35 cm. Orginalnr 789.
1a) Blockstämpel av trä för tygtryck. Hela stämpeln täckt av en lateritröd färg. Stämpel-ytan delvis defekt (nersliten). Längd: 8,5 cm. Mönster: en elefant. b)Blockstämpel av trä för tygtryck. Hela stämpeln täckt av en lateritröd färg. Stämpel-ytan delvis defekt (nersliten). Längd: 10 cm. Mönster: en påfågel. c) Blockstämpel av trä för tygtryck. Hela stämpeln täckt av en lateritröd färg. Stämpel-ytan delvis defekt (nersliten). Längd: 10 cm. Mönster: en påfågel.
1a)dandan si?ay. Serie av snaror för vildhönsfångst. Storlek:längd: längd 263 cm. Orginalnr 205. b-e) tagduk si?ay. Käppar till snaror för vildhönsfångst. Dtorlek: längd 45,5 cm. orginalnr 201-204.
1a) Dolk. Klingan tveeggad. Fästet av elfenben. Längd: 37,5 cm. b) Slidan av silver, ciselerat arbete. Kr. 25.--
1a) Dolk. Klingan tveeggad med stämplar. Fästet av rikt ornerat silver. b) Slidan av trä med samma slags silverbeslag. Doppskon saknas, ersatt med ny av silver. Dolkens längd: 36,5 cm.
1a) Etui för tandfärgning (i tre delar) innehålland b) en mindre kittel för vattnets kokkande och c) en ask av mässing för svart puder (båda med lock) samt d) en borste att färga tänderna med jämte e) en palett av mässing. d) sakans 25/7 -77 Wassén Samtliga föremål utan nummer i mars 1946 a: längd, 44,7 cm. b: höjd, 6 cm. c: diameter, 7 cm. d: saknas. e: ? Japan: personliga föremål.
1a) Festdräkt: kjol av bomullstyg. En vertikal söm i ena sidan. Tyget färgat i en dov karminfärg med en mönstring som troligen erhållits genom utsparning. Upptill och nertill våder i applikationsteknik: i blått, vitt och bordeauxrött. Konservering K 82:75 På dessa applikationsarbeten finns också broderier. Den nedre våden har på den nedre kanten små tofsar i olika färger. Dessa insydda tofsar är tagna från flickans gamla kläder. Mellan den övre våden i applikationsteknik och en övre bred bård vars utsida består av vävda band i gult, vitt, karmin och svart och är prydd med insatta rektangulära plattor av spegelglas, finns en våd i ljust tegelrött. I midjebårdens båda ändar ett band av tyg som är prytt med kauri snäckor och med vilket kjolen knytes samman i midjan. Kjolens höjd: 90 cm. Dräkten till vilken kjolen hör, var gammal då den insamlades. Den tillhörde en gammal kvinna. Flickorna påbörjar arbetet med sin festdräkt vid första mentruationen och dräkten bäres första gången vid bröllopet. Flickorna väver själva tyget och färgar detta. b) Festdräkt: jacka av bomull. Betsår av sammansydda tygstycken i olika färger: karmin, bordeaux-rött och blått. Jackan som är kort, har ett bakstycke som är längre än framstyckena. Korta ärmar, isatta rektangulära spegelbitar och små runda, hängande brickor av bly samt tofsar från flickans gamla kläder. De karminröda tygstyckena på baksidan har en tryckt mönstring, i svart. Jackans höjd, baktill: 51 cm. Jackan knytes framtill med två par ceris.färgade band. Om den kvinnliga festdräkten till vilken jackan hör se 59.27.1a. c) Fetsdräkt: mantel av bomullstyg. Rektangulär form: 204 cmx 95 cm. Består av ett stort rektangulärt mittstycke i karmin på vars mitt finns ett proderi som innesluter ett kors. I korsets mitt och dess fyra ändar insatta fyrkantika spegelbitar. Upptill och nedtill våder i blått och bordeaux-rött, orydda med applikationer i vitt och broderier. Nedtill mitt på mantelns långsida finns ett kortare vävt stycke prytt med isatta spegelbitar och hängande små runda blybrickor. Det vävda stycket är gult, svart, vitt, grönt och rött i olika nyanser. Om den kvinnliga festdräkten till vilken manteln hör se 59.27.1a. d - e) Två ringar av mässing med små bjällror av samma metall. Ringarna är på utsidan prydda inristade geometriska ornament. Diameter: d: 7,7 cm, e: 7,6 cm. Hör till den kvinnliga festdräkten. Se vidare 59.27.1a. f - i) Fyra ringar av ben. Bestyckets båda ändar hålles ihop med sinkor av metall. Utsidorna ornerade med inristningar i geometrisk form. Diameter: f) 9cm, g) 8 cm, h) 8 cm, i) 8,7 cm. Ringarna hör till den kvinnliga festdräkten. Se vidare 59.27.1a. j - l) Tre fingerringar av mässing gjutna à cire perdue. Själva ringen förställer en dubbel ring och på utsidan av denna en rund platta som har formen av en spiral kantad med små pärlor. Plattan har i samtliga tre fall en diameter av 3,5 cm. Ringar av detta slag hör till den kvinnliga festdräkten. Se vidare 59.27.1a. m -n) Två lösnaglar av mässing gjutna à cire perdue. Naglarna är på utsidan ornerade och har vid basen en ring. Längder: m: 6,4 cm. n: 5,5 cm. Hör till festdräkten. Se vidare 59.27.1a
1a) Fiskesnöre med b) nål, sp:piola con aguja m: niyakw. Detta fiskesnöre används vid enmansfiske. Fisken träs då med hjälp av nålen upp på snöret som hängs runt om fisken. Mått: snörets l. 680cm., nålens 14,3 cm.
1a) Flätad väska med handtag. Mått: ca 18 cm x c 34 cm. b) 5,4 cm lång bål av ben. Nålen är genom ett hål i nålens ena ända fastbunden i väskans handtag.
1a) föremål av bambu. I detta förvaras det handvävda bältet (nr. 69.21.17b). Längd: 18,5 cm. b) Handvävt bälte i beige och violett med fastknutna buntar av tukanfjädrar i ändarna. Bältets längd: 87 cm.
1a) fyrfat, mangál, med b) tång, maschá för att fatta de glödande kolen. Köpt.
1a) Halvfabrikat. Gles tuskaftsvävnad som vikts 2gånger, så att den ligger fyrdubblet. En del av mönstringen markerad i lateritbrunt. Vävnad som skall mönstras i plangi-teknik; har en del partier där omknytningar syns. Vävnaden som den är före den första färgningen. Mått: 90 cm x 85 cm b) Halvfabrikat som visar en vävnad av samma slag som 60.46.2a efter färgning i gult. Ett stadium i plangi-mönstring. Vissa partier grönfärgade. Vissa partier av den gulfärgade vävnaden visar nya omknytningar för nästa färgbad. Sidmått: 90 cm, 73 cm o. 58 cm. c) Halvfabrikat: visar en plangi-mönstrad tuskaftsvävnad efter ett sista färgbad i rött. Omknytningarna delvis borttagna. Man kan se hur samma mönstring erhållits fyra gånger, eftersom tyget legat fyrdubblet. Längd: 188 cm.
1a) hängmatta av barktyg från paranötsträdet. b) skramla av tukannäbbar
1a) Kanot jämte b) paddel och c) ankare. Ankaret av korall. Kanot=vaka Köpt. Gammal kanot som tillhörde en gammal inföding, som endast ovillig ville bli av med den, men fick sälja av ekonomiska skäl. a) längd: 4 cm b) längd: 125 cm c längd: 25 cm
1a) karatun (tabunbun). Apskrämma iform av en bambugong. Storlek: längd 57 cm. Orginalnr 680. b) pamulpug. Slagkäpp för a. Storlek: längd 23,5 cm. Orginalnr 681.
1a) Kastspjut (dacha). Förgiftas vid användningen. b) Skyddshölje av bambu för pilspetsen 30a. (två separata kort)
1a) Korg* för fiskfångst. b) Träbit, troligen flöte till a) Jmf 1922 längd, b: 24 cm
1a) Kvinnodräkt: Bröststycke. Av plangimönstrat tyg och med påsydda bårder av rött tyg. Broderier i bl. a. rött, orange och grönt på axelpartiet (färgerna blekta). Spegelpaljetter. Höjd: 65 cm. b) Kvinnodräkt: kjol. Av plangi-mönstrat, mörkrött tyg. Längd: 82 cm. c) Kvinnodräkt: mantel. Karminrött tyg med blomstermönster, som troligen före blekningen varit gula. Mått: 192 cm x 150 cm. d-e) Kvinnodräkt: ett par skor. Utan hälkappa. Av läder. Med knappast någon klack. Längd: 23 cm.
1a) Lerskål sp. plato m: asset (mönstrat i ytterkanten). b) Kalebassked sp.cuchara m:qannek. c) Aska f trådtillverkning av caraguatá sp:ceniza, m. maq´otaj. Mått: a)H.5,5 cm., B.12,7 cm. b) L.7,6 cm
1a) Litet snäckskal med fot av lera. Söndrigt i kanten upptill. Bredd 9 cm. Användes som underlag för sländan 1957.07.0019b. b) Slända. Den ornerade trissan tydligen av lergods. Längd: 16,6 cm. 1)Det fanns två kort till 1957.07.19. Ett för a) och ett för b) men de hadde samma generalnummer, därför är de införda på samma nu. I dessa byar i norra Sierra Leone förekommer fula, yalunka-koranko-limba, temne och mandingo.
1a) Mansdräkt: jacklikt plagg, halvlångt och med sprund i sidorna. Av khaki-liknande tyg. Bredd (inklusive armlängder): 108 cm, höjd:80 cm. b) Mansdräkt: fyrkantigt dräktstycke av svart tyg. Mått: 120 cm x 120 cm. c) Mansdräkt: rektangulärt dräktstycke av svart tyg. Mått: 265 cm x 165 cm. d) Mansdräkt: rektangulärt dräktstycke av tyg mönstrat genom tryckning. Färger: karmin och gredelint (färgerna blekta). Dräktstycket består av två sammansydda våder. Mått: 205 cm x 160 cm. e-f) Mansdräkt: ett par skor av läder. Halvhög klack. Längd: 26 cm.
1a)mungiga med b)förvaringsställning av balsaträ och c) caraguatásnöre. Mungiga, sp: trompa m: tolompá Mått:-
1a) öronprydnad. 6 st fjäderknippen av tukanfjädrar, vilka sammanbindes med små pärlband. b) Öronprydnad av 7 st fjäderknippen av tukanfjädrar, även de sammanbundna med pärlband.
2a) Psaltaren på etiopiska. b) Läderfodral till densamma.
1A) Rassel som används vid hajfiske med snara. Består av en vidja som bundits samman circkulärt och på två ställen har uppträdda ringar av kokosnötens skal. Höjd: 34 cm. Med denna framkallas ett rasselljud som lockar hajarna till platsen. Köp från H.M. Lissauer, Melbourne. B) Redskap som består av en snara och ett lpngt vingformat träblock vilket på ena sidan har urholkade partier. Olika uppgifter finns om träblockets ffunktion. Enligt H. Powdermaker hjälper det till att hålla fast hajen, enligt W. Groves skyddar det fiskarens händer mot hajens tänder. Träblockets läng: 110 cm. Se: B. Anell: Contribution to the history of fishing in the Southern Seas. 1955. P. 44.
2a) Sabel. Klingan damaskerad, guldinslagt ornament närmast spetsen längs ryggen, närmast fästet rika guldinläggningar. Fästet av guldinlagt stål, klätt med horn. Balja av trä, klätt med läder, tvänne guldinlagda ringbeslag. Längd = 83 cm. Samma som 1590 b. Hist. avd. neg.: B5780 Hist. avd. gamla nr 2153.
2a) Sabel. Klingan damaskerad närmast spetsen längs med ryggen samt närmast fästet guldinläggningar. Fäset av stål, belagt med ben. Balja (b) av trä, klädd med läder, beslag av stål. Längd = 99,5 cm. Hist. avd.neg.: B 5748 " " " gamla nr. 2152. Samma som 1590 a. Köpt.
1a) underpinne 52,5 cm lång av trä med liten håla vari b) den 64 cm långa drillpinnen borrades vid uppgörandet av eld. Träpinnarna av bija. Detta elddon, med infödingsordet sugú, användes enl. sam. (brev 19.X.1972) förr i Bebaramá-området. > > Enligt samlarens systematiska katalog av 15/3 1973 har denna sugú tillverkats i Chiqué-Tanguí av en tillverkare som var uppvuxen i Bebaramá. Materialet heter på emperá kanchí, spanska bija. Användes för elddrillning. Det varma pulvret som bildas av friktionen faller på en torr bit av basttyg som antänds. Numera användes till största delen tändstickor, så denna metod är ytterligt sällsynt. Den var vanlig i Bebearamá-Bebará för omkring 50 år sedan. Samlaren har angivit vissa specialord. För drillpinnen chichirápata; för underpinnen chipaxurú; för hålan i underpinnen där drillpinnen anbringas är termen: chiuría.
1a) Vattenkrus (stort) sp: botija m: iyaté b) propp till a. av caraguatá c) bärrep av yuchán-bark Mått: H.38cm., B.31cm.
1a)Vattenkrus med midjeantydning av lera sp. botija m:iyaté. Snöre, som passar i midjeantydningen, fästes i öglor. b)Propp av caraguatá Mått: a)H.20 cm
1a= 44, 5 cm långt föremål av målat balsaträ, bredd upptill 6,7 cm. Jfr med nr 72, ett parallellföremål. Båda angivas av samlaren som "quivers, painted for carrying feather-adornments. I särskild ordlista anges saml. ordet poponá för "koger med fjädrar". b= senare (med > > brev av 12.6.1967) levererad "prydnad av örnfjädrar (putenasi), fästes vid koger av balsaträ (poponá)". I brevet av 12.6.67 är en skiss för fästandet av fjädrarna, men dock oklart hur det hela skall vara, varför omkatalogisering skett och a och b ritats var för sig den 26.6.67
1a-b)kinaban. Mungipor av bambu. Storlek: längd 14,5 resp. 15,5 cm. Orginalnr 400,401. c)balakwas. behållare av bambu för mungigor. Storlek: längd 23,5 cm. Orginalnr 402.
12a-båge; b-koger; c-k-pilar; l-käpp
1Abc-bok på galla.
1Abc-bok på tigré.
1Abe, cylindriskt bärskynke som hänges över ena axeln. Bäres av alla. Orig. nr 1741. Mellan-Celebes: Paloe. Basttyg
1a-b Mortel av karbau-horn, med trästöt. Användes av gamlingar, som ej kunna tugga, att stöta betel och kalk i. (1393). b.) saknas vid inv. 3-10-73. Wassén Mellan-Celebes: Paloe Betel
1a-b Vattenkruka med lock av porslin med grön dekor. c lackerat trälock. ( c anträffades i mars 1946 påskrivet 4489, passar dock endast till 4485) Japan: lergods
1Acomakärl. Förmodligen 20 till 30 år gammalt. Höjd: 19,3cm. Största bredd: 23cm. Kärlet är dekorerat med fyra fåglar i brunt och orange på vit botten. Insidan av kärlet är ljust beigefärgat. Litt.: Clara Lee Tanner Southwest Indian Craft Arts, Arizona 1968. Insaml. under resa H. Wassén. Köpt från: Desert House Crafts, Tuscon Arizona
1a-c tre pilar d båge. Skall enl. gamla katalogen finnas 4 pilar.
1Acuanusa, av acua, sten och nusale, mycket hård. Magisk sten. Gåva av Ruben Pérez Kantule. Pérez orginaluppgift: "Acuanusa". Acua, piedra, nusale, demasiado dura. Es usado parecido a la piedra magica en la encatación. Y no es peligrosa según la creencia de los indios.
2Acuanusu, vit snäcka med medicinsk använding. En acuanusu läggs i en kalebass med vatten, varmed ett barn tvättas, om man önskar barnet styrka och kraft.
1Aderton olikformade (långsmala och mer rundade) pärlor av jade el. dylika bergarter hopfogade på en tråd. Orig.nr. 1129.
1Adire eleko (handpainted) målad med Cassava-mjöl-pasta o fjäder (speciellt för samlingarna) Hon som målat heter: Mama ibeji = modern till tvillingar Plats....?......11/1 -83, Ins. Nigeriagruppen I
1Adiretyg (adire eleko) pastareservage (stencil), indigofärgad IUnköpt på Jankara Market i Lagos Gåva 14/2 -82 av Maj Borenius / växtfärg???) 5:e upplagan
1Adiretyg (plangi) "fyrkantig", mindre stycke *
1Adiretyg (plangi) 2 stycken (lappa) *
1Adiretyg (plangi) 2 stycken (lappa) *
1Adiretyg (plangi) 2 stycken (lappa) Ink. (gåva) = Agneta Ljung, 71015 Vintrosa (100:- st.= 500) * Inköpta av Agnetas syster (Elisabeth Sjöberg) mars 1985
1Adiretyg (plangi) fr. yorubafolket "plissering", långt stycke *
1Adirevävnad av bomull. Kallas adire alabere. Reservagefärgning över-sydda veck. Den använda tråden framställd av raffiapalmens bladnerv. Jämför nr: 0859a-b. Färgämne: indigo. Kulör: Indigoblå Förvärvsdatum: 9 oktober 1987 Gåva av Aino Ternstedt Oni-Okpaku, Lagos Katalogiserad för G. Sandberg av K. Wadensten, Nora den 20/41988.
1Adirevävnad av bomull. Kallas elelo. Reservageteknik; vikning med reserverande tråd. Smala tyglängder sammanfogas till "lappa". Färgämne: indigo. Kulör: Indigoblå Litt: G. Sandberg/Indigo sid. 61-62 Förvärvsdatum: 9 oktober 1987 Gåva av Aino Ternstedt Oni-Okpaku, Lagos Katalogiserad för G. Sandberg av K. Wadensten, Nora den 25/4 1988.
1Adirevävnad av bomull. Stencil och målning (stencil and freehand). Färgämne: indigo. Kulör: indigoblå. Kallas Oloba. 157 cm x 210 cm Förvärvsdatum: 9 oktober 1987 Gåva av Aino Ternstedt Oni-Okpaku, Lagos Katalogiserad för G. Sandberg av K. Wadensten, Nora den 20/41988.
1Adirevävnad Dialektord: "Egosotin" ("Egosofin"?) Material: Bomull Färgämne: Indigo Kulör: Indigoblått Mått: L 170 x 175 cm Förvärvsdatum: 1989 Gåva av Gunnel Oldenmark Katalogiserat för Gösta Sandberg av K. Wadensten 10/ 11 1990, Nora
1Adjíma, påse med "krigsmedicin". Deltagarna i en strid bära den för att bliva modiga. Orig. nr. 2509 Celebes: Poso: Banggaai. Religion o. magi
1Adobeform.
1a-e frag. av ett lerkärl, f-i frag- av ett annat lerkärl, båda anträffade tillsammans med en ej bevårad urna. j ben anträffade i denna urna (52 st.
1Afrodisiacum. (Orig. nummer: M ). Sakn. vid rev. 1943.
1Afrodisiacum. (Orig. nummer: M 736). Består av en fruktbalja.
1Aftonväska silkebroderi (flamgarnfärgat !) på sammet Broderiet från tidigt 1800-tal. 1840 ell. tidigare enl. Inge Wätzell Inköpt Stockholm 1965
1Aftryck av en egyptisk ristning au trait. Fenicisk votiftavla.
1Agarnuini, smalare pärlband än 5.15.53. Bäres ovanför detta ungefär mitt på unerarmen på kvinnorna.
1Agarnuini, smalt pärlband för kvinnor. Bäres ovanför 35.15.53. och 54., tätt under armbågen på underarmen.
1Agraff af mässing. Cp Tessmann motsv. funktion UC? Gåva. Längd: 11,7 cm.
1Agraff av brons.
1Agraff av brons till en gördel eller dylikt. Ett "B" därpå tycks genom sin form hänvisa till 12- eller 1300-talet Gåva av Auguste Briehaut genom genom kammarherre M. Lagerberg år 1874
1Agraff för ett bälte. Är av silver och koppar, starkt försilvrad. Bärs med udden och kojorna nedåt. Köpt Gåva
2Agutikäke (gnagarkäke), verktyg.
1a-i: Benfragment av vuxen individ och tänder. Schakt 4, fynd från graven. Se 43.12.1607.
1aicwel. Halsband bestående av en järnkedja på vilken har fästs tunna plattor av metall. Bäres av män, kvinnor, pojkar och flickor. Originalnr 44a. Insaml., och Gåva av: Håkan o. Siv Törnebohm, Khartoum. År: 10/1 1959.
1aicwel. Halsband bestående av en järnkedja på vilken har fästs tunna plattor av metall. Bäres av män, kvinnor, pojkar och flickor. Originalnr 44b. Insaml., och Gåva av: Håkan o. Siv Törnebohm, Khartoum. År: 10/1 1959.
1Aidir, malsten. Medicinmännen har bitar av dylik sten i sina apotek för att riva bark o.d. på vid beredandet av "medicinerna". Pérez orginalförklaring: "Aidir", piedra de moler. Muy usable para rayar a las cortezas de arboles usados por los curanderos cunas. Así cada curandero tiene varios pedacitos de esta piedra en sus droguerías",
1a-j, pilar; k, pilskaft; l, koger.
1a- Jaktväska, för pilar etc. Innehåller sju pilämnen b-h och en träkam i. a. Väska för pilar b-h Pilar till armborst (arbalète) = jaktvapen. Dessa pilars spets förgiftas 5 à 7 cm. med gift av stofantus. När t. ex. en apa träffas av en sådan pil dör den inom loppet av 10 minuter. i. Hårkam av trä (Hör icke till jaktväskan).
4Akala, matta. Från Bakuta i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnat till museet.
1Akja, "kenes". Stud. Ernst Perssons saml. (4261).
1Akja, "låkkek".Köpt av länsman i Tärnaby. Stud. Ernst Perssons saml. (4171).
1Akja, "pulka". Stud. Ernst Perssons saml. (4262). Överbyggnaden framtill på akjan saknas. Lapparna använda icke denna av den orsaken, att när överbyggnaden saknas blir utrymmet större och platsen i pulkan bekvämare. Obs! de olika typerna. Den ena mera låg och bred, lämplig för lastning, den andra smalare och högre, köres först i en raido.
1Akja. Gåva av Geographical Soceity, New York. Enl. E. Manker (brev 20.10.48, se orig. katalog.) som karakteriserar akjan som ett mycket gott exemplar, torde akjan härstamma från Jokkmokks Socken. Ett liknande exemplar från 1974, också med lokaluppgiften Jokkmokk, finns på Nordiska museet (inv. nr. 4771.)
1Akja köpt av Nils Andreas Nilsson. Stud. Ernst Perssons saml. (4170).
1Akja utan bakstycke för forsling av stänger m.m till kåta. Genom Ernst Manker, Stockholm, år 1938 inköpt till museet från lappen Nils Nilsson Skum. Se vidare generalkatalogen.
1a koger, b-dpilar, e pilskaft av aloe f pilskaft, g-nett knippe sugrör. Köpt. Saml. av: L.Schultze, Jena 1909. (Följande mått anges i skissen: a) 60 cm; b) 15 cm; c) 13cm; d) 6 cm. Nicholas Wallers anteckningar inom parentes.)
1aKranium med underkäke. b överarmben av ngt. djur? c musselskalspärla d-esnäckskalspärlor, 2 st. från jorden inuti kraniet. Ytfynd. (Följande mått anges i skissen: b) 21 cm. Nicholas Wallers anteckningar inom parentes.)
1Akua´ba, fruktbarhetsdocka, som kvinnorna bär i sina kläder för att få vackra barn. När de vill ha en pojke bär de en docka med rundad huvud, vill de ha en flicka är huvudet rektangulärt. Höjd: 29 cm
1Akua´ba, fruktbarhetsdocka. Höjd: 26 cm. Cf. 1986.03.0003.
1Akua´ba, trästatyett som kvinnorna bär för att få friska och välskapta barn. Höjd: 30 cm
1Akuaba, fruktbarhetsdocka med spädbarn (höjd 31 cm) av svartmålat trä. Barnet hålls i famnen och diar moderns vänstra bröst. På fötterna bär kvinnan sandaler. I pannan och på kinderna finns tre rutade rektanglar och på halsen bär kvinnan, liksom barnet, ringar. Lång hals är ett skönhetsideal. På huvudets baksida är olika figurer inristade. Kvinnorna bär dessa dockor i sina höftkläden i förhoppning om att få vackra barn. När de vill ha en pojke bär de docka med ett till en flat skiva stiliserad huvud, när de vill ha en flicka har dockan rektangulärt huvud.
1Akvarell föreställande: 4 kineser utsättande en förbrytare för tortyr. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Fånge med hand, fot och halsbojor ledd av tvenne kineser. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Halshuggning med svärd av en kinesisk förbrytare. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines bärande en stav på axeln. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines bärande på en anslagstavla. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines bärande på en stång med hängande anslagstavla. Köpt. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesiska med ett ristråg. Saknade nummer i mars 1893. Kina: målningar.
2Akvarell föreställande: Kinesisk dam. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk fångvaktare ledande en fånge belagd hand, fot och halsbojor. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk fångvaktare ledande en fånge med en kedja om halsen.. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk fångvaktare med kedja. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk förbrytare i bur. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk förbrytare i halsstock sittande på en stol. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk förbrytare i stock. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk förbrytare på knä framför domaren med vakt och advokat? Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
3Akvarell föreställande: Kinesisk herre. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk Mandarin. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kinesisk sittande kvinna. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: kinesisk tortyr av en förbrytare. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: kinesisk tortyr av en förbrytare. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med ask på armen. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med bamburör. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med bambustav. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med bok. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med fana. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med fana och gong-gong. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med fana på ryggen och svärd i handen. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med flagga. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med gävar på axeln.. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med kort svärd i vardera handen. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med låda. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med pipa med långt skaft. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med prygelpiska. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
2Akvarell föreställande: Kines med skrifter. Saknade nummer i mars 1893. Kina: målningar.
3Akvarell föreställande: Kines med spjut. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med stav. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med svärd. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med svärd och sköld. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med träsvärd. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines med tvenne sköldar. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines skjutande av gevär. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Kines springande med tvenne stavar i händerna. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Mandarin. Saknade i mars 1893. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Syende kinesisk kvinna sittande på en bänk Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Tortyr av kinesisk förbrytare. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande: Två kineser bärande en låda på en stång. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande barongdans. 27 x 37,5 cm. Signerad K.T. Tjetag
1Akvarell föreställande barong-dans. Signerad Dw. Oka. 27 x 37,5 cm.
2Akvarell föreställande bl. a. badande kvinnor. 27,2 x 37,7 cm
1Akvarell föreställande dans. 27,7 x 37,6 cm. .
1Akvarell föreställande dans. 27 x 37,5 cm. Signerad Supir
1Akvarell föreställande dans. Signerad Mo Djimat. 27 x 37,5 cm.
1Akvarell föreställande dans med barong- och rangdamasker. 26,2 x 36,6 cm.
1Akvarell föreställande en kines bärande ett stort parasoll på en stång. Köpt. Saknade nummer i mars 1947. Kina: målningar.
1Akvarell föreställande en kvinna med fläkt i handen. Iran: målningar
1Akvarell föreställandeförberedelser till legongdans el. likn. 27 x 37,4 cm. Signerad Tjetag
1Akvarell föreställande förberedelser till legongdans el. likn. 27 x 37,4 cm. Signerad Tjetag
1Akvarell föreställande husbygge 37,3 x 37,6 cm.
1Akvarell föreställande omplantering av ris. Signerad: Dw. Nj. Oka 37,3 x 37,6 cm.
1Akvarell föreställande risskörd. 27,2 cm x 37,7 cm
1Akvarell föreställande tempelscen 27,3 x 37,8 cm. Signerad Kt. Tjetag.
1Akvarell visande två män i segelkanoter. 27,3 cm x 37,4 cm
1a kvinnobåt, b-c segel med mast och rå, d-i åror, j styråra K-l grönmålade skinn att lägga på durken Tillhört fångstmannen Knud Nielsen. Har använts för transporter och resor liksom övriga kvinnobåtar fast denna båt är mindre än vad annars är fallet.
1a-l: Benfragment av nyfödd individ eller foster. Schakt 4, fynd från graven. Se 43.12.1607.
1Albark för nätberedning. Liäp. Köpt.
1Alfälla, lång, smal tratt av bambuspjälor. Köpt. Loeorkai
1Alinzi, huvudprydnad. Från Bakuta i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnad till museet.
1Alligatorhuvud. Lerkärlsfragment ?
1Alligatorhuvud av lergods
1Alligatorhuvud av lergods.
1Alligatorskinn, sp: cuero de yacaré, MN: ´alhutatjt´aj. Ett skinn från den alligator som lever i Pilcomayofloden och laguner i Chaco. Detta skinn är asvsett för avsalu till uppköpare från Argentina, därav sättet att flå. Skinnet är enligt samlaren efterberett i Sverige.
1Alligatortand, pulveriseras för tandverk.
2Alligatortand.
1Alligatortand. Se anteckning (var ? /JO)
1Almanack, troligen boeginesisk. Hålet närmast ringen är söndag. Orig. nr 874 Mellan-Celebes: Paloe Diverse
1Almanack för vecka Dagräknaren grundas på den kristna veckan ock är alltså tillverkad och använd efter de vita människornas ankomst till trakter.
2Almecegaharts* (ram). */ se obs
1Almocafre, redskap vid guldvaskning. Tillverkad i Quibdó. Material : järn Längd: 22 cm
1Aln. Korea: diverse
1Alnmått.
3Altarkärl.
2Altarljusstake.
1Amerikanskt tuggummi för damer.
2Amerist i form av en urna, romersk. Gåva av
1Amma. Kvinna, som håller nattvaka. Höjd: 21 cm. Japan: religion-magi.
1Amma no fue, rörpipa. Längd: 14 cm Japan: musikinstrument
1Ampel med lock av mässing. Ampel sakn. vid invent. 24-5-73. Wall. Iran: div. bohag
1Ampel med lock av mässing. Iran: div. bohag
1Amroin av marmor. (Utgår) Gåva av grosshandl. m.m
1Amulet. Okänt vad den föreställer.
5Amulett
1Amulett, "Hirizi", till skydd för byn mot fiender.
1Amulett, "Hiziri", till skydd mot olyckor.
1Amulett, (jfr nr 132)
1Amulett, av fajans eller marmor. (?) Triangulär form. Genomborrad för upphängning. Framsidan försedd med dekor: "halvmåne" bestående av fyra koncentriska cirklar ristade i djup relief. Sannolik islamitisk influens. Kvinnoprydnad. Bäres undantagsvis av män. (Bandet av pärlor)
1Amulett, av fajans eller marmorliknande material. Trinangulär form. Mått: bas: 4,2 cm. höjd: 2,1 cm. Ristornament: koncentriska cirklar. Sannolikt isalmiskt inflytande. jfr. 68.13.331
1Amulett, avsedd som hängprydnad. Mått: 4,7 cm. betsår av ett konvext segment av Conussnäckan, (Conus-arten) Denna typ av prydnader har ett stort statusvärde. Bärs av män och kvinnor. Vanligt som hövdingattribut (68.13.337.) Bärs även som arm och fotprydnader. (68.13.341,344.) Halsband för kvinna (68.13.346) Köp från insamlaren 1968
1Amulett , av textil material. Längd: 4,3 cm. Amuletten består av en virkad eller knuten behållare av "tukula"-färgat bomullsgarn. Försedd med frans av snören. Ett par snören har uppträdda glaspärlor i färgerna vitt-blått. Jfr. denna amulett med "Kizola" (68.13.1-2) Bärs av gravida kvinnor. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett, av trä. Skulpterad. Upphängd i snöre av bomull. Amulettens storlek: 3 cm. Bärs av lunda- och tschokwe-kvinnor för att öka fertiliteten. Bärs även av gravida kvinnor som skydd. Lunda- och tschokwestammen sammanbor i byarna omkring Sandoa. Lån av kulturelement är vanliga. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett, av trädda pärlor, som bildar en "ögla"=kroppen, och två "utskott"=lemmarna. "barnet, som man väntar, hoppas man skall födas välskapt och starkt." Jfr 68.13.25. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett , avvikande form från deövriga amulettrna i samling 68.13.--. Mått: 4 cm. Genomborrad. Skuren i hårt trä. Avsedd att bäras som skydd under graviditet samt för ökande av fertilitet. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett, bestående av 17 små, cylindriska röda pärlor, c:a 2,5-5mm. storlek. Hela amuletten är avbildad till vänster på kortet i narurlig storl. Amuletten utgör en antropomorph, stiliserad figur, en. s.k. "amoure-nkisi". Bäres av unga flickor och väntnade kvinnor i en tråd om halsen eller handloven. Säged ha possitiv betydelse för fruktsamheten. Köp från Josef Lagergren Gbg. 1968
1Amulett, djävulshuvud.
1Amulett, för att få hus?
1Amulett, för att få pengar?
2Amulett, horn och kaurisnäcka infattade av rött läder. L: 43 cm
1Amulett, horn och kaurisnäcka infattade av svart läder. L: 43 cm
1Amulett, läder rödfärgat, kaurisnäcka infattad i trissa. H: 42 cm
1Amulett, morisk eller turkisk, gjord av vildsvinständer och silver. bredd:15 cm mellan tänderna
1Amulett, skyddar mot tjuvar. 52.15.14-15 Charms for use against burglars. The bundle of sticks is tied up with thread. The bundle of sticks is tied by thread attached to small cotton packets containing verses from the Qu´ran. They are buried beneath the threshold of a house, > and a large part of their power consists in the mystery which surrounds the means whereby the sticks and dharm-packets are packed into the bottle. Made by a few learned men (Malamai i.e. Mu´alim), they are not only expensive themselves, but the course of instruction in their manufacture is reputed by the hausa to be one of the most costly for the preparation of a single type of charm or medicine. Note also the Qur´anic verses written on the sticks in No. 15. Made in Zaria City. No. 14 purchased from a trader in Zaria. No. 15 from a householder in Soba who had used it, but found it ineffective. 11
1Amulett, skyddar mot tjuvar. För närmare beskrivning se no. 14.
1Amulett, spiralform, "snäckskal (?)" "Tshata, pl. Biata" /Kiluba-kilunda/"Kago, hirizi, talasimu" /Kiswahili./Tshata förvärvad i byn Sungu Monga där den bar av en bygubbe som halsprydnad o. "mukischi=fetisch. Bärs vanligtvis av hövdingar, medicinmän, regnmakare, "bamfumu". Pärlbandet består av röda och blå pärlor.
1Amulett, tái gándja, av mässing. Orig. nr 1987 Mellan-Celebes: Paloe Mässingsföremål
1Amulett, tái gándja, som bäres av barn. Orig. nr 996. Amuletten bäres hängande i ett band om halsen. Man tänker sig att inuti människan finns en liten varelse (hennes själ?), som inte kan komma ut så länge man bär amuletten, ty den skulle fastna på hornen. Mellan-Celebes: Paloe Mässingsföremål
1Amulett, tillhört friherre C. Cederströms samling och enligt hans uppgift funnen vid Nordkärr i Skee s:n Vettle härad, Bohuslän. Enl. prof. Tornberg skall inskriften bära ett årtal som förelägger amulettens tillkomst till 1200-talet.
1Amulett, uppträdd på halsband av röda glaspärlor. Halsbandets längd: (varje halva) 19 cm. Conussnäckans skal-segment är avbildat i naturlig storlek. Pärlorna är c:a 4,5 mm. och tegelröda i färgen. Köp från insamlaren 1968
1Amulett: "ncinga wa Hemba": två amuletter av skulpterade träfigurer. (Mått: se teckningen på kortet.) rem av pärlöglor på snöre. Kvinnorna bär dem för fertilitet. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett: "ncinga wa Hemba". Tre hopbundna amuletter: a-c som föreställer "bantu"= människor. Mått: 2,3 cm - 3,2 cm. Bäres av lunda- och tsokwe-kvinnorna i Sandoa-regionen för ökande av fertilitet samt för bevarande och skyddande av fostret under graviditet. Typisk tschokwestil används även av balundastammen i detta område. Köpt från: Josef Lagergren 1968. saknas sedan Barnets vrld -75 Wass.
1Amulett: djurminiatyr. Genomborrad för bärband. Längd: 4,5 cm. Försedd med ett skinnsnöre för bäras vid handleden, om halsen eller i armhålan. Skyddsamulett. Speciellt för kvinnor. Köpt från: Josef Lagergren 1968 saknas sedan Barnets värld - 75. Wass.
1Amulett: djurminiatyr. Mått. 4,3 cm. Se: 68.13.29. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett: djurminiatyr. Mått. 4,7 cm. Se: 68.13.29,31. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett: Ptah Secar Asar=Socharis
1Amulett : tvillingamulett, av trä. Mått: 3 cm. Glödritad dekor. Amuletten är genomborrad och försedd med bomullssnöre för bärrning om halsen, handleden eller i armhålan. Skyddsamulett och för befrämjande av fertilitet. Köpt från: Josef Lagergren 1968
9Amulett.
1amulett. Bäres kring halsen.
2Amulett. Jfr nr 132.
1Amulett af tvänne vildsvinständer. Gåva.
1Amulett av Conus-snäckans skal. Fig. till vänster i naturlig storlek. Amuletten består av ett konvext segment av Conussnäckan (artens namn) Genomborrat för upphängning på halsband, armband el. liknande. Se: 68.13.337,341,344,346. Bärs av såväl män som kvinnor. Ofta hövdingattribut. Köp från insamlaren 1968
1Amulett av fågelben, dekoreat med bivax. Mönstrad. Bäres av både kvinnor och män men oftast av barn. Längd: 3,7 cm Gåva av Borys Malkin
2Amulett av horn.
1Amulett av mässing
1Amulett av mässing, bäres hängande om halsen av barn. Enl. missionär Loois i Koeláwi skulle de indödda tänka sig, att inuti människan funnes en liten varelse, en själ, som inte kan lämna kroppen, när barnet bär amuletten, ty den fastnar på amulettens horn. Någon gång kan man få se en dylik amulett tillsammans med bjällrorna i en tiwoloe tiwoloe, flickornas speciella prydnad vid woentja, dansfesterna, som firas, innan man börjar arbetena för den nya rissådden. Mellan-Celebes: Paloe Mässingsföremål
1Amulett av mässing, för barn. Jfr nr 81. (Orig. nr 997). Mellan-Celebes: Paloe Mässingsföremål
1Amulett av mässing. Bäres hängande om halsen av barn. Enl. missionär Loois i Koeláwi skulle de infödda tänka sig, att inuti människan funnes en liten varelse, en själ, som inte kan lämna kroppen, när barnet bär amuletten, ty den fastnar i amulettens horn. Någon gång kan man få se en dylik amulett tillsammans med bjällrorna i tiwoloe tiwoloe, flickornas speciella prydnad vid woentja, dansfesterna, som firas, innan man börjar rabetena för den nya rissådden. Mellan-Celebes: Paloe Mässingsföremål
1Amulett av musselskal. Bäres i en tråd om halsen för att skrämma skallerormar om våren. Saml.: ?
1Amulett av öronstenar av fiskar, hängde på ett myggnät.
1Amulett av silver, med bjällror och på baksidan inristade korancitat, hängs kring halsen.
1Amulett av silver, med bjällror och på baksidan inristade korancitat, hängs kring halsen. Upphängningsanordning skadad.
1Amulett av silver. Bäres på bröstet av barn så länge de gå nakna.
1Amulett av sten.
1Amulett av täljsten ? För fårens fruktbarhet.
1Amulett av torkade fruktskal, fågelnäbb och skogsfrön.
1Amulett av torkade fruktskal, fågelnäbb och skogsfrön. Fågelnäbb saknas
1Amulett av trä, Medicinmannens taxa på amuletter av detta slag och storlek (108-111) är en get, motsvarande en summa av 10 shilling.
1Amulett av trä. Skulpterad. Antropomorf. Storlek: 3,4 cm. Bärs som skydd av gravida kvinnor. Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Amulett av trä i form av en rektangulär skiva med X-formad inristning som delvis går igenom träet. I mitten av skivan sitter en blå slipad sten omgiven på ömse sidor av 2 nedsänkningar i träet. Ovan- och nedanför den blå stenen sitter mindre vita slipade stenar som både är omgivna av två större liknande stenar varav den övre högra stenen är borta. Från övre delen av amuletten skjuter en genomborrad hänganordning i vilken en blå bomullstråd har trätts. L: 4,5 cm, B: 2,1 cm, H: 0,6 cm.
1Amulett av vildsvinstand.
1Amulett av vi metall i form av en orm. Odekorerad. Längd 21 cm.
1Amulettbehållare med halsband. Av silver Filigransarbete på behållarens sida. Litt.: E. F. Rohrer: Beiträge zur Kenntnis der materiellen Kultur der Amhara. Schönburg-Bern 1932. Taf. III: 27.
3Amulett best. av en snäcka, skydd mot förtrollning. Köpt
1Amulett bestående av en fyrkantig läderhylsa på ett 30 cm långt lädersnöre. Bäres om vristen.
1Amuletter. Av gulmetall. Höjd: 3 cm.
1Amulett för att få en gumse.
1Amulett för att få en kvinna och ett hus.
1Amulett för att få ett bord på torget.
3Amulett för att få ett hus, kor och hästar.
1Amulett för att få oxar.
1Amulett för att skaffa regn, av litet, fläckigt skinn delvis omslutande ett antilophorn och fjädrar, samt synål. Hornet innehåller substans. Längd 47 cm.
1Amulett föreställande "Seheba" guden med krokodilhuvud.
1Amulett föreställande Choms el. möjligen Barth. Bubastis (?)
1Amulett för fiske. Sp:-, m: ajtintsaj.? Mått: L. 7 cm.
2Amulett för kvinna.
1Amulett för kvinnor av små aptänder och pärlor.
1Amulett för kvinnor av snäckskal, bäres på bröstet.
1Amuletthalsband innehållande lampsot. "Sotet är starkare än elden". Gåva av Kap York stationen Thule
1Amuletthalsband innehållande sot. "Sotet är starkare än elden". Gåva av Kap York stationen Thule
1Amuletthalsband tillverkat av elefanthud och getskinn. Mått: själva smycket 6 x 4,5 cm, kedjans längd 48 cm. Insaml., : Hans Sköld Gåva av; : Hans Sköld
1Amuletthalsband tillverkat av elefanthud och getskinn. Mått: själva smycket 6 x 4,6 cm, kedjans längd 44 cm. Insaml., : Hans Sköld Gåva av; : Hans Sköld
1Amulett i form av en i ett blystycke utklippt hand representerande Fatmas (Fatimas) hand. Avvärjer det onda ögat. Anbringas dold i eller på bostaden.
1Amulett med snäcka symboliserande mannens penis. H: 21 cm
3Amulett mot krig, "bunat ko dilak"
5Amulett mot krig "Bunat ko dilak"
1Amulettrem. Bäres av männen över bröstet. Erhållen i utbyte med Nationalmuseum i Köpenhamn.
2Amulett som småbarn bär bunden vid armen.
2Amulett till vagga.
1Ananas-fibrer (pl.) ma-fubu av en Pandanus-art. Använ- des till spinning och tvinning av ananas-snören: fisk- redskap, rep etc. "Nkutu"-väskan gjordes av "mafubu". Likaså hövding-mössan: "Mpu a Mfubu". Bärband mm. Förbindning av "Sanu"-kamerna skedde med mafubu. Se n:r 83.
1Ananas-fibrer av en Pandanus-art. ma-fubu. Användes till snören, rep, bärband, bindning och ornament- bindning - t.ex. förbindning av kam-pinnar: se n:r 90f. "Sanu". Den viktigaste användningen var dock till vävning av "mafubu"-tyg till notabiliteternas mantlar.
1Anblåsningsanordning av visselpipa.
8Andefjäder som var fästad vid en fjäderstav under Torédansen den 4--5.7.1925.
1Andefjäder som var fästad vid en fjäderstav under Torédansen den 4--5.7.1925. Gåva till Generalkonsul A. Jonsson, sthlm.
1Andefjäder tillhörande dansskallran 0231. 1 av fjädrarna 1926.03.0231a eller b saknas. Den andra är mag. Sydam. H-90 k-5
1Andesityxa med stark svängda sidor och egg. Närmast Guesde Coll. Fig. 25. Inkommen från Heymuseet, New York.
1Andesnideri, krokodilartad figur Ia-wari el. aisala Köpt.
1Andesnideri, krokodilartad figur med ett horn Ia-wari el. aisala Köpt.
1Andesnideri, krokodilartad tigur med två horn Ia-wari eller aisala
1Andesnideri, krokodil Ia-wari el. aisala Köpt.
1Andesnideri. Djurfigur med ett stort snideri på ryggen Ia-wari el. aisala Köpt.
1Andesnideri. Ej tydligt likt något djur. Kari bileni Köpt.
1Andesnideri. Krokodilartad figur med ett horn Ia-wari el. aisala Köpt.
1Andesnideri. Krokodilartad figur med två horn Ia-wari el. aisala Köpt.
1Andfigur av trä. Leksak.
1Andre kommendantens stav (me-kapón-kate kahák ). Användes vid Pepyé-festen.
1Andur tillhörande skidan 39.70.359. (14411b)
1Anfaderstavla i träskrin, snidat. Höjd 41 cm Wulffs orig. nr. 454. Kina: religion och magi
1Anfaderstavla i träskrin, snidat. Höjd 41 cm Wulffs orig. nr. 455. Kina: religion och magi
1Angooti, ring. Diameter: 2 cm
1Ankägg Mått: Höjd 5 x 3,5 cm
1Ankägg Mått: Höjd 6,5 cm x 4 cm Ägget sitter fast i ställningen, är därför inte märkt!
1Ankare med lina till kanoten 232 Ankaret ett stycke korall. (Linan är ytterst skör) Nivang Köpt
1Ankaryxa, pukái Konservering K 80:34
1Ankaryxa, pukái Konservering K 81:6 EXOTICA 1973 (stämplat)
1Ankaryxa (pukái) Konservering K 80:33
1Ankelring av mässing, "banki".
1Ankelring av mässing. Halcirkelform med två mångkantiga ändknappar. Tjockt gods. L=11 cm.
2Ankelring av metall. Köpt.
1Ankelring av silver
1Ankfigur i lergods.
1Anklong.fr
1Anklung. Ett slags glidrassel.Orig.nr 25649.
6Anklung-spel bestående av fem instrument. 46-63 cm.
1Anm. av R. Pérez Kantule: "Uiruir" usan para remover los líquidos. Hecho de palo de una planta.
1Anordning för kittelns upphängning över härden; jizai-kagi. Kittelns avstånd till elden kan regleras med denna. Överst en kraftig krok av trä i mörkbrun färg. Denna är profilerad och har överst två ipluggade tappar. I kroken löper en hängande lina vilken tillsamman med ett trästycke (som har formen av en hoplagd solfjäder) bildar jizai-kagi, själva anordningen för regleringen av kittelns höjd över elden. Längst ner i linan en krokanordning av järn. Själva kroken kan svängas runt. Trästycket som liknar en hoplagd solfjäder har ett hål i vardera ändan. Linan löper i dessa. Det är i samma färg som träkroken. Träkrokens (a) höjd: 24 cm, trästyckets (b) längd: 33,5 cm. Den hoplagda solfjädern symboliserar lycka. jizai betyder egentligen elasticitet. Japan: bohag.
1Anordning som används till att fästa bördor på lastdjur eller för att tjudra djuren. Anordningen består av ett längre och ett kortare rep. Det kortare repet löper genom egen ögla och är genom en knut låst i en ögla på det längre repet. Längd: a) 312 + 93 cm b) 308 + 91 cm Insaml av Ali Osman, Göteborg Köp av " "
1Ansikte, hjässan saknas. Brett halsband runt halsen.
1Ansikte, modernt arbete i mörkgrön bergart. Borrat hål.
1Ansikte av lergods
3Ansikte av lergods.
1Ansikte av människa av lergods. Mask?
1Ansikte i lergods, skärva. Märk örontrissor märkbara. Föremålet saknas.
1Ansikte i rödbrunt trä, vänt åt höger. Ärrtatuering på kinden. Varannan svulst i frisyren är rödbrun, varannan svart. Exempel på modernt konsthantverk, souvenir. Höjd: 69 cm
1Ansikte i rödbrunt trä, vänt åt vänster. Ärrtatuering på kind och pannan. Markerad frisyr som är målad i svart. Exempel på modernt konsthantverk, souvenir. Höjd: 78 cm
1Ansikte skulpterat i ett relativt runt stycke av ljusgrön bergart. Ett genomgående hål i pannan. Modernt arbete.
1Ansikte skulpterat på en bit av svart bergart. Modernt arbete. Hål upptill.
1Ansikte skuret i mjuk ljusgrön bergart. Ett hål i pannans övre del. Modernt arbete.
1Ansiktsmask
1Ansiktsmask, uppbyggd på sköldpaddsskal dekorerad bl.a. med kaurisnäckor. Turistsouvernir
1Ansiktsmask. Köpt från enskild samling i Berlin. Konservering K: 91, 10
1Ansiktsmask. Skänktes redan den 12 januari 1882 av Oscar Dickson, men då att börja med ingen bestämd tillsägelse därom lämnades, så kommo sakerna ej genast att inregistreras; sedermera glömdes detta till den 1 juli 1884. Höjd: 25 cm. Japan: vapen
1Ansiktsmask ämnad att omhöljas med ett tunt flor och sålunda skydda ansiktet mot moskiterna. Höjd: 17 cm.
1Ansiktsmask av silver för mumie. Arkeol. föremål. Depositionsföremål, sedermera inlöst i museet från E. Nordenskiölds sterbhus. Slutlikvid erlagd i september 1938. Nummer från de äldre katalogerna: 24.6.79. Se vidare generalkatalogen.
1Ansiktsmask av sten. Användes till att under vissa fester skydda gudabildernas ansikten, som voro gjorda av lättförgängligt material. Orig. nummer IV Ca 3020.
1Ansiktsmask av sten. Användes till att under vissa fester skydda gudabildernas ansikten, som voro gjorda av lättförgängligt material. Orig. nummer IV Ca 3031.
1Ansiktsmask av toboroche-trä. Vitfärgat ansikte med en krans som kontur runt hela ansiktet. Vidgande spricka i träet. Mått: längd 21,5 cm, bredd 15 cm. (i.ö. 1992.01.9985). Övrigt: "Mask with crest" see also 1992.01.0085
1Ansiktsmask av trä, beigefärgad med svarta fält på pannan och hakan samt rödfärgade kinder. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, brunmålat ansikte. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, föreställande ett djurhuvud, svartmålad. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, grönmålad med markerad röd mun. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, grönmålat apliknande ansikte. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, grön med rött fält kring munnen och under ögonen. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgad med hår, ögonbryn och mustasch i svart. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgad med hår ansikte, ögonbryn och mustasch i svart. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgad med ögonbryn, mustasch och hakskägg i svart. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgad med svart för hår, ögonbryn, mustasch och hakskägg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgad med svart markering för hårfäste och mustasche. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, hudfärgat ansikte. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, huvudsakligen guldmålad med rött på öron, under ögonen och på näsan. Markerade ögonbryn och ögonfransar. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ljusröd färg med svart för ögonbryn, kind- och hakskägg. En röd prick på vardera kinden. Högra sidan lagad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, med fragment av ljusröd beläggning och mörka ögonbryn, mustasch och pipskägg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, mörka och ljusa fält med markeringar av röda prickar. Ett öga saknas. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, mörkbrun Kraftigt hakskägg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
2Ansiktsmask av trä, mörkbrun naturfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, mörkbrun naturfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, mörkbrun naturfärg. Zoomorft utseende. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, naturfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, naturfärg. Tänder av gult metallbleck. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
2Ansiktsmask av trä, naturfärg. Zoomorft utseende. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
2Ansiktsmask av trä, naturfärg. Zoomorft utseende. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, röd ansiktsfärg med mustasch i guldfärg. Mkt skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, rödmålad. Horn i pannan markerade med blåsvart färg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, röd med ögonbryn, ögon och mustasch och skepparkrans målade med guldfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, rött ansikte med extremt lång kroknäsa. Ögonbryn, mustasch och hakskägg i guldfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, rött ansikte med extremt lång kroknäsa. Ögonbryn och hakskägg i silver. k 84:131 Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, svart ansikte, omgivet av två ormar. Vid vardera tinningen ett snöre med ett fastbundet horn (?) av trä. Skadad. bruten Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, svart ansiktsfärg med rött för hår, ögonbryn och tunga. kraftigt markerade hörntänder och ögonglober. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, svartmålad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, svartmålad. Skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, svartmålad med pipskägg och mustasch i silverfärg. Mkt skadad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, svart med vitmålade ögonbryn, ögon och mustasch. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ursprungligen målad röd med svart för ögonbryn och mustasch, senare täckt med ljust färglager. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ursprungligen rödmålad. Hudfärgat ansikte med hår, ögonbryn och mustasch markerade med svart. Blåögd. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ursprungligen rödmålad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ursprungligen rödmålad. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ursprungligen rödmålad. Skadad. ursprungligen guldmålade ögonbryn, mustasch, och skägg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä, ursprungligen rödmålat ansikte. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Ansiktet i naturfärg med röda färgfält på kinder och näsa. Hela ansiktet förmodligen rödfärgat ursprungligen. Kraftigt pipskägg (?) i svart färg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Ansiktet målat i rött och vitt med ögonbryn och uppåtsvängd mustasch. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. ANsiktet målat i svart med dekor i rött (två linjer i pannan, ögonbryn och öron samt kinder) och i vitt (linje av prickar över panna och kinder). Kraftiga hörntänder och hängande rödmålad tunga. Framträdande ögonglober i vitt och rött. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Både ut- och insida (utom slitna partier) har en svartbrun ytfärg. Höjd: 29 cm.
1Ansiktsmask av trä. Grönmålat ansikte med dekor av vita prickar. Kraftiga svarta ögonbryn. Öppen mun med framträdande tändrader i vitt. Stora ögonglober i rött, vitt och svart. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Hår, ögonbryn, ögon, mustasch och utskjutande piskägg markerade med svart färg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Helt rödmålat ansikte. Mustasch med guldfärg (fragment). Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Hudfärgat ansikte med hår, ögonbryn och mustasch markerade svart. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Hudfärgat ansikte med svartmålat hår, ögonbryn och mustasch. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Ljusmålat ansikte med svart färg för hår, pupiller, mustasch och skägg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Naturfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Rödmålat ansikte. Hår, ögonbryn, mustasch och pipskägg markerade med svart färg, ögonglober med silverfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Rödmålat ansikte försett med mustasch och skägg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Rödmålat ansikte med fragment av guldfärg på ögonbryn och mustasch. Ögonvitor och två framträdande framtänder målade med silverfärg. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Rödmålat ansikte med hår, ögonbryn och mustasch i svårt. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Samma dekor som 80.11.78. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico.
1Ansiktsmask av trä. Utan närmare uppgifter om användningen eller betydelse o.d. Föremålet anskaffat av generalkonsul Hilding Svahn 29 maj 1940. (Svahn orig.nr. 341). Gåva av Gen.kons.Hilding Svahn vid resa H. Wassén 1958.
1Ansiktsmask av trä. Vissa partier målade i vitt, rött och även blått. Borst och skinnstycket applicerade. Spikhuvuden i pannpartiet. Upptill en del spikar kvar. Troligen har en fäll - utgörande en kåpa - hållits fast med dessa spikar. Maskens höjd: 23,5 cm Masken uppgavs komma från gouroustammen.
1Ansiktsprydnad, av ogarvat och avhårat skinn besatt med strutsplymer. Skinnovalen är målad i zig.zag-mönster med röd färg. Plymerna är fastsatta genom en "stegsöm" med rödfärgade sisal-snören. Ansiktsprydnaden fästes framför öronen på masai-krigaren (Se bildarkivet: 16.067 (S)). Användes numera vid dans. Mått: inkl. plymer, c:a 100 cm. Litt: Merker: Die Masai, p. 84, fig.31. Handbook of Tanganyika, p. 240, fig. "Hehe". Se: GEM. (41.2.1. - Stepplandet, Msai, Östafrika)
1Ansiktsskydd vid sorg. Hör till kostymen för ogift man. Korea: dräkter, pers. föremål
1Ansiktsslöja, prydd med 42 piaster och 3 österrikiska groschenmynt. Slöjan är av den typ som numera sällsynt bäres av den västliga beduinstammarnas, te.x. Arabeyastammend, kvinnor.
1Ansiktsslöja av svart ylle med 3 cm. lång träcylinder omvirad med mässingtråd och försedd med 3 runda skarptandade mässingskivor. Gåva av Harriet Ljungström 1981
1Ansiktsurna, arkeologisk, med två stora öron på mittpartiet, baktill. Mynningspartiet i form av ansikte med kraftig näsprydnad (s.k. caricouri) jämväl lergods. Under ögonen ännu spår av vertikal mörk streckmålning (stiliserade tårar?). Föremålet (Sp. "jarrón con orejas") inköpt för 30 pesos col. hos konsulinnan Elsa Lindahl i hennes antikvitets- och hemslöjdsaffär "Manuartes Nacional" i Cali. Fru Lindahl hade övertagit kärlet av förre ägaren av affären, hr Gunnar Haard. Bestämd lokaluppgift kunde ej lämnas, men enligt båda ovannämnda personer kom fyndet från en grav i trakten av Cali. Henry Wassén
1Ansiktsurna, kvinnofigur.
1Ansiktsurna. (Orig. nr. I/ 1362)
1Ansiktsurna. (Orig. nr. I/ 3841)
1Anskitsparti och pannpart i av kranium. Gravhus 3
1Anskitsparti och pannparti av kranium. Hör samman med 155 ? Gravhus 3
1Antagligen leksak föreställande en ålryssja. Orig. nr 2835 Celebes: Poso: Banggaai. Leksaker
1Anteckningsböcker för skolbarn.
1Antik kinesisk murmålning.
1Antik mässingsvåg. Längd: 62,5 cm Japan: diverse.
1Antik metallkanna. Höjd: 23 cm Japan: diverse
1Antik sakéflaska. Höjd: 16 cm. Japan: diverse
1Antiksammet Kulör: Purpurkulör Mönster: "Guld"-spetskantad Har tillhört konstsamlaren dr Pollak, Wien, Österrike Mått: L 12 x 16,5 cm Förvärvsdatum: Februari 1991 Gåva av Annelies Schöneck, Almagården, Lunger (Arboga) Katalogiserat för Gösta Sandberg av K. Wadensten den 18/7 1991, Nora
2Antik sten. Brevpress. Gåva. Kina: fig. av sten.
9Antik sten. Från Bengt Erland Fogelbergs i Rom efterlämnade bo. Köpt på auktion i Göteborg den 27 aug. 1857 av boets utredningsman G. Lundgren.
1Antikt mässingsställ för saké och varmt vatten. Försett med två kokkärl och härdring av mässing. bredd, a: 16,5 cm, höjd, b: 9,5 cm, diam, c: 7 cm, höjd, d: 10,5 cm. b-d saknade nummer i mars 1947. Japan: bohag
1Antilophorn, event. (Limnotragus gratus) (Situtunga (Vudi Mvudi a mamba=vattenbock). Längd: 50 cm. Dessa horn användes ofta som blåsinstrument el. lur för ceremoniella ändamål, kultföremål (nkissi) men även under jakt och för anropande av kanoter över mindre floder och vattendrag. Se saml. nr.: 1967.05.0011.
1Antilophorn, tomt. Längd 8 cm.
1Antilophorn använt som fetisch för jaktlycka. Nikåmbe Längd: 16 cm.
1Antilophorn fyllt med röd substans. Längd 10,5 cm.
1Antilophorn Gåva
1Antilophorn som fylls med magisk substans. Längd 16 cm.
1Antilophorn som instrument: längd 47 cm. Lur. "mpungi", av antilophorn: "mvudi a mamba" Limnotragus gratus. Användes vid dans. Men även att "bokila lungu": kalla på konot vid färgstället. Ett avlångt hål är borrat och förenat med hornslidan. Inga fingerhål för att variera tonen finns. Se gen. n:r 09
1Antilopskinn, klädesplagg för man
1Antilopsnara, mwando. Längd: 30 cm. Batwafolket fångar antiloper på följande sätt (Se ritning på kortet): En grop av cirka tre decimeters diameter och djup gräves i torven. En trampplatta E instickes i torven och stödes mot en kraftigt inslagen påle D. En snara F lägges över tramplattan och fästes vid ett böjt rör A så att E tryckes mot D genom en å snaran fastbunden pinne G. Snaran förankras medelst ett tjockt rep C om papyrusrör. När antilopen vidrör tramplattan frigöres pinnen G och snaran åtdrages av det spänstiga röret A.
1Antropomorf fetisch. Av trä. Rödmålad med importerad färg, sannolikt oljefärg. Mått: 16,5 cm. Svarta glödstämplar; ringar, fyllda punkter och parallella streck. Huvudet och mellangärdet har särslilt tätt med svarta, ring- eller punktformade stämpelmärken. (figuren låg i korg nr. 68.13.7a.b.) Köpt från: Josef Lagergren 1968
1Antropomorf lerkärlsfot. Gåva till samlaren. Jmf. 42 5 59.
1Antropomorf lerkärlsfot. Gåva till samlaren. Till samma kärl hörde foten 42.5.60 och en eller två till.
1Antropomorf lerskål med fyra fötter. Brun yta med mörkare bruna dekorlinjer.
1Antropomorft, målat lerkärlsfragment. Schakt 1, djup 150-225 cm. se 43.12.159.
3Antropomorft fragment Gåva ell. köp.
1Antropomorft frgmt.
1Antropomorft gravurna.
1Antropomorft lergodsfragment.
1antropomorft lerkärl
1Antropomorft lerkärl, kvinna.
1Antropomorft lerkärl, man.
1Antropomorft lerkärl i Chancay-stil. Färger: förutom lerkärlets egna i ljus-brunrött, vitt och gråbrunt.
1Antropomorft lerkärl i Chancay-stil. Upptill - vid öronen på kärlets hals - två små figurer: en fågel och en apa. Kärlet täckt med två färger: en vit och en matt brun med blått inslag. Kärlet något defekt upptill vid halsens kant.
1Antropomorft lerkärlsfragment. Se 43.21.7.
1Antropomorft lerkärlsfragment se 43.21.408.
4Antropomorft lerkärlsfrgmt.
3Användes vid den dagliga tempeltjänsten. Har stått i Lubramaniamtempel.
1Apcéd-gandé.
1Ap- eller vildkattsvans (amulett). Gåva. Längd: 65 cm.
1Apfigur av sten.
1Apfigur med oyoualli, Macuilxochitl´s öronsmycke. Tillhör en skallra. Jmf. 23.6.3. Orig. nummer IV Ca 2627k.
1Apfigur skuren i trä.
1Aphuvud/människa?/ av lergods.
1Ap- och vildkattsvans, begagnad som amulett. Gåva. Längd: 47 cm.
1Apparat att linda upp en metrev på. Möjligen också för garn. Orig. nr 809 Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou. Fiske
1Apparat att nysta garn på. (orig. nr 808). Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou. Trådtillverkning och vävning
1Apparat att slå rep med. För enkla rep endylik, för tjocka hästrep tre stycken. Kokandong Orig. nr 490 Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou Repslageri och snörtillverkning
1Apparat att slå rep med. För enkls rep en dylik, för tjocka hästrep tre stycken. Kokandong Orig. nr 491 Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou Repslageri och snörtillverkning
1Apparat att tvinna rep med. Orig. nr 400 Celebes. Gorontalo: Bwool
1Apparat för flätning av skoband (3980).
1Apparat för kraniepressning bestående av två ramverk av träribbor.
1Apparat för spinnande av bast (becha) och tagel (pakkasadtjo) till tråd, snören och rep. Består av båge för sländnas kringvridande, själva sländan vidfäst en bunt halvspunnen becha (bunten saknas i jan. 1942)
1Apparat för utpressning av saften från yuca brava ("Cebucan"). Utdrag ur brev från Bogotá, Colombia, den 8 juni 1938: "Emellertid sände jag med vår Herr Sandquist, som just nu rest hem på semester,... en apparat för utpressning > > av saften från yuca brava ("Cebucan") från samma stam." (Alltså Guahibos!).
1Apparat som användes när man tvinnar tråd. I denna apparat sitter spolarna 1951.23.0198-0202 instuckna i det övre större hålet, då de ej användes. Då tråden tvinnas, stickes spolen i ett av de mindre hålen, och då spolen rullas mot låret, verkar träbiten som svänghjul. Orig. nr 450. Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou. Trådtillverkning och vävning
1Apparat troligen använd för att färga garn. Orig. nr 831 A) 58 cm hög, B) 43 cm lång b. rep. i verkst. Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou. Trådtillverkning och vävning
1Appartat för spinning. Jmf teckn. i originalkatalogen
1Applikation i form av en fisk. Sen för-inkaisk tid( 25,5 cm ) Applikation i gobelinteknik i form av en fisk och med fiskar som motiv. Varp: Z bomullsgarn, vitt och ljusbrunt. Inslag: 2 tr. Z-S " , rosa, gråvitt, blå och ljusbruna nyanser. Tvättad okt. 73 M.A.
1Apskinn, klädesplagg för man
1Apskinn av Colobes-apa. Mått: 50 cm utan svans. Skinnet är oberett, endast behandlat med aska efter torkningen. Bärs som "förskinn" av förnäma manspersoner. Besitter både prestige och magisk kraft. Köp från insamlaren 1968
1Arabisk abc-bok.
2Arabisk lansspets av stål hemförd från Orienten av prosten Jacob Berggren år 1821. Obs.: samma föremål som 4667
1Arabisk läsebok.
1Arabisk luta, Al-Awad=? Längd: 71 c,. Lutans nacke: 22 cm. Tiosträngad, ursprungligen sensträngar som nu bytts till nylon och metall. Tio stämskruvar användes, 1 är "tom" 1 saknas. Sonator av orange- trä. Inne i instrumentet är anbringat en etikett med tillvekarens namn i endast arabisk skrift. Gjord i Damskus år 1952. Mr. Abdul Majid-Al_Khudhini, Kungshöjdsgatan 9 Gbg c, besökte GEM, d. 17/5 1967 och sålde lutan. Tillverkarens arabiska namn är in extense som följer:
1Arabisk messingtallrik, svarvad.
1Arband. Ornerat på spiralens utsida upp- och nertill. Orig. nr 10 193 i.
1Arbetsbyxa, "monpe" kasuri-teknik (3 olika mönster) gåva av Kazuyo´s svägerska, vars mor haft den under arbetet på åkern (risfältet) jan 1982 Skrives ofta mompe, vilket är fel från IBARAGI prefekturen.
1Arbetsbyxa "mompe" kasuriteknik (blå) Inköpt gm K 1980
1Arbetsbyxa "monpe" i kasuriteknik Inköpt gm Kazuyo 1980 Gåva till Inger Öhman, Örebro 31/8 83
1Arbetsförkläde * Hydron färgat av Josef Koó
1Arbetshatt för kvinna. En vit bomullsduk lägges mellan hjässan och hatten till skydd mot solen diam: 42 cm.
1Arbetsjacka /(Haori)/ Ikat suzeblå-vitt, foder iblått, vitt och rött. Ink . Kyoto 1981
1Arbetsjacka (hanten). Färgningsteknik: Reservagetryck. Färgämne: indigo. Kulör: indigoblått, röd och vit. Mönster: indigofärgad på kragen (slagen), röda rundlar med vita tecken. Inköpt av Anne Lise Rasmussen, Japanska magasinet, december 1987 Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 11/8 1988
1Arbetsjacka (Haori) dubbel-ikat blåsvart o vitt
1Arbetskniv, sp: champeta, emberá: nékho. Längd: 26 cm
1Arbetskniv med ett långt träskaft. Hela knivens längd: 60 cm. Kallas dausoohoga. Användes vid arbete med bambu.
1Arbetskniv med slida. Knivens längd: 31 cm, slidans längd: 21,5 cm. Kniven kallas daukau och slidan daukrau.
1Arbetskorg. Gåva. A/ Band med fjädrar. B/ Vävt band. C/ Litet fat, korgarbete. D/ Rund träpinne. Se resp. kort.
1Arbetskorg. Katalogiserad 1924 men tillhör museets äldre samling. Troligen från Grebsts' resa. De i korgen liggande föremålen märkta 2-45.
1Arbetskorg för kvinna. (37 cm) Innerligande föremål märkta 59-101. Köpt. Korgens innehåll: 59. Slända m/tråd. 60 - 80. Tenar. 81 - 82. Vävsvärd. 83. Bunt med pinnar. 84. Bit av bambu-rör m/ tråd. 85. Bast m/snöre. 86 - 91. Trådhärvor. 92 - 94. Gruppor av trådnystan. 95 -100.Ulldockar. 101. Vävnad. se resp. kort.
1Arbetskorg för kvinna med innehåll. De inneliggande föremålen märkta 2-57. Köpt Korgens innehåll: 2. Vävstol. 3-17. Sländor. 18-36. Tenar. 37-38. Vävsvärd. 39-44. Ulldockor. 45-47. Tråddockor. 48-51. Vävnadsfragment 52. Kam. 53-56. Majskolvar. 57. Lösa majs. Se resp. kort.
1Arbetskorg för kvinna med inneliggande föremål, märkta 103 - 159. Köpt Korgens innehåll 103-105. Sländor. 106. Sländpinne. 107-114. Sländor. 115. Sländpinne. 116-122. Sländor. 123. Sländpinne. 124-125. Sländor. 126-127. Sländpinnar. 128. Slända. 129. Sländpinne. 130. Slända.? 131-132. Tenar . 133. Rör m / tråd. 134. Toppsnurra. 135. Vävredskap. 136-137. ??????? 138-140. Slungor. 141. Flätad band. 142. Fågel av tygtrasor. 143-144. Vävnadsfragment. 145-148. Ulldockar. 149-159. Trådnystan. se resp. kort.
1Arbetskorg för kvinna med inneliggande föremål, märkta 161 - 279. ( 43 cm) Köpt. Korgens innehäll: 161 - 163. Vävnader. 164. Knutet nät. 165. Vävnad. 166 - 167. Masker. 168 - 170. Buntar av människohår. 171. Påse med torkade blad. 172 - 178. Sländor. 179. Sländpinne. 180 - 189. Sländor. 190 - 194. Sländpinnar. 195. Slända. 196 - 198. Slädpinnar. 199 - 228. Tenar. 229. Slända. 230 - 234. Pinnar med tråd. 235 - 242. Pinnar utan tråd. 243 - 249. Långa rör med tråd. 250 - 251. Slädtrissor. 252. Fragment av sländtrissa. 253 -258. Trådnystan. 259. Sländtrissa (saknas) 260 - 262. Kalebasser. 263. Lerkärl. 264. Föremål av musselskal. 265. Mussla. 266. Halsband. 267. Vävsvärd. 268. ? 269. Prydnadsföremål. 270. Avbruten pinne. 271. Klövdjursfot. 272. Ulldocka. 273. Trådkors. 274. Rester av slunga. 275. Halsband. 276. Ten. 277 Spetsig pinne. 278. Kopparbit. 279. Bönor, frö av pumpa.
1Arbetskorg för kvinna med inneliggande föremål märkta 281-290. Köpt Saknades 17/5-60 E.B
1Arbetskorg från Peru. Erhållen vid byte med Mr. H.G. Beasly, London. Återsänd den 22/2/1932. Utgår.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A/ Kam B/ fjäderprydnad C-H/ 6 st. sländtrissor. I-Y/ 16 st. sländor och tenar till dylika. Z/ Sänke till fiskedon. Å/ Skallra. Ä-Ö/ 2 st. silverbleck. AA-AB/ 2 st. sländor av ben med trissor av metall. AC-AF/ Redskap av ben. AG/ Ihåligt benstycke. AH/ Föremål med okänd användning. AI/ Stycke av korall? AJ-AN/ 5 st. stenar. Se resp. kort. Obs. AC hör samman med 1932.10.0203g.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A/ Kokapåse. B/ vävnadsfragment. C-V/ 20 st. sländor av trä. Å-Ö/ 3 st. vävsvärd. AA-AC/ 3 st. tenar till sländor av ben. AB AD-AE/ Pinnformiga redskap av trä. AF-AH/ Redskap av ben. AI/ Vågbalk av ben. AJ/ Kam. AK/ Nål. AL-AM/ Små nystan av tunn tråd. AN/ Redskap av trä, format som mycket stor nål. AO/ "Ögat" och en del av "Kroppen" till ett föremål liknande AN/. AP-AQ/ § Påsar med färgstoffer. AR/ Fruktskal med hål i. AS-AX/ 5 st. delar till Musikinstrument? AY/ Liten tratt av sliverbläck. AZ/ Silverbleck. AÅ-AÄ/ 2 obsidianflisor. Obs. AG hör samman med 1932.16.0202 AC
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. a/ Korg. b/ Kalebass. c/ Garvad hud eller bit av djurblåsa. d-o/ Sländor eller delar av sländor. p-q/ Två stycken ulltottar. r/ Trådnystan. s/ Nätpung innehållande trådrester. t-v/ Tre stycken vävnadsfragment. x/ Kritliknande sten. y/ Vävredskap av trä. z-å/ Två stycken obsidianflisor. Se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. a/ Korg. b/ Musikinstrument av bränd lera och ben. c/ Pinne vars båda ena ände sluta i en klump. d/ Kam. e/ Polerad bit av snäckskal. f/ Metallplåt, halvcirkelformig. g/ Metallplåt, bågformig. h-j/ Tre stycken tillspetsade, runda pinnar. k/ Del av vävstål l/ Tillspetsad pinne, fyrkantig genomskräning. m-å/ Sländor eller delar av dylika. ä/ Knutet nät, väska? ö/ Trådrester. aa/ Trådnysta. bb/ Obsidianflisa. Se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A/ Korg. B/ Musikinstrument av bränd lera och ben. C/ Polerad bit av musselskal. D/ D:O E/ Sandal. F-X/ Sländor eller delar av dylika. Y/ Pinne överspunnen med tråd. z-Å/ Rörstycken. Ä/ Sländtrissa. Ö/ Pung av tyg. AA/ D:O. BB/ Pung av skinn. CC-EE/ Trådnystan. ff-hh/ Tre stycken vävnadsfragment. ii/ Trådrester. Se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. a/ Korg. b-c/ Två stycken flata benprylar. Vävredskap. d-h/ Benprylar. i/ Kam. j/ Fågelhuvud utskuret ur krita. k/ Ett par sandaler. l/ Ring överspunnen med tråd. m/ Sänke av sten. n/ Liten klump av hartsartat ämne. o-q/ Tre stycken skinnpungar. r-s/ Två stycken vävda band med rester av fjädermosaik. t-ö/ Sländor eller delar av aa-cc/ D:O dd/ Trådrester. ee/ Snören. ff-hh/ Tre stycken trådnystan. ii/ Hårbunt. jj/ Dockor av olikfärgad ull. kk/ Bitar av vävda band. Se resp. kort. 2 st ff 1) Trådnystan ? 2) Slunga ? Vid rev. maj 1944
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. a/ Korg. b-c/ Ulltottar. d/ Trådrester. e/ Liten pung av tyg med fransar. f-h/ Tre pungar av tyg. k-n/ Sländor och delar av dylika. o/ Del av sländtrissa. p-q/ Obsidianflisor. Se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A/ Slända. B-D/ 3 st. redskap av ben. E-G/ 3 st. sländtrissor. H/ Föremål av ben. Del till musikinstrument. I-L/ Föremål av bränd lera. Del till musikinstrument. M-N/ Släntenar av trä. O-P/ Träredskap. Q/ Nål. se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A/ Vävnadsfragment. B/ vävsvärd. C/ Träpinne till vävstol? D/ Halsband av snäckskal. E/ Halsband. F/ Nål av ben med öga. G-Ab/ 24 st. tenar utan tråd. AC-AT/ 18 st. tenar med tråd. AU-AÄ/ 6 st. stenar. AÖ/ Litet obsididanstycke. Se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A-B/ 2 st. sländor med trissor av bränd lera. C/ Nystan med fin tråd. D/ Härva med olikfärgad tråd. se resp. tråd.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva. A-C/ 3 st. sländor med trissor av bränd lera. D/ Slända. E/ Härva av olikfärgade trådar. F/ Snöre. G/ Band H/ Ihåligt benstycke. I-J/ Benprylar. se resp. kort.
1Arbetskorg jämte innehåll. Gåva A/ Knuten miniatyrväska. B/ Vävnadsfragment C/ Ett par tofsar D/ Skinnpung E/ Litet garnnystan F/ Kam G/ Liten tygpåse. H - o/ 8 st pinnar till sländor. P/ Rör av gräs. Q/ " R/ Föremål av okänd användning. S/ " "
1Arbetskorg med innehåll.(b-h) Gåva. a/ Korg. b/ Sandal. c Metallnål. d-j/ Sländor. 6 st. Se resp. kort. i finns ej i katalogen 10/1950
1Arbetskorg med innehåll. Gåva. a/ Korg. b/ Del av vävsvärd. c,d-l/ sländor. m/ Kam. n/ Snöre. o-p/ Trådnystan. q-s/ Små tygstycken. Se resp. kort.
1Arbetskorg med innehåll. Gåva. A/ Korg. B/ Rund korg med C/ lock (?) D/ Bit av kalebass. E/ Vassrör överspunnet med tråd och rester av fjädermosaik. F-H/ Vävda band. I/ Del av slunga, halvfabrikat. J/ Vävt band. K/ Fyrkantigt nät. L-N/ Ulltottar. O/ Snöre. P/Trådbitar. Q/ Del av slunga. R/ Rund korg. OBS R kan möjligen ttllhöra en annan korg.
1Arbetskorg med innehåll. Gåva. a/ Korg. b/ Sked av trä. c-f/ Fyra stycken metallnålar g-h/ Två stycken kammar. i/ Trådrester. j/ Nål av katustagg (?) k/ Vävt band. l-n/ Tre stycken docksandaler. o/ Tygstycke, hopknutet och innehållande avskurna naglar. Se respektive kort till varje föremål.
1Arbetskorg med innehåll. Gåva. A/ Pinne av ben. B-C/ 2 sländor D/ Stycke av gräs. E-G/ 3 stenar H-Y/ 17 sländor med tråd. Z/ Del av slända med trissa. Å/ Knippe med sländor och tenar. Ä/ Knippe av tenar, hopbuntade vid katalogiseringen. Ö/ litet halsband. AA-AC/ 3 st. obsidianskärvor. Se resp. kort.
1Arbetskorg med tillbehör. Gåva. a/ Korg jämte lösa spjälor till densamma. b/ Knuten väska med trådnystan. c/ Knuten väska med trådnystan. d/ Bit av vävt band med fastklibbade trådrester. e/ Trådrester. f/ Benpryl. g-ö/ Sländor och delar av dylika. Se respektive kort till varje föremål.
1Arbetsstock. Gåva.
1Arbetsyxa, det smala bladet instucket i det upptill förtjockade skaftet. Längd 48 cm.
1Arbetsyxa. Längd 51 cm.
1Arca formosa Saw (Naturhistoriska Museet). Saknas vid rev. Sept 1943. M.B.
1Arekabark cylinder för huvudet. Sitter i press för att hålla formen Foefak Köpt.
1Areka-nöt. Gåva av
1Arekanöten tillsammans med betelnöten tuggas ju allmänt i Indien efter varje måltid. Man smörjer gärna lite kalk på bladet för att göra smaken lite kraftigare, men innan nöten kan användas måste den krossas och stötas till pulverliknende konsistens. Nötknäckaren ifråga finnes också i varje hindus hem. Tuggningen av betelbladet och arekanöten, som färgar munnen högröd har en milt stimulerande inverkan på matsmältningen. Får en hungrig indier tugga på ett betelblad så känner han genast ett slags mättnad.
2Arekanötknäckare (se nr 6)
1Areka-nötter
1Arenbark cylinder för huvudet. En till tre cylindrar kunna sammansättas. Köpt. Fok (torde betyda arenbarl)
1Arganuini, pärlband bäres virat kring underarmen närmast handloven. (ovanför bäres 35.15.54. och 55.)
1Arkaiskt huvud av lergods, människa med huvudprydnad.
1Arkaiskt huvud av lergods, människa med huvudprydnad. /"Cabeza humana de barro"/.
1Arkaiskt huvud av lergods. Mäniska med huvudprydnad. /"Cabeza humana de barro".
1Arkaiskt huvud av lergods. Människa med huvudprydnad. /"Cabeza humana de barro"/.
1Arkaiskt människohuvud av lergods. /"Cabeza humana de barro"/.
1Arkaiskt människohuvud av rött lergods. /"cabeza humana de barro"/.
1Ark av pressat och rökt gummi, "roti". Tillverkning: flytande latex hälles i formar (ca 30 x 40 cm), får stelna, valsas ut till dubbla storleken med en stor handmangel (se foto), hänges på tork utomhus och rökes sedan inomhus. Bredd: 26,5 cm.
1Arkeologisk barktygsklubba. Refflad sten med skåra för fästandet av skaftet.
1Arkeologisk figurgrepe till lerkärl. Gåva av ing. T. B. Mönniche, Bouquete, Chiriqui. Jfr. anm. 1947.36.0001.
1Arkeologisk komplett stenstol. Höjd 46 cm, bredd 52 cm. Denna stol, som beträffande sakuppgifter om fyndplatser m.m. kan jämföras med det icke komplette exemplaret 1958.63.0038 i GEM, har enligt uppgift av säljaren E. Ohly i Berkeley Galleries, London, för många år sedan erhållits till konstgalleriet genom bytesaffär med The Royal Scottish Museum i Edinburgh. Några vidare data om föremålet har säljaren icke. Se bilaga i originalkatalogen, brev 3.8.1972. Stenstolens nederparti är utformat som en hukande gestalt, ett vanligt motiv i Manabí-skulpturer av detta slag. -Stensäten av detta slag tillhör intergrationskulturella epoken från 500 e.Kr. och uppåt i tiden under Mantñofasen av kulturutveckling i Manabí- bergstrakten. Jfr Betty J. Meggers: Ecuador, London 1966, pl. 64: "Stone seat of kind encounted at Manteño Phase sites in the Manabí hills."
1Arkeologisk lerform för framställning av lerfigur. Skadad i höger kant. Enligt donator är föremålet från tidsperioden 500 f.Kr.-200 e.Kr. Höjd 11,5 cm, bredd 7,5 cm.
1Arkeologisk lerkärl. Höjd: 10 cm. Diameter 17,5 cm
1Arkeologisk lerkärl. Höjd: 8cm. Diameter: 20cm
1Arkeologisk lerkärl i Narino-stil. Diameter: 15cm. Höjd 12cm.
1Arkeologisk lerkärl i Narino-stil. Höjd: cm.
1Arkeologisk mansfigur av keramik, försedd med kokabuss i munnen, ett s.k. coquero-kärl. Narino(Capuli)-stil, 800 e.Kr.-1250 Höjd: 18 cm.
1Arkeologisk mansfigur av keramik. Höjd: 21 cm. Quimbaya-stil, 1200-1500-t.
1Arkeologisk pilspets av sten. Spetsoval med liten rak bas.
1Arkeologisk pilspets av sten. Triangulär.
5Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim
452Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson.
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 10,8 cm.
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 12 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 13,5 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 13 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 14 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 15 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. Höjd: 8,5 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. L: 10,5 cm
1Arkeologisk stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. L:12,3 cm
1Arkeologiskt anträffat snäckskal anträffat i assocoation med bl.a. en bentub nr 2 i denna samling. I snäckan fanns rester av ett pulver, som lagts i en glasburk kat. som nr 1b. Då fyndet lämnades som gåva till Henry Wassén för GEM under 39. Amerikanistkongressen i Lima i aug. 1970 förvarades snäckan i en ask på vilken givarinnan skrivit: "Punta Chacaya, Antofagasta, Chile. T-1. Ofrenda. 1 concha, en relación con atado instrumentos de hueso (Cat- 206)." Dessa uppgifter syftar på fyndomständigheterna och tolkningen av musselskalet som ett offer. Sra. Boisset hade själ grävt fyndet. Ibrev av den 29/6-71 från Sra Guacolda Boisset har kompletteringar angående samling 1970.17.0001-0002 erhållits.
1Arkeologiskt figurkärl i form av en huksittande mansfigur med ett bygelkärl "på ryggen". Populär benämning på kärlet är Canastero. Calima-stil Höjd: 17 cm.
1Arkeologiskt figurkärl i form av en padda. Calima-stil Höjd: 17 cm. bredd: 14cm
1Arkeologiskt föremål, sländtrissa (eller stämpel?) av lergods funnen av hövdingen i Ailigandi Nigdipibi vid Río Arquía i Colombia år 1947.
1Arkeologiskt föremål. "Polersten"? av lergods.
1Arkeologiskt föremål. Fragment av öra.
1Arkeologiskt föremål. Kantfragment med vertikalt öra.
1Arkeologiskt föremål. Sländtrissa av lergods.
1Arkeologiskt föremål besående av tre små, sammanhängande lerkärl med ett gemensamt handtag. Höjd: 13 cm
1Arkeologiskt fynd, stenspets Gåva av ing. T. B. Mönniche, Bouquete, Chiriqui. Jfr. anm. 1947.36.0001.
1Arkeologiskt fynd. Verktyg av svart sten med inristat kors. Se anm. till detta och följande nummer på omstående sida. Anm. till 1947.45.0001. Detta fynd, liksom övriga nummer i samlingen 1947.45.(0002-0019), är möjligen från samma fyndlokal som samlingen 1947.44. Föremålen köpta från en gammal man för pesos 2.50. Gubben var av samma familj, som säljaren av saml. 1947.44, därav möjligheten att det från början kan vara ett fynd, ehuru gubben påstod, att han hittat sakerna som en gömma vid undanskaffandet av en sten i en odling. Det är även här fråga om en kágabba-indianskt stenmagi-material, i detta fall tydligt postcolombianskt genom "glasproppen" (nr.2), "korstecknet" på nr 1 o.d. Förvärvet skedde i Pueblo Viejo den 6. VIII. 1947. Henry Wassén
1Arkeologiskt keramikfragment. Mått: 3,5 x 3,2 cm.
1Arkeologiskt lerkärl, antropomorft. Gåva.
1Arkeologiskt lerkärl, två grepar i form av karyatidliknande figurer utåtvända från kärlkanten. Gåva av ing. T. B. Mönniche, Bouquete, Chiriqui. Jfr. anm. 1947.36.0001.
1Arkeologiskt lerkärl.
1Arkeologiskt lerkärl. Höjd 10 cm. Diameter 12cm
1Arkeologiskt lerkärl. Höjd 19 cm. Diameter 19 cm
1Arkeologiskt lerkärl. Målat. Har en grepe med djurfigur vänd mot kärlets öppning. Den andra grepen saknas, avslagen. Gåva av ing. T. B. Mönniche, Bouquete, Chiriqui. Jfr. anm. 1947.36.0001.
1Arkeologiskt lerkärl av s.k. "urabá". Vacker form, starkt vittrad yta. Gåva av ing. T. B. Mönniche, Bouquete, Chiriqui. Jfr. anm. 1947.36.0001.
1Arkeologiskt lerkärl av tunt gods, s.k. "uraba". Kärlet med två utåtvända starkt stilliserade ansiktsknoppar vid mynningen. Varje "ansiktsknopp"=armadillohuvud har en skvallerkula. På den ena knoppdekorationen saknas öronen (avslagna). Kärlet förvärvat den 4 maj 1947 i Alto Lino, Boquete, Chiriqui, av en chafför och "tienda"-ägare som själv grävt fram det i Portrerillos. Han hade haft lerkärlet i sin butik några år och börjat att grönmåla det. Färgen kunde dock avlägsnas på museet. Henry Wassén.
1Arkeologiskt lerkärl i ljust gods, s.k. urabá med ornamentik i form av två motsatta armadillos (bältdjur) vid mynningen. Något skadat.
1Arkeologiskt stenredskap.
180Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson.
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 10,2 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 10,5 cm
2Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 10 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 11cm
2Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 11 cm
2Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 12 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 12 cm.
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 16 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 7 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 8 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E: Andersson. L: 9,5 cm
7Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär E. Andersson.
2Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson
37Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson.
18Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson.
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 11,3 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson. H: 11 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andersson Höjd: 8,8 cm
1Arkeologiskt stenredskap. Insamlare: Missionär Efraim Andesson.
1Armadillo-figur av palo balsa. Gåva av pojke i Lorindas hydda. Lorinda en syster till Abel Hingimia.
1Arm av lergods. Jmf. 23.6.216:1.
4Armbågsben. Grav 1. Rund kupolgrav under jordytan
1Armbågsben. Grav 3. > Cylindrisk kammare i plattformsliknande terass uppförd mot en terassmur. 44.12.458: skelett från kammaren. Skelett samling + skålfragment anträffad ovanpå kammaren och delivs in under terassmuren. = 44.12.336.357
3Armbågsben. Grävningsfynd. Sektion I.
1Armbågsben. Grävningsfynd. Skelettsamling vid gravhusets ingång.
1Armbågsben. Ruinkullen, schakt 2, Stenkretsgrav, skikt 1.
3Armbågsben. Ruinkullen, schakt 2, Stenkretsgrav, skikt 2, sydöstsektorn.
1Armbågsben. Ruinkullen, schakt 2, Stenkretsgrav, skikt 2, sydvästsektorn.
11Armbågsben Gravhus 3
9Armband
4Armband, "jado" el. "lot". Bäres av män.
3Armband, "jado" el "lot"
1Armband, "jogegog", för kvinna.
1Armband, "Kikuku (Kingaja)". Bäres av kvinnor.
1Armband, av gula "majskornsformade" pärlor. jfr. 68.13.242. (Armbandets snöre var murket och åtskilliga pärlor har förlorats. Färgen är gul med marmorerat inlägg av blå-svart färg.) Armbandet nyträtt på GEM genom konservatorns försorg. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1968.
1Armband, av karbausvans. För män. (Orig. nr 1288). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband, av rödfärjat läder (marokäng). Ytterlådan är pärlbesatt med små, runda porslinspärlor, o=1,5 mm. -pärlorna är något tillplattade på hålsidan. Färgerna är: blått, gult, grönt, enkla rader av pärlor i en annan färg: vitt, svart, orange och blått. Armbandet är ett Haussa- arbete. Köp från Josef Lagergren, Gbg, 1968.
1Armband, av spirallindad, ytterst fin järntråd (a-c) eller koppartråd (d.) Påminner om gardinspiral, men saknar helt elasticitet. Mått: diameter: ca. 6 cm. Bäres av både män och kvinnor. "Fattigsmycke".
1Armband, buret av en und flicka. (Orig. nr 1912a). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband, ej par. Flätverk. Av en ormbunke, áha, och möjligen pandanusblad. (Orig. nr. 2178). Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader
1Armband, ett par, av silver. Köpt
1Armband, flätat av vegetabiliskt material. I alla avseenden större än något av de föreg. nr. i denna samling. Enligt brev från Hon. J.G. Nelsson, Woodlark Island (Murua), av den 5 mars 1938 gåva av Mr. Nelsson.
1Armband, flätat av vegetabiliskt material. Större diameter än 1938.20.7., men mindre "bredd". Enligt brev från Hon. J.G. Nelsson, Woodlark Island (Murua), av den 5 mars 1938 gåva av Mr. Nelsson.
1Armband, flätat av vegetabiliskt material. Ungefär samma diameter som nr 8, men något "bredare". Enligt brev från Hon. J.G. Nelsson, Woodlark Island (Murua), av den 5 mars 1938 gåva av Mr. Nelsson.
1Armband, flätverk, svart och gult. Par. För flicka. (Orig. nr. 2177 a, b). Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader
1Armband, flätverk. (Orig. nr. 2179). Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader
1Armband, flätverk. (Orig. nr. 2180). Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader
1Armband, flätverk. Bäres av män på armen nedanför M. deltoides.(Orig. nr 1315). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband, från byn Ingumunu. Från Bakuta i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnad till museet.
1Armband, hana på frigano-språket. Tillverkat av en kvinna med namnet Kaiti. Mått: 10,5 x 11,5 cm.
1Armband, magiskt medel vid hjortjakt. De magiska klumparna sitta i tofsen.
1Armband, magiskt medel vid kaninjakt. De magiska klumparna sitta i tofsen.
1Armband, mulunga, av hud. Utan nummer i jan. 1947. Uppgifterna efter orginaletikett.
1Armband, par, för barn, gosse eller flicka. (Orig. nr 1236). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband, par, för barn, gosse eller flicka. (Orig. nr 1237). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband, pärlarbete i vita små glaspärlor samt sex svart-grön-röda trikolorband av färgade pärlor. Banden är regelbundet återkommande på den vita bottnen. Lokalt namn: "Isigalo". Diam.: 8,5 cm.
1Armband, skinnrem med metallpärlor och nött myrsloks- fjäll (?).
1Armband, slipat och bearbetat av liten kokosnöt, som används av spädbarn. Diameter: 4,5 cm Insaml. Gåva av: Fil. lic. Kaj Århem, Uppsala
1Armband, smalt men långt. Flätat av vegetabiliskt material. Enligt brev från Hon. J.G. Nelsson, Woodlark Island (Murua), av den 5 mars 1938 gåva av Mr. Nelsson. Enligt Mr. Nelson var namnet på detta halsband "bagie", och icke bagi, vilket senare dock torde vara det rätta. På "svenska" blir det troligen bági.
1Armband, tillverkat av snäckskal.
1Armband? av metall.
13Armband.
1Armband. (anträffat fastknutet på 61a i maj 1943). Orig. kat. nr. ?.
1Armband. (Orig. nr: ?).
1Armband. (Orig. nr: D. 89).
1Armband. (Orig. nummer: C. 260). Av skinn.
1Armband. Av läder. (Orig. nr: D. 84).
1Armband. Av silverliknande vitmetall. Ej massivt. Största diameter: 8 cm. Utsidorna ornerade.
1Armband. Av silverliknande vitmetall. Största diameter: 8 cm. Öppet. Ändarna på det öppna armbandet har formen av reptilhuvuden.
1Armband. Bäres av både män och kvinnor.
1Armband. diam: 8,5 cm
1Armband. Diam.: 10 cm
1Armband. Diam.: 7,3 cm
3Armband. Från Bakuta i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnad till museet.
1Armband. Höjd: 5,6 cm. Öppet. Utsidan bl. a. prydd i ett textilt eller flätat fint mönster. Av silverliknande vitmetall.
1Armband. Karaguatasnöre med vidhängande benbitar. Bars av en liten pojke.
1Armband. Köpt.
1Armband. Längd: 10 cm.
1Armband. Leang. Orig. nr 3801.
1Armband. Mått: diameter 6 cm. Armbandet består av runda kulor, troilgen av lergods. Gåva av Miles von Wachenfelt
1Armband. Prytt med snäckor och glaspärlor. Orig. nr. 15 139. .
1Armband. Rött och orange med inslag av guldgult och vitt. L: 16 cm. Material: textil, glas. Anv omr: smycke för kvinnor.
1Armband. Största diameter: 7,5 cm. Av silverliknande vitmetall. Mittpartiet ej massivt utan består av vridna spiraler.
1Armband (för handleden) av pärlor med ben, snidad båt och fåglar och med trådkors. Tillhörde ett litet barn.
1Armband af små snäckskal m. vidhängande vildsvinstand och en talisman. Gåva.
1Armband av 5 rödglaserade lerkulor, varav 1 halv. Varje kulas dimension är c:a 2 cm i genomskärning. Importerad vara av gammalt datum. Samma slag av lerkulor finns i "halsband för chefspers. n:r 1968.11 0126 i denna samling.
3Armband av aliminium, diameter 7,5 cm. kallas f(i) li på mano.
2Armband av aliminium, diameter 7 cm. kallas f(i) li på mano.
2Armband av aliminium, diameter 8,5 cm. kallas f(i) li på mano. Armbanden bäres alltid i par, ett på vardera armen.
1Armband av bambu, lindad med silvertråd. Bäres som par av småflickor. (Orig. nr 1342a-b.). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband av bambu. Orig. nr 1476 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband av bambu linda med silvertråd. För liten flicka. Par. Orig. nr 1241 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband av blå, orange och vita plastpärlor, uppträdda på bomullstråd, med djurliknande mönster. På kortsidorna har applicerats kraftigare vita bomullssnören som fästanordningar. L.: (med fästanordning) ca 26 cm; B.: 2,5 cm. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico
1Armband av blå,vita, gula och röda plastpärlor, uppträdda på bomullstråd, med djurliknande motiv.Tråden har på kortsidorna samlats till två snören som används som fästanordning. L.: (med fästanordning) ca 25 cm; B.: 4,5 cm. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico
1Armband av blå (ljusblå), skivliknande pärlor av svagt transparent glas. Alla pärlorna är olika till formen - individuellt gjorda. Kvinnoprydnad. jfr. 68.13.348. Pärlorna är uppträdda på en blå tygremsa, som nästan helt fyller upp hålen. (Fig. till vänster visar armringen i naturlig storlek) Köp från insamlaren 1968
1Armband av blå och gula plastpärlor, uppträdda på bomullstråd, med ett geometriskt mönster. På kortsidorna har applicerats en blå ullgarnstråd som fästanordning. L.: (med ulltråd) ca 25 cm; B.: 4 cm. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico
1Armband av blå och orange plastpärlor, uppträdda på bomullstråd, med djurliknande motiv. Något skadat på sidan strax bredvid mitten. L.: (med bomullssnören) ca 31 cm; B.: 7,5 cm. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico
1Armband av blått glas, dekoren i vitt och guld.
1Armband av brons. Diam.: 10,5 cm. Köpt. Generalnummer på kortet är fel. Ligger 100 nummer efter, enligt generalkatalogen. Här är gen. nr. införd enligt gen. kat.
1Armband av brons. Diam.: 12 cm. Köpt. Generalnummer på kortet är fel. Ligger 100 nummer efter, enligt generalkatalogen. Här är gen. nr. införd enligt gen. kat.
3Armband av brons. Diam.: 7,5 cm. Köpt. Generalnummer på kortet är fel. Ligger 100 nummer efter, enligt generalkatalogen. Här är gen. nr. införd enligt gen. kat.
1Armband av brons. Diam.: 8 cm. Köpt. Generalnummer på kortet är fel. Ligger 100 nummer efter, enligt generalkatalogen. Här är gen. nr. införd enligt gen. kat.
1Armband av bruna och tre svarta kulor eller pärlor. Samlingen gjord av godsägaren A.E.Sundberg, Stenungssund, på 1880-1890 talet och köpt av Gustaf Sundberg.
1Armband av buteljglas. För närmare upplysningar, vänd. Nupe. Bracelet of bottle-glass. Made in Bida and purchased frpm maker. Bida, 1952.
1Armband av fibrer. På en rund stomme av tunna fibrer har man flätat ett annat fibermaterial som ger bandet ett taggit utseende. Diameter: ca 10,5 cm.
1Armband av fibrer. På en rund stomme av tunna fibrer har man flätat ett annat fibermaterial som ger bandet ett taggit utseende. Diameter: ca 11 cm.
1Armband av fibrer. På en rund stomme av tunna fibrer har man flätat ett annat fibermaterial som ger bandet ett taggit utseende. Diameter: ca 12 cm.
1Armband av fibrer för kvinna.
1Armband av fjädrar.
1Armband av fjädrar. Saknas sep. 85. återfunnen 2001-11-13 /JO
1Armband av fjädrar. Saknas sep. 85. återfunnen vid flytten januari 2002 /JO
1Armband av flätad gräs. Köpt.
1Armband av flätat hår. Buret av en ung man. Orig. nr 1073 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband av frön (hataj) som medicinmannen använder i sina "seanser". Låg i medicinmannsväskan 1979.10.0323. Mått: Hopknutet 2 x 17 cm.
1Armband av gjuten mässing.
1Armband av gjuten mässing. 52.28.89 och detta bildar ett par.
1Armband av gjuten mässing. Anv. tillsammans med 52.28.90.
1Armband av glaspärlor. Köpt av A..M. Österberg
1Armband av glaspärlor i blått och rosa. Köpt på Indian Pueblo Cultural Center, Albuquerque, New Mexico, U.S.A. 1980.
1Armband av glaspärlor i en mängd olika färger. Armabanden görs av unga flickor, 15-20 år gamla och de används som smycken av flickor och kvinnor upp till ca. 50 år. De kallas karas. Insaml av Ali Osman Mått: 8 x 8,5 cm Köp av " "
1Armband av glaspärlor i vitt och grönt. Köpt på Indian Pueblo Cultural Center, Albuquerque, New Mexico, U.S.A. 1980. L: 10 cm.
1Armband av gräs eller stråmaterial, sk. "mbiembe" 1) Diameter: 8,5 cm.
2Armband av gräs eller stråmaterial, sk. "mbiembe" 1) Diameter: 8,5 cm. En smal, enkel fläta har böjts till en armring och hopflätats i ändarna. Saknar berlock eller annan prydnad. Ringen som sådan utgör prydnaden
1Armband av gräs eller stråmaterial, sk. "mbiembe" 1) Diameter: 8 cm. En smal, enkel fläta har böjts till en armring och hopflätats i ändarna. Saknar berlock eller annan prydnad. Ringen som sådan utgör prydnaden
1Armband av gröna, röda oranga och blå plastpärlor, uppträdda på bomullstråd, med geometriskt mönster. Tråden har på kortsidorna samlats till två snören som används som fästanordning. L.: (med fästanordning) ca 25 cm; B.: 4 cm. Insaml., Gåva av: Fru Nelly Wäsström Veracruz, Mexico
1Armband av gula pärlor. (Med marmorerade inlägg i rött, grönt, svart etc.) Pärlorna är "majs-kornsformade - skiva vid skiva. Uppträdda på "modernt" snöre av bomull. (Figuren till vänster visar armbandet i full skala,) Köp från insamlaren 1968
2Armband av handspunnen mässingstråd.
1Armband av hår.
1Armband av horn? Köpt.
2Armband av hud. Erhållen i utbyte mot böcker av missionär John Arnott.
1Armband av hud för man. Tillika bågsträngsskydd.
3Armband av Ichnosiphon.
1Armband av itiriti- (Ichosiphon).
2Armband av itiriti-strå (Ichnosiohol).
1Armband av järn, öppet, dek. med ristningar. Diam. 6 cm.
1Armband av järn, öppet, dek. med ristningar. Diam. 7 cm.
1Armband av järn. Profilerad utsida. Bredd: 6,5 cm
4Armband av jättebältans svans. Depositionsföremål, sedermera inlöst av museet från E. Nordenskiölds sterbhus. Slutlikvid erlagd i december 1938. Nummer från de äldre katalogerna: 24.14.1 Se vidare generalkatalogen.
1Armband av jättebältans svans. Tillsammans med 4 efterföljande buret av en 5 års flicka. (äldre katalogerna:24.14.1)
1Armband av karabau-hud. Bäres av gossar och anses giva styrka. (Orig. nr 1004). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband av karabauhud (vattenbuffel) Tros ge styrka åt bäraren. För litet barn Orig. nr 1492 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
2Armband av kokosskal, "le"
1Armband av kokosskal, "le". Gäller som pengar i handel.
1Armband av läder. (för islamkvinnor). Gåva.
2Armband av läder. (Orig. nr: ?).
1Armband av läder för man. Utgör samtidigt bågsträngsskydd. Gåva.
1Armband av läder med beslag av bleckbitar. (Orig. nr: D. 86).
1Armband av läder med metallbeslag. Gåva.
1Armband av lian, skydd för bågsträngen. Gåva. Samlingen gjord av Wilhelm Öberg.
1Armband av mässing, med ornament. För kvinna eller flicka (Orig. nr 1643). Mellan-Celebes: Paloe Mässingsföremål
1Armband av mässing, med ornamentik. Bäres av kvinnor och flickor antingen ett armband eller ett armband på vardera armen, eller två på den ena armen och ett på den andra. (Orig. nr 1640). Mellan-Celebes: Paloe, Mässingsföremål
1Armband av mässing, med ornamentik. Bäres av kvinnor och flickor antingen ett armband eller ett armband på vardera armen, eller två på den ena armen och ett på den andra. (Orig. nr 1641). Mellan-Celebes: Paloe, Mässingsföremål
1Armband av mässing, ornerat med bl.a. en krokodilfigur.
1Armband av mässing.
1Armband av mässing. Diam.: 8,5 cm.
1Armband av mässing. Diam.: 8 cm.
1Armband av mässing i två delar. Användes mera i gamla tider än nu.
1Armband av messing.
1Armband av metall, mässing.
5Armband av metall.
3Armband av metall. Bäres allmänt av de äldre männen med 5 st. på varje överarm.
1Armband av metall. Ihåligt och med skallrande kulor. Ornerat på utsidan. Orig. nr 994. Glang puntu perbat.
1Armband av metall. Köpt.
1Armband av metall. Ornerat. Puntu. Orig. nr 11 045.
2Armband av metall. Satt på kogret 35.32.9 Köpt. Saml. av: kapten Y. Eiserman, Cape Town
1Armband av metall. Satt på kogret 35.32.9 Köpt. Saml. av: kapten Y. Eiserman, Cape Town Längd 60 cm.
1Armband av metalltråd. Diam: 11 cm. Köpt.
4Armband av metalltråd. Diam: 8 cm. Köpt.
1Armband av metalltråd. Köpt.
2Armband av musselskal. Gåva. Samlingen gjord av Wilhelm Öberg.
2Armband av palmbladsremsor. Tillhörde krigaren Arugá, som sköt Dukáse.
1Armband av pärlor, för man.
1Armband av pärlor med snidade anajákärnor och bomullskärnor.
1Armband av pärlor och fjädrar. För kvinnor.
1Armband av renskinn, kläde och pärlbroderier. slöjdare: Ekaterina Artieva, Lovezero 2003
1Armband av rent silver med ornamentik och kulformiga ändar. Ornamentiken bl.a. i form av romber och instämplade kors. Enligt donator, juvelare Ingmar Swenson, Göteborg, har föremålet samlats in av honom tillsammans med andra liknande föremål, i mars 1970, under en safari i Portugisiska Guinea, på gränsen till Gambia. Han kom i bytesförbindelse med infödingar, som hade denna ring. Ringen betecknades som gammal av infödingarna. Donator sade sig ha uppfattat föremålet som en ankelring för flickor. Uppgift om stamgrupp, by eller dylikt har ej kunnats lämnas av donator. Det kan vara en fråga om handelsprodukt från sydligare områden, möjligen från Haussastammen (bahaussa). Jämför föremålet med de s.k. Manilla- mynten, GEMs katalog nr 1968.13.0230-0231.
1Armband av rotting, buret av en ung flicka. (Orig. nr 1914a). Mellan-Celebes: Paloe.
1Armband av rotting. Orig. nr. 5962a. Gåva
2Armband av rotting Orig. nr 204 743 g.
1Armband av runda, svarta glas- eller porslinspärlor. Fig. till vänster visar bandet i full skala. Pärlornas mått: diam.=1,2 cm. (Armbandet är nyträtt på GEM eftersom det föll sönder. -de fem "Buchanga"-pärlorna fanns även med på det ursprungliga armbandet. Kvinnoprydnad. jfr. 68.13.178. Köp från insamlaren 1968
1Armband av runda, svarta glas- eller porslinspärlor. Fig. till vänster visar bandet i full skala. Pärlornas mått: diam.=1,2 cm. Pärlorna är målade med vita prickar som i sin tur har en inmålad röd, respektive blå prick. Kvinnoprydnad av äldre typ. Köp från insamlaren 1968
2Armband av silver.
1Armband av silver. Gåva
1Armband av silver för kvinnor. Gåva.
1Armband av silver för kvinnor Gåva.
1Armband av silverplåt. (Orig. kat. nummer VII E. 8122)
1Armband av skinn.
1Armband av skinn. Diam.: 9,5 cm.
1Armband av sköldpadd, "theruel"
1Armband av sköldpadd, "theruel "
1Armband av sköldpadd.
1Armband av sköldpadd. "Theruel"
1Armband av sköldpadd "Theruel"
3Armband av sköldpaddskal.
1Armband av snäcka.
1Armband av snäckskal. (Orig. nr: D. 90).
1Armband av snäckskal. Orig. nr. 8996.
1Armband av svarta frukter
1Armband av trä med mässingsveslag. För män. Orig. nr 1366 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
2Armband av tucum-nöt för litet barn. 4 cm i diameter. Gåva av Borys Malkin
1Armband av tucum-nöt med inristat mönster för litet barn. 3,8 cm i diameter. Gåva av Borys Malkin
1Armband av tvinnat ståltråd.
1Armband av växtfiber. Diam.: 11,5 cm.
1Armband av växtfibrer. Diam.: 7 cm.
1Armband av växtfibrer. Diam.: 8 cm.
1Armband av växtfibrer. Diam.: 9 cm.
1Armband av vita och blå skivliknande glas-pärlor eller kvartsit-pärlor. (Bergkristall). Längd: 29 cm. Antal: 16 st. vita, 27 st. blå. Alla pärlorna är individuellt formade, handgjorda och knappast två är identiska med varandra. Svagt transparenta. Uppträdda på bomullssnören som tvinnats för att bättre fylla upp hålet. Jfr. 68.13.351. Kvinnoprydnad. Köp från insamlaren 1968
2Armband av vit metall.
1Armband av vitt, genomskinligt glas, dekoren i guld och mjölkvitt glas.
1Armband bestående av två rader koppar"pärlor". Till bandet höt en etikett: "Armband fr. N´tembri". Längd: 21,5 cm
1Armband buret av en man. (Orig. nr 1157). Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband Diam.: 12 cm.
1Armband eller benprydnad för ungdom. Längd: 33 cm.
2Armband eller halsband. Gåva.
1Armband flätat av rotting. Orig. nr 18 431a.
1Armband flätat av rotting. Orig. nr 18 431b.
1Armband för barn. Flätat av pandanusblad. Orig. nr 1586 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
2Armband för flicka.
1Armband för flicka. Av "naho". Orig. nr 1913a Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband för flicka. Ej par. Orig. nr. 2181. Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader.
1Armband för flicka. Ej par. Orig. nr. 2182. Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader.
1Armband för flicka. Ej par. Orig. nr. 2183. Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader.
1Armband för flicka. Gjort av små ätbara frön från ett odlat, högt gräs. Rópa. Orig. nr 1006 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband för flicka. Par. Flätverk med svart inslag. Orig. nr. 2176. Celebes: Poso: Poso. Kläder och prydnader.
1Armband för flicka av mässing- och koppartråd. Diam.: 6 cm
1Armband för gosse.
1Armband för gosse eller flicka. Par. Orig. nr 1238, 1239 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband för kvinna, av fibrer och fjädrar.
1Armband för kvinna, av ödleskinn.
1Armband för kvinna, strupe av and.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 123). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén. */ Byte till: Museum of the American Indian, New York, tillsammans med nr 278b.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 125). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén. */ Byte till: Museum für Völkerkunde, Berlin.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 127). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 129). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 131). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 132). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 135). Gjort av två sammanbundna siknnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén. */ Byte till: Museum of the American Indian, New York, tillsammans med nr 278a.
1Armband för kvinna. (orig. nr. B. 136). Gjort av två sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av dr S. Rydén.
1Armband för kvinna. Ett par. (Orig. nummer: A. 158).
1Armband för kvinna. Flätat av hår. Orig. nr 1253 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armband för kvinna (Orig. nummer: ?). Gjort av tvenne sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av S. Rydén.
1Armband för kvinna (Orig. nummer: B. 360 och B.362). Gjort av tvenne sammanbundna skinnremsor med kvarsittande lättklövar. Användes vid slagsmål kvinnor emellan enl. uppgift av S. Rydén.
1Armband för kvinna (Orig. nummer: B. 365). Sakn. vid rev. 1943. (* kan ev. vara bortbytt./JO)
1Armband för kvinna el. flicka. Gjort av en snäcka. Orig. nr 988 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
2Armband för liten flicka. Av metall
1Armband för män, 1 par, av svart läder ovanpå en blå gummiskiva fasthäftad med nitar i vitmetall. För att spänna fast banden på armarna har läderbanden perforerats med 2x3 hål genom vilka ett brunt skosnöre är trätt. I lädret har skurits ut ett hål i form av en 5-uddig stjärna genom vilket den blå skivan syns. L: ca 18 cm, B: ca 11,5 cm.
1Armband för man, av rödfärgad bomull. (Armbandschnur von Menern).
1Armband för man. (Orig. nummer: C. 262?). *Byte till: Museum f. Völkerkunde, Berlin ?
1Armband för man. (Orig. nummer: C. 393).
1Armband för man. 1 par. Av bladremsor. (Orig. nummer: A. 1031).
2Armband för män. Av glaspärlor. Gåva.
1Armband för män. Gåva.
1Armband för man. Gjort av svansen på en karabau, vattenbuffel. Tros ge styrka. Orig. nr 1938 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
4Armband för man. Med fjäderprydnader.
1Armband för man (Orig. nummer: B. 366).
1Armband för överarmen. Av bomullsband ornerade med "pata pipa". Ett par.
2Armband för pojke. Gåva.
1Armband gjord av Kongo-koppar. Kallas lunga. Diameter: 7 cm.
1armband görd av snäckor, del av dräkt som donatör bar på hennes bröllopsdag
1Armband i blått/vitt/rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário), Rio Branco. L: 17cm
1Armband i blått/vitt/rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário), Rio Branco. L: 18cm
1Armband i blått/vitt/rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário), Rio Branco. L: 21cm
1Armband i ljusblått/vitt/rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário), Rio Branco. L: 18cm
1Armband i ljusblått/vitt/rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário), Rio Branco. L: 21cm
1Armband i silver(?) och medmönster av turkosa stenar. L: c:a 16 cm, B: 1,7 cm.
1Armband i vitt och rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário), Rio Branco. L: 18cm
1Armband i vitt och rött av bomull. Inköpt från CIMI (Conselho Indigenista Missionário). L: 22cm
1Armband lindat av fibrer. Diameter 7 cm.
1Armband med A/kéd-bitar. (jfr nr 502a).
1Armband med bjällror. Av vit metall.
1Armband med pärlor samt ben av Gallinha d´agua*. Användes mot ledsmärtor. (jfr nr 502a). */ se obs/JO
1Armband med tvenne vidhängande musselskal. ( 80 cm)
1Armband med tvenne vidhängande musselskal. ( ca. 20 cm)
1Armband som användes vid danserna. Byte från Museum für Völkerkunde, Berlin.
1Armbandsprydnad av frön, palmnötter och tucanfjädrar för man.
6Armbandsprydnad för barn.
2Armbandsprydnad för kvinna.
1Armbandsprydnand av musselskal, frön och fruktskal, för män.
1Armband tillverkad av en blåaktig massa.
1Armband tillverkad av en gulaktig massa.
1Armband tillverkad av en ljusröd massa.
1Armben. I gamla kat. står "diverse ben". Schaktning D.
13Armborst
1Armborst, ej komplett. "Mpita" - båge satt på pilbössa.
1Armborst, leksak. Köpt 1910.
9Armborst.
1Armborst. Avsett för jakt. Bågens bredd: 55 cm. Stockens längd: 43,5 cm.
1Armborst. Avsett för jakt. Bågens bredd: 95 cm. Stockens längd: 63 cm.
1Armborst. Bågens bredd: 97 cm. Stockens längd: 66 cm. Kallas hkli.
1Armborst. Burma: Lisu: vapen
1Armborst. Leksak för gosse. Torde ej vara gammal i området. Falepak
1Armborst. Lin-reny. Gåva.
1Armborst. utan sträng. Gåva. Längd: 108 cm.
1Armborst. utan sträng. Gåva. Längd: 112 cm.
1Armborst (kucê-re) med tillhörande pil: se nr 278b.
1Armborst 80 cm
1Armborst 95 cm
1Armborst av trä. Bågen saknas sträng.
1Armborst av trä med träbåge.
1Armborst Insaml., Gåva av: Anna-Lisa o. Olle Ericsson
1Armborst med båge av bambu och stock av trä. Bågsträng av snodd fiber. Bågens längd: 138 cm, stockens längd: 63 cm.
1Armborst med mekanism för spänning och aflossning, för tvenne pilar. Pilar b-c saknas från 1947. Kina: vapen.
16Armborstpil.
3Armborstpil. Gåva.
1Armborstpil. Längd: 46 cm. Bladstyrning
1Armborstpil. Längd: 46 cm. Bladstyrning Stulen Blå hallen 24.2.77 AS
5Armborstpil Burma Lisu: vapen
1Armborst-råttfälla. Sades vara kopierad av någon uppfinning från kusten. Falepak Köpt.
1Armdolk med läderslida. Längd: 35 cm.
1Armdolk med läderslida. Längd: a) 34 cm.
1Arm- eller fotring. diam: 8 cm
2Arm- eller fotring. Utskurna av musselskal, utsirade. ?
1Arm- eller fotring av gulmetall. Diameter: 10,5 cm. "nlunga", pl. mi-, bi- Gåva av insamlaren 2/9 1967
1Arm- eller fotring av gulmetall. Diameter: 10 cm. Ornamenterad. Mycket tyder på ett arbete av "Bakuta-smederna" (export till Basundi-babembe) Jmf. gen. n:o 18573-77 Efr. Andersson "Kuta", p. 59, fig.8C
1Arm- eller fotring av gulmetall. Längd: 10,5 cm. Ornamenterad. (Jmf. gen. N:o 18573,18577 J.H.) 1) Sannolikt import fr "Bakuta-smederna" via Babembe-bateke. Se 52-62.
2Arm- eller fotring av koppar. Köpt.
1Arm- eller fotring av koppar. This would be from the northern part of Belgian Congo, or from Ubangi. It appears to be of cire perdue casting. W.B.F. 20.9.57. Köpt.
1Arm eller fotring av metall. Mått: 11 cm x 11,3 cm. Gåva av Sonja Dahlberg
1Armgand för liten flicka. Av metall Fingerring
1Armhålsarmband av metall för hövding. Av vit metall med lindningar av koppartråd. Storlek: 9 cm
1ArmHalsring af mässing, graverad. Gåva. Diam.: 15 cm.
1Arming, "Kikuku", för unga flickor. Bäres av dem vid danser när de ännu äro "vai va nyumba", d.v.s. husets jungfrur. armringen är tillverkad av mässingtråd.
1Arming av mässing (Jfr nr 79a).
2Arming av mässingtråd (Jfr nr 79a).
8Armkniv
1Armkniv, (brukskniv, ej för strid). diam.: 12,5 cm.
1Armkniv. Med slida. Längd: a) 60 cm, b) 44 cm.
1Armkniv med slida. Dagger and sheath for waer on upper arm. Daggers of this tiype are worn only for dress purposes, by young men or retainers of high officials. Made by blacksmith (the blade) whitsmith (the hilt) and leather-worker (tthe sheath) in Soba, and purchased from the whitesmith. 1951. Orig 17 Längd, b: 17 cm (registrerarens anm.)
1Armledsband ? Numret bortfallit i aug 1945.
1Armledsband. För kvinna.
2Armledsband. För kvinna. Ett par.
1Armlös skjorta. Delvis gåva. /Ark. fynd/
1Arm- och fotringar. Ett par. Armringarna bäres två på varje arm, på benet, smalbenet, endast en. Samling av: Pastor John Skinner
1Armprydnad, av halv elfenbensring fäst med raphiasnören. Avsedd för kvinna. Mörknad av ålder. Särskilt de mycket gamla kvinnorna bar sådant armband om handloven eller om överarmen. Mått: 3 x 8 cm (Tillhörde en kollektion vari ingick mynt från 1850-talet och något senare - Napoleon III, Frankr. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1968.
1Armprydnad, jmf. 16.5.101.
1Armprydnad, jmf 16.5.104.
1Armprydnad, tofs av aphårssnören och fjädrar. Bäres av dansarna på vänstra underarmen.
1Armprydnad, tofs av aphårssnören och fjädrar. Bäres av dansarna på vänstra underarmen. Fjädrarna äro instuckna i klockformiga fodral av palmfruktskal.
1Armprydnad (manib-ahuk). Av tukanfågeln. Mått: 7 cm x 20,5 cm. Användes av männen vid festliga tillfällen då de bäres på överarmen.
1Armprydnad (manib-ahuk) av tukanfjädrar. Längd: 53 cm. Bredd: 17 cm. Bäres av männen vid festliga tillfällen.
1Armprydnad (manib-ahuk) av tukanfjädrar. Mått: 6,5 cm x 21 cm. Användes av männen vid festliga tillfällen då de bäres på överarmen.
1Armprydnad (manib-ahuk) av tukanfjädrar. Mått: 6 cm x 21 cm. Användes av männen vid festliga tillfällen då de bäres på överarmen.
2Armprydnad (manib-ahuk) av tukanfjädrar. Mått: 7,5 cm x 19 cm. Användes av männen vid festliga tillfällen då de bäres på överarmen.
1Armprydnad (manib-ahuk) av tukanfjädrar. Mått: 9 cm x 20 cm. Användes av männen vid festliga tillfällen då de bäres på överarmen.
2Armprydnad av blå fjädrar.
2Armprydnad av bruna fjädrar.
1Armprydnad av röda fjädrar.
1Armprydnad av röda fjädrar. Saknas sep. 85. återfunnen 2001-11-13 /JO
1Armprydnad bestående av en flätad rektangulär "skiva" försedd med snodd som fäste och från skivan nedfallande snoddar som slutar i skära fågelfjädrar. Även "skivan" är fjäderklädd på båda sidor med fjädrar i gult och blått. Samlarens orig.nr. 127: arm feather pendant".
1Armprydnader (2 st.) Chuduc** Gåva 1911 av Konsul R. Wahlen.
2Armprydnad för barn.
1Armprydnad för man under arbete.
1Armrign av metall
6Armring
1Armring, av brons. Diameter: 6,5 cm. Tvärsnitt: 0,5 cm. Ringen är ograverad med undantag för ett "disu"=öga, placerat mitt över ringens öppning. Jmf. dekoren med 69.14.3;14.5: Sagesmannen i Kongo uppgav, att ringen var mycket gammal - i den "påse" som ringen förvarades fanns ett mynt från 1854./Nämnes som ex. på att congoleserna förvarar gammalt. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. Köp från: " " , Gbg.
1Armring, av brons. O = 1,3 cm. Diam.: 8,4 cm. Slät ring, som bär spår av spricka - möjligen gjuten omkring en kärna av sand o.dyl. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1968.
1Armring, av brons. Öppnad vid avtagningen. Något utböjd. Nuvarande diametern: 8,5 cm. Ringens tvärsnitt: 1,2 cm. Bäres av både kvinnor och män. Ornerad med två motsatta linsformiga ingraveringar som avbildar ett stiliserat "öga". Det ena "ögat" är placerat mitt över öppningen på så sätt att ornamentet klyves mitt itu. ringen av mycket gammal typ. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1969.
1Armring, av brons. Spiralformad grov tråd av mässingslegering/knappast egent. med bronsbeteckning. Mått: höjd: 6 cm. Diameter: 8,6 cm. Avsedd för hövdning. Köp från insamlaren 1968
1Armring, av elfenben.1) Profil: konvex-konkav. Fig. (till vänster) visar ringen i naturlig storlek. Bäres av äldre kvinnor. 1)Elfenbenet är imitation av plastmaterial, vilket syns på det värmeprov som gjorts.
1Armring, av gulmetall. Böjt metalltråd. Diam: 7,6 cm. Trådens tjocklek påminner om de gamla "matako"- stängerna men färgen är vitare än matakostängerna. Armband av denna typ användes ofta av kvinnorna och männen i ett stort antal, så att handlovarna och underarmarna täcks av ringar.
1Armring, av gulnat elfenben. I tre bitar-sammansatta med mässingsgraffer. Två agraffer saknas. Hövdingsmycke för man eller kvinna. Mått: 3,3 cm x 7,7 cm. (Ägaren vid förvärvandet var en kvinna.) Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1968.
1Armring, av lättmetall. Diameter: yttre mått: 7,2 cm (inre mått:6,3 cm) Bäres av både män som kvinnor. Köpt på marknaden vid Kano, Nigeria. Köp från Josef Lagergren , Gbg, 1968.
1Armring, av lättmetall. Modern. Diam:6,3 cm. Avsett för yngre kvinna. Köpt på de inföddas marknad, Kivunda.
1Armring, av mässing. Diameter: 8,5 cm. Ringen användes satt tillsammans med ett stort antal likadana, på så sätt att hela underarmen täcks upptill armbågen. Samma typ av ringar användes även för benen. Se: 68.13.0237b.-e- Gåva från insamlaren 1968.
4Armring, av mässing. Se: 68.13.237a Gåva från insamlaren 1968.
1Armring, av plast. Diam: 7,3 cm. Modernt smycke för kvinnor
1Armring, av tvinnade järntrådar. Trådarna är enskilt tvinnade (vridna) och hålls samman av vitmetallklämmor, åtta stycken. Fyra trådar ingår i armbandet, ligger parallellt och har ändarna hopsmidda. Armringen är förärvad hos tillverkaren. Se: 70.4.21 Köpt fr. insamlaren år 1970.
1Armring, buren av man, runt överarmen nedanför deltamusken. Rotting. Orig. nr 1209 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
4Armring, flätad av kamoa.
1Armring, för flicka. Av brons. Diameter: 6,7 (uppböjd). Bredd: 1,5 cm. Ornerad med inristade och instansade mönster: "Disu" = öga, samt stansade prickar. Ingick i brudpanten "Nsimbi" = av uttrycket "simba" = hålla fast vid, hålla kvar, hålla inne. Dessa mindre ringar småltes ofta om till massivare modeller av arm och fotringar, ibland av vikter upptill 10-12kg. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1969.
1Armring, gulmetall: lo spiral-varv av 3 mm. tjock, på två sidor tillplattad mässingstråd. Underarmsprydnad. Användes av både kvinnor och män. J. Öhrneman kunde inte bestämd minnas var i Franska Kongo han funnit omstående ring. Liknande fynd finnes från Musana, Kolo, Sibiti, och Madouma i f.d. Franska Kongo. Sannolikt kommer föremålet från Batekeområdet / platån/ J. Lgn.
1Armring, Halsring, Fotring, armring.
1Armring, koppar, slät. Utan ornament. Öppnad. Fig. till vänster visar föremålet i naturlig storlek. O = oval form: 1,4 x 1,6 cm. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1961. Köp från: " " , Gbg. År: 1968.
2Armring, Milunga, av mässing. Utan nummer i jan. 1947. jmf. 38.25.96.
1Armring, smal av järn med vidhängande tvenne mindre. Gåva. Diam.: 8 cm.
9Armring? Fotring? Vänd! Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i august 1938 av honom överlämnad till museet.
1Armring? Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i august 1938 av honom överlämnad till museet.
6Armring.
1Armring. Av vitmetall. Mycket lätt. Diam. 7,8 cm. Användes av både män och kvinnor. Modernt utförande : en vitmetalltråd har klippts av med sned vinkel. Insaml., av: Josef Lagergren, Gbg. År: 1963 Köp från: " " År: 1968.
1Armring. Består av spjälkad bambu som virats till en ring. Diameter: 8,5 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring. Består av spjälkad bambu som virats till en ring. Diameter: 9,5 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring. Består av spjälkad bambu som virats till en ring. Diameter: 9 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring. Diam.: 6 cm.
2Armring. Diam.: 7,5 cm.
1Armring. Enkelt arbete. Av vit metall.
2Armring. flätad av växtfibrer. Inköpt 1907 genom
4Armring. Inköpt 1907 genom
6Armring. Köpt.
1Armring af elfenben. Diam.: 10 cm.
1Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 10 cm.
2Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 7,6 cm.
4Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 8,5 cm.
1Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 8,6 cm.
1Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 8,7 cm.
3Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 8 cm.
1Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 9,2 cm.
1Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 9,3 cm.
3Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 9,5 cm.
1Armring af elfenben. Gåva. Diam.: 9,8 cm.
1Armring af mässing, rikt ornerad, spiral, tio varv. Gåva. Bredd: 17,5 cm.
1Armring af mässing, spiral, nio varv. Gåva.
1Armringar, ett par. Flätade av bomullsgarn med kanter av vita pärlor. Hängprydnad av bomullsgarn med gula fjädrar (kinotolo) och tofsar av fjädrar av jariku.
1Armringar av bast. a/ knippe med 18st. b/ knippe med 30 st. Köpt. Saml. av: Leonard Schultze, Jena 1909
1Armringar av silver. Bäres två o. två. Orig. nr 2856 o. 2857 Öst-Celebes. Boeton Kläder o. prydnader
1Armringar av silver. Bäres två o. två. Orig. nr 2858 o. 2859 Öst-Celebes. Boeton Kläder o. prydnader
1Armring av åtskilliga slags tänder. Gåva. Diam.: 12 cm.
1Armring av åtskilliga slags tänder. Gåva. Diam.: 14 cm.
1Armring av bambuträ.
1Armring av bomullstråd, samma typ som nr 14 i samlingen. Orig. nr. 1822/169, från fransk-venezuelanska expeditionen i Territorio Federal Amazonas de Venezuela 1951-52. Byte från Museo de Ciencias Naturales, Caracas, 1959.
1Armring av bomullstråd. Ställbar genom att ringens ena ända slutar i en ögla, som den avslutande tofsen i andra änden löper genom. Orig. nr. 1822/155, från fransk-venezuelanska expeditionen i Territorio Federal Amazonas de Venezuela 1951-52. > > Byte från: Museo de Ciencias Naturales, Caracas, 1959.
1Armring av brons, 7,5 cm bred, 11,5 cm i diameter. Ringen är klotformad med öppningar för armen vid båda polerna, samt längs ena sidan. Mönster: ribbad longitiudinellt. 3 kors åstadkomna med hjälp av nitar, av vilka den som utgör skärningspunkt är omgiven > av ringar lagda i spiral.
1Armring av brons. Oval, med öppning på ena långsidan. Tingen utgörs av mönstrade, hoptvinnade bronsslingor, som vid öppningen övergår i 2 hovliknande klossar, prydda med nedsliten dekoration. Samtliga mönstringar i form av prickr, ränder eller rutor. RIngen är 9 cm lång, 7 cm bred.
1Armring av elefanthår. Mått: diam: 7 cm.
1Armring av elfenben, ornamenterad. Köpt. Diam.: 6,4 cm.
1Armring av elfenben, ornamenterad. Köpt. Diam.: 7,5 cm.
1Armring av elfenben.
1Armring av elfenben. Gåva. Diam.: 11 cm.
1Armring av elfenben med inristad dekorartion. Diameter: 9,5 cm.
1Armring av elfenben med ring- och punktornamentik. Diameter: 11 cm.
1Armring av gjuten mässing.
1Armring av gulmetall, diameter: 8,2 cm. geometriskt inristat mönster i smalt band om den tjockaste delen av ringen. Gåva från denne 2/9 1967
1Armring av gulmetall, för hövding. Diameter: 11 cm. Dekorerad med geometriskt mönster. "Nlunga a Kimfumu". Metallen utvanns av "mitako" eller av europ. mässingsklockor, vilka smältes ned till arm- och fotringar.
1Armring av gulmetall, formbar. Diam: 5,8 cm.
1Armring av gulmetall. Den konvexa utsidan är prydd med tätt sittande snedställda skåror som korsar varandra så att små upphöjda, romboida fält bildas. Över- och undersida släta. Diameter: 7,5 cm
1Armring av gulmetall. Den konvexa utsidan består av romboida och triangulära fält. Över och undersida släta. Diameter: 8,5 cm
1Armring av gulmetall. Diameter: 10,5 cm. Ornamenterad. 1) Sannolikt import fr "Bakuta-smederna" via Babembe-bateke. Se 52-62.
1Armring av gulmetall. Diameter: 11,5 cm. Ornamenterad. "Nlunga", pl. mi- Jmf.gen. n:o18573-77. 1) Föremålet är sannolikt import från bakuta, "bakuta-smedernas" arbete. Se Andersson. Efr. Contribution á l´Ethnogrphie des Kuta, p. 59, fig.8C
1Armring av gulmetall. Diameter: 6,7 cm. Två rader "rutornament" löper runt metallringen. 1) Sannolikt import från Bakuta. Se E. A. -n: Contribution á l ´Ethnographie des Kuta. p. 59, fig. 8 c. Jmf. Hammars saml. gen. n:o 18573-77 Hammars saml. 1968.11.0056,0058,0061,0062.
1Armring av gulmetall. Diameter: 7,5 cm. Ornamenterad.
1Armring av gulmetall. Diameter:8,2 cm. Ornamenterad. 1) Sannolikt import fr "Bakuta-smederna" via Babembe-bateke. Se 52-62.
1Armring av järn. Köpt. Diam.: 7 cm.
3Armring av järntråd.
2Armring av koppar, Milunga. Utan nummer i jan- 1947. Jmf. 38.25.101
1Armring av koppar. Köpt. Diam.: 6,2 cm.
3Armring av koppartråd.
2Armring av korall. Köpt.
1Armring av mässing, ornamenterad. Köpt. Diam.: 7,7 cm.
1Armring av mässing, ornamenterad med rosetter. Köpt. Diam.: 6,8 cm.
1Armring av mässing. Användes mest av män.
1Armring av mässing. Köpt. diam: 8 cm
2Armring av mässing. Köpt. Diam.: 5,5 cm.
1Armring av mässing. Köpt. Diam.: 7,3 cm.
1Armring av mässing. Köpt. Diam.: 8,5 cm.
1Armring av mässing. Köpt. Diam.: 8 cm.
1Armring av mässing. Öppen. Rund sektion. Ornerad på utsidan med inristade streck. Största bredd 12 cm. Kallas av gbaya konga. Insaml., år 1951 och O. Ericsson, Alingsås. År: 6/3 1959.
2Armring av mässing med gudabilder. Köpt. Diam.: 9 cm.
1Armring av mässingtråd.
3Armring av mässingtråd. Diam.: 9 cm
1Armring av mässingtråd. Diam.: 9 cm.
1Armring av messing.
8Armring av metall.
1Armring av metall. Mått: 6,8 cm x 7,3 cm Gåva av Sonja Dahlberg
2Armring av musselskal. Inköpt till museet 1884 från styrman Blomgren.
1Armring av pärlemor, ornerad.
10Armring av pärlemor för kvinna. Inköpt 1908 från hr W. A:son Grebst.
1Armring av rödmetall. Diam: 8 cm. Består av en grov, böjd metalltråd som avpassats om armens handlove. Plattade sidor: genom slitage eller uthamring. Mitt imot öppningen syns spår av traversellt slitage. Från samma lokal som följande nris: G. E. M. 1967.19.0024-0025) Kopparlegering?
1Armring av rotting och växtfibrer. saknas okt -64. Wass
1Armring av rotting och växtfibrer. Teckning 4628 a.
1Armring av sammanvridna koppar- mässing och järnstenar. Diam.7
1Armring av sköldpadd, ornerad.
3Armring av sköldpadd.
1Armring av sköldpadd. endast en armring hittades vid inventering i Söderhavet III märkt 2618a
1Armring av snäckskal.
1Armring av sten. Diam.: 10 cm.
1Armring av tenn? "Kikuku". Prydnad för män.
1Armring av tenn. Köpt. Diam.: 7,5 cm.
2Armring av trä, ornamenterad. Köpt. Diam.: 7,8 cm.
1Armring av tridachnasnäckan. Med en sådan kan man köpa en gris, med tre en hustru.
1Armring av tridachnasskal.
16Armring av växtfibrer.
1Armring av vitmetall. Mått: 7,5 cm. (diam.) Armringens bredd: 2,3 cm. Ringen är på utsidan försedd med enkel dekor: modell: snörtvinning och stjärnor. Diagonala linjer i ett rektangulärt fält. (Ett vanligt mönster i östra Afrika, jmf . baluba, wayamezi m.fl. stammar i Kongo-Tanzania.) Användes av kvinnor. Köp från Arne Lexander 1970.
1Armring bestående av två band. Köpt. diam: 7 cm
1Armring bestående av två ringar. Köpt. diam: 7,3 cm
1Armring bestående av två ringar. Köpt. diam: 7,5 cm
1Armring flätad av glaspärlor. Diam.7 cm. Färger, svart, rött och vitt.
8Armring flätad av kamoa.
1Armring flätad av strå. Diameter: 6,5 cm, höjd: 0,5 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strå. Diameter: 6,5 cm, höjd: 0,7 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strå. Diameter: 7,5 cm, höjd: 0,4 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strå. Diameter: 7 cm, höjd: 0,4 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strå. Diameter: 7 cm, höjd: 0,5 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strå. Diameter: 8,5 cm, höjd: 1 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strå. Diameter: 8 cm, höjd: 0,4 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strån. Diameter: 6 cm, höjd: 0,5 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea.
1Armring flätad av strån. Diameter: 6 cm, höjd: 0,5 cm. Insamlad av donator under en expedition till Nya Guinea. Gåva
1Armring för man. Bäres om överarmen nedanför deltamusken. Av äha, en ormbunke. Orig. nr 1210 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armring för man. Bäres om överarmen nedanför deltamusken. Av äha med vitt inslag av en annan växt. Orig. nr 1211 Mellan-Celebes: Paloe. Armband
1Armring för man av vanlig typ
1Armring Fotring af mässing, spiral. Gåva. Diam.: 12 cm.
1Armring gjord av vattenväxt. Dylika ringar anses allmänt vara bra mot sjukdomar, ta bort värk o.d. Gåva gm. Henry Wassén
1Armring i metall, saknar dekor. Del av armringen kan tas loss, låssprinten saknas. Mått: 9 cm, höjd: 3,5 cm.
1Armring i metall. På ringen sitter tre metallkulor med spiraldekor. I kulorna finns metallbitar som gör att armringen fungerar som skallra. Mått: 11 cm.
1Armring i metall. Ser ut som om tre ringar fogats samman. Ringarna dekorerade liksom ändarna. Mått: 7,5 cm, höjd: 3 cm.
1Armring i metall försedd med spiraldekor, även ändarna är försedda med dekor. På ringens utsida sitter fyra par horn och på ringens mitt finns en mortelliknande detalj. Ringens diameter: 7,5 cm, hornen ca 1,5 cm.
1Armring i metall med två stora knoppar vid öppningen. Ringen har en slät yta medan knopparna är dekorerade. Mått: 8,5 cm
1Armring i spiralform. Av gulmetall. Kallas punu. Höjd: 10 cm, diam,. 9,5 cm. Bärs av kvinna.
1Armring i spiralform. Av gulmetall. Kallas punu. Höjd: 9 cm, diam,. 9,3 cm. Bärs av kvinna.
1Armring i spiralform. Av gulmetall. Kallas punu. Höjd: 9 cm, diam.: 9,5 cm. Bärs av kvinna.
1Armring Mått: diam: 8 cm.
1Armring med klo av jättebältdjur (chate-pati).
1Armring med låsanordning. Av koppar- och mässingtråd. Diam.: 6 cm
1Armring med tre påträdda mindre ringar. Köpt. Diam.: 8,2 cm.
1Armring med två vita pärlor och en av grönt glas.
2Armring sv tenn? För män. "Kikuku."
1Armskena. Gåva. Efter återlämnandet från Historiska Avdelningen inkatalogiserad somm 4437. Iran: vapen
1Armskena. Skänktes redan den 1 januari 1882 av Oscar Dickson, men då att börja med ingen bestämd tillsägelse därom lämnade, så kommo sakerna ej genast att inregistreras; sedermera glömdes detta till den 1 juli 1884. Längd: 86 cm. Japan: vapen
1Armskena av stål med etsningar och silverinläggnningar, handske med ringpansar på vitt skinn. Foder av vitt linne. Längd 57 cm Hist. avd. neg: B 5693 " " gamla nr. 2175
1Armskena av stål med rika inläggningar i guld.Ringpansrad handske av skinn med foder av röd sammet. Längd=52.5cm Troligen samma som 536 Iran: vapen Hist avd. neg:B5702 Hist avd gamla nr 2143
1Armskena Iran: vapen
1Armskydd.
7Armsmycke
1Armsmycke, "banagiri". Bäres av hövdingen under armhålan. Diam.: 10 cm.
1Armsmycke för kvinnor. "Mkufu wa wanawake".
1Armsmycke för kvinnor. Viras tätt omkring armen. "Cha wanawake".
1Armsmycke för män. "Kikuku". Diam.: 7,5 cm.
1Armsmycke för män. "Kikuku". Diam.: 8 cm.
1Arpunjautet, redskap för att borra hål i en harpun för spetsens fastsättande.
1Artefakt av obsidian. Bredd: 8,5 cm
1Artefakt av obsidian. Bredd: 8 cm
1Aryball
1Aryball. Byte med Riksmuseets etnografiska avdelning, Stockholm (05.17.164).
1Aryball. jmf. 30.24.1
1Aryball. På bifogad lapp: OBS! Ejnoterad vid flytt !!! (P.S. 960125) Husgrund 3.
1Aryballbotten. Husgrund 4.
1Aryballbotten Husgrund 3.
2Aryballfragment. /se obs/ JO Ytfynd, boplatsområdet närm. Solkatiti
22Aryballfragment. Spolierat boplatsområde.
2Aryballfragment. Ytfynd, boplatsområdet närm. Liquiliqui.
4Aryballfragment. Ytfynd, boplatsområdet närm. Solkatiti
34Aryballfragment. Ytfynd från det undersökta byområdet.
1Aryballfragment. Ytfynd kring tiahuanacu-grav 1.
1Aryballfragment Husgrund 4.
1Aryballfragment m. målad dekor. Husgrund 3.
1Aryballfragment med djurhuvudformad repknapp Husgrund 3.
4Aryballfragment med målad dekor. Husgrund 3.
1Aryballfragment med målad geometrisk dekor. Husgrund 4.
1Aryballfragment med målning Husgrund 4.
1Aryballfragment med zoomorf repknapp. Ytfynd kring Tiahuanacu-grav II och husgrunden.
1Aryballhals. Inkaisk ornamentik. Gåva ell. köp.
2Aryballkant. Husgrund 1.
2Aryballkant av svartgods Husgrund 4.
17Aryballkantfragment. Husgrund 2.
2Aryballkantfragment. Husgrund 5.
8Aryballkantfragment. Ytfynd från boplatsområdet.
17Aryballkantfragment Husgrund 4.
2Aryballkantfragment Husgrund 5.
2Aryballkantfragment m. droppknapp. Husgrund 2.
1Aryballkantfragment m. målning. Husgrund 2.
1Aryballkant med genomborrad droppknapp. Husgrund 1.
2Aryballkant med målad dekor. Husgrund 1.
1Aryballkant med målad geometrisk dekor. Husgrund 4.
1Aryball-liknande kärl, bottnen saknas. Husgrund 3.
1As above (no. 74), but samller, and with decoration and strengthening on outside. Manufactured and purchased as above (no. 74).
1Asfaltboll.
1Ask, snäcka. (Orig. nummer: A. 1297).
2Ask, snäcka. (Orig. nummer: C. 76). * Byte till: Museum of the American Indian, New York.
1Ask, snäcka. (Orig. nummer: C. 78). * Byte till: Museum f. Völkerkunde, Berlin.
1Ask, snäcka. (Orig. nummer: C. 79).
1Ask, snäcka. (Orig. nummer: C. 82).
1Ask, stor, flätad av Palmyrnapalmens (Borassus flabellifer Linn.) blad, använd till förvaring av t.ex. kläder.
1Ask. (Orig. nummer: C. 77). Utgöres av en snäcka.
1Ask. (Orig. nummer: C. 80). Utgöres av en snäcka.
1Ask. (Orig. nummer: D. 1373). Gjord av en kalebass.
1Ask. Jmf. nr. 109. Saml. gjord och köpt av herr Curt Nimuendajú.
1Aska, som blandas med saliv eller vatten utgör färgämne vid tatuering. Gåva.
1Aska ? (i en påse) . Schaktning A 4.
1Aska? Askan förvaras i en glasburk, vilken anträffades utan nummer vid inventeringen av denna samling i nov. - dec- 1937.
1Aska sp.: ceniza m: maqótaj. Aska från eldstad. Mått: Askans h. i påsen 9cm., b. 20cm
1Ask av bambu med betelnöt (?).' Gåva av Crow, en gammal paddang från Mong Pai State.
1Ask av bark, hopsydd. Köpt. Höjd: 10 cm.
1Ask av bladflätning, ornerad. Två olika fack.
4Ask av blad med lock (kava-pó-re).
1Ask av holkfjäll av palm. (Orig.nummer: Y.276). Sakn. vid rev. 1943.
1Ask av kalebass. (Orig. nummer: D. 1345).
1Ask av kalebass. (Orig. nummer: D. 1347).
1Ask av kalebass. (Orig. nummer: D. 1348).
1Ask av kalebass. (Orig. nummer: D. 1349).
3Ask av kalebass med lock.
2Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. ?).
1Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. 1336). Sakn. vid rev. 1943
1Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. 1350). Defekt.
1Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. 1356).
1Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. 1358). Sakn. vid rev. 1943
1Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. 1364).
1Ask av kalebass med lock. (Orig. nummer: D. 1368).
1Ask av kalebass med utskuret lock.
1Ask av kalebass utan lock. (Orig. nummer: D. 1377).
1Ask av sköldpadda. (Orig. nummer: L1.47)
1Ask av trä med inristade dekorationer. I dekor. ingår grodmotivet. Inneliggande föremål märkta b-j. Köpt av Fru H. Petersen, Hamburg.
1Askbricka. Användes i tempeltjänsten. På den lägges vibuhti, den heliga askan, innan därmed gudabilden får sitt märke tecknat.
3Askbricka (om användn. se 1926.22.0035)
1Ask för amulett.
1Ask för förvaring av fjäderprydnader. Anträffades utan nummer 1950 men med orig. etiketten "Yutíca" påklistrad.
8Ask för ingredienser til beteltuggningen. Av mässing. Orig.nr 21475.
1Ask för ljust ögonbrynssmink. Bredd: 6 cm Japan: personliga föremål.
1Ask för svart ögonbrynssmink. Bredd: 32 cm Japan: personliga föremål.
1Ask för tobak och betel. Består av två små askfat och ask med lock. Allt flätarbete täckt med fernissliknande material. På utsidan påsatta och med karvsnitt dekorerade band av bambu(?). Hela askens höjd: 8,5 cm. Kallas sedau.
1Ask gjord av en kalebass. (Orig. nummer: D. 1372).
1Ask gjord av en kalebass. (Orig. nummer: D. 1374).
1Ask gjord av en kalebass. (Orig. nummer: D. 1375).
1Ask gjord av en kalebass. (Orig. nummer: D. 1378).
1Ask gjord av en kalebass. (Orig. nummer: D. 1381).
1Ask gjord av en kalebass. Ristornerad. (Orig. nummer: D. 1370).
1Ask gjord av en kalebass. Ristornerad. (Orig. nummer: D. 1379).
1Askkopp i svart trä på fot . Nedanför själva askkoppsdelen är snidade fem ansikten med höga pannor och ärrtatueringar på kinderna. Exempel på modernt konsthantverk, souvenir. Höjd: 42 cm
1Ask - med flera fack - för ingredienserna till beteltugg- ning. Korgflätningsarbete. Orig nr. 6267 Gåva > Jamför skrin från Lojnang, nordöstra Celebes: GEM 51.23.1747: tibok, för betel, kalk och tobak men här buret på ryggen och av trä. Även här flera fack. (Göteborgs Musei Årstryck 1951-1952. P. 263.)
1Ask med lock, som 52.28.198. Bottenlacket är mörkbrunt. Ornamenten i gult och rött samt fyllningar av silver. Lockets kant har grön botten.
1Ask med lock. Asken är gjord av korg av flätade bambustrimlor. Flätningstekniken är "twilled". Korgen och dess lock är helt överdragna med ett tämligen tjockt lacklager. I detta fall rött lack på vilket man lagt ornament i gult - blommor och blad - samt här och där gjort > vissa linjer i svart. En del öppningar i de gula ornamenten är fyllda med silverblad, som påklistrats. Lacksaker säljes på marknaden i Norwangpur, ty i denna trakt kan mycken lack samlas i skogarna. Befolkningen i Nowrangpur består till största delen av Doms, de kastlösa. Botten på korgen har en mörkbrun lackgrund på vilken man lagt gula ränder och röda punkter. Kanten på locket har en mörkbrun bottenlack.
1Ask med lock. Som 52.28.198. Bottenlacket mörkbrunt. Lockets kant har röd botten. Ornament i gult och rött och med fyllningar av silver.
1Ask med lock af kalebass, ornerad. Gåva. Diam.: 16,5 cm.
1Ask med lock af kalebass, ornerad. Gåva. Diam.: 16 cm.
1Ask med lock af kalebass, ornerad. Gåva. Diam.: a) 21 cm, b) 20 cm.
1Ask med lock av buritybladskaft. För fjädrar. (waba-ríe). Saml. gjord och köpt av herr Curt Nimuendajú.
1Ask med lock av granrottågor.
1Ask med lock av kalebass. (jämför 871)
1Ask med lock av kalebass. Anm. av Kantule: " Kur.kur". Los indios usan poara guardar las cucharas. Es una clase de calabaza "naba".
1Ask med lock av trä. Av horn.
1Ask med lock för förvaring av guldsand. Längd: 6 cm.
1Ask med lock gjord av kalebass. (Orig. nummer: D. 1355).
1Ask med lock som 52.28.198. Bottenlacket är grönt. Ornamenten är gula och röda, med fyllningar i svart, rött och silver. Bottenfärg som 198. Kantbårdens grund röd.
1Ask med negerporträtt på locket. Gåva. Diam.: 14 cm.
1Ask med tobak för tuggning och rökning. Burma Lisu: .närings- o njutningsmedel o tillhörande.
1Ask som av lapparna användes att förvara kaffekoppar i. Köpt av lappmannen förf. Johan Thuri, Torne träsk, Lattilahti. (4281)
1a Snäckskalspärlor, musselskalspärlor samt fragment av dylika (b), ben, obsidianskärvor. Mounden, Lodi (Dawson site 6). a) snäckskals och musselskals pärlor uppträdda på snöre. b) fragment av dylika. c-d) ben e-f) obsidianskärvor
1Assegaj. Spjut. Gåva. Längd: 158 cm.
1Assegaj med blad av metall och skaft av trä. Skaftet slutar i en klump som är tvärt avsågad. Vid bladets infästning i skaftet sitter en hylsa av flätade fibrer. Längd: 135 cm.
1Assymetriskt stenredskap, m. påskriften: Old Beach. T.V.C. Oct. 1901. Avslag av bergart med slät avslagsyta med antydan om slagbula. Avslaget har en hög, grov bearbetad ryggsida. Funktion: skrapa? (1.12.67.)
1Assymetriskt stenredskap. Avslag av bergart. En slät avslagssida, en ryggsida med tre negativa avslagsspår. Funktion: ? (1.12.67.)
1Assymetriskt stenredskap. Påskrift: Olarence (?) S.W.C.T. (?) Kraftig avslag, troligen kärnfragment med efterbearbetning på slagbulan motsatta kortsidan. Funktion: skrapa? (1.12.67.)
1Assymetriskt stenredskap. Stort avlångt skivformigt avslag med retuscherade långsidor. Slagärr på slagbulan och välutbildade slagvågor. Funktion: kniv? (1.12.67.)
1Assymetriskt stenredskap. Stort skivformigt gångjärnsavslag med kraftig konkav retuschering. Övriga sidor med undantag för slagplattformen äro också retuscherade. Funktion: kniv? (1.12.67.)
1Assyrisk basrelief (avgjutning) "Krigare med oxe" Orig. i alabaster i Berlin.
1Assyrisk stridsvagn med fyra krigare. Orig. i alabaster i Berlin
1Assyriskt krigsläger framför en stad. Stadens murar synas och i förgrunden det inre av ett par tält. Uti det ena kommer en krigare in som förmodligen varit på vakt. Han är trött och törstig. En i tältet varande person ger honom att dricka. En annan tillagar en bädd. I nästa tält är ännu en figur sysselsatt med att slakta en vädur. Boskap är bunden kring tältet. Några kameler vila däe bakom. Vad figuren längst i bakgrunden gör är svårt att inse. Orig. i alabaster i Berlin.
1Astragal-ben. Schaktning A4, djup 0-2 fot.
1Asymetrikst lerkärl. Fortsett med ett öra och två halvmåneformiga reliefornament.
1Asymetriskt, snäckformigt lerkärl.
1Asymetriskt lerkärl, s.k. tostero, för rostning av quinoa m.m.
1Asymmetriskt lerkärl, s.k. tostero, för rostning av quinoa m.m.
1athep nywol jwok. Spådomsamulett av getskinn. Bäres över skuldran av trollkarlar och trollkvinnor då de besöker andra byar. Strutformig behållare av skinn med bärsnören och ringar av metall, den större av mässing. Föremål i botten av struten. Längd: 32 cm. Originalnr 50. Insaml., och Gåva av: Håkan o. Siv Törnebohm, Khartoum. År: 10/1 1959.
1atolong. Snusdosa av horn. I den övre spetsiga delen en träplugg som är fastkedjad vid den smala kärnkedja med vilken dosan bäres. Botten på dosan av skinn som är krängt över hornets öppning. Höjd: 12.5 cm. Dosan fastsättes ofta på klädesplagg vid vänstra axeln. Originalnr. 36. Insaml., och Gåva av: Håkan o. Siv Törnebohm, Khartoum. År: 10/1 1959.
1Audiensspira av fint skuren, röd lack, ny tofs. Längd 43 cm. Wolffs orig. nr. 1444 Kina: diverse
1a underkäke, b underkäke, c högerhalva av underkäke, e tand. Ytfynd.
2Auzu, Lergryta. Från Bakuta i Franska Kongo, Västafrika. Insamlad av missionären Efraim Andersson, Lund, och i augusti 1938 av honom överlämnad till museet.
1A väska, B. ett rep 215 cm. långt som låg i väskan vid inv. 1938.
1A väska B löst rep som låg i väskan.
1Av bananbast vävd matta. Srorlek 160 cm x 50 cm. Tuskaftsbindning där varpen bildar fransar i båda kortändarna. Ena sidan har prytts med i svart färgad bast som stuckits in under varp- elememt, så att mönstrade tvärsgående band upp - > stått. Dessa går ända ut till kanten på vävnaden. Litt.: F. Graebner: Völkerkunde der Santa-Cruz-Inseln. Etnologica I. Leipzig 1909. P. 125 Abb. 54:1-3. ( dessa kan knappast - på grund av sin bredd - vara mansskört. Se också F. Speiser - W. Foy: Völkerkundliches von den Santa-Cruz-Inseln, Ethnonlogia II:2. Leipzig 1916. P.167: "Statt der Tapa sollen bei Festen auch gewobene Matten, wie Ethn. I. S. 125 Abb. 54, 1-3, die wohl fälshlicherweise als Männerschurze bezeichnet sind, getragen werden. Für männermatten sind die abgebildeten nach dem vor mir gesammelten Materiale teilweise auch zu breit". Det finns allstså en möjlighet att 60.31.10 buris av kvinnorna, väl närmast som ländkläde, vid fester.
1Av bananbast vävd matta. Srorlek 167 cm x 68 cm. Tuskaftsbibdning där varpen bildar fransar i båda kortändarna. Ena sidan har prytts med i svart färgad bast som stuckits in under varp- elememt, så att mönstrade tvärsgående band upp - > stått. Dessa går ända ut till kanten på vävnaden. Vävnaden är också, i de längsgående kanterna och mitt på, prydd med instuckna tofsar och snoddar. Dessa sitter där banden går tvärs över vävnaden. Om vävnader av detta slag se 60.31.10
1Av bast, två bruna ränder.
1Av bast knuten väska. Inköpt av Fr. H. Petersen, Hamburg.
1Avbildad är Sita rån, ett fragment från Ramayana,målade i rött, blått, gult och brunt färg på en gråaktig bakgrund. Donatör A.W.walther. Datum ca. 1920
1avbildning av en wayangscen. Donerad av Fru A. van Riel. Daterad till: första helften 1900 talet.
1Av bladremsor flätat och sytt bälte. I ena änden en liten flätad knapp som passar till en saml flätad ögla i den andra ändan. Bältets längd: 81 cm. Litt.: P.H. Buck: Arts and crafts of the Cook Islands. (B.P. Bishop Museum, Bull. 179. Honolulu 1944.) P. 259: "Small husked coconuts could be spun with the meat still in them or the meat was rotted out with sea water in the same manner as the coconut water bottles. Some of the emptied coconuts had a hole pierced in the side which caused a sound as the top was spinning."
1Avbruten nål av silver. Jfr nr 15. Köpt.
1Avbruten pilspets av mörkröd bergart. Gåva av Miss Maria Sandahl, Dodham, Mass. U.S.A.
1Avbruten pilspets med tånge, av brunsvart bergart. Gåva av herr Otto v. Friesen, Estancia Tres Picos.
1Avbruten pilspets med tånge, av vit bergart. Gåva av herr Otto v. Friesen, Estancia Tres Picos.
1Avbruten pilspets med tånge. Mörk ogenomskinlig bergart. Gåva av Miss Maria Sandahl, Dodham, Mass., U.S.A.
1Avbruten pinne med sniderier (se nr 160) L: 32 cm Köpt.
1Avcadokärnor, sp: aguacate/palta, MN: ´asnokyanis. Räknas som medicinalväxt av mataco. Avkok på blommorna eller kärnan användes mot magbesvär. L: 4
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 24/8 1988
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Mönster: arbetsritning, s.k. avdrag för filmtryck efter originalskiss av professor Josef Frank. Utförd av Gösta Sandberg under hans anställning hos Erik Ljungberg (Mölndal och Floda). Kvar i arkivet i blå tygpåse. Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 11/8 1988
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Mönster: arbetsritning, s.k. avdrag för filmtryck efter originalskiss till av professor Josef Frank. Utförd av Gösta Sandberg under hans anställning hos Erik Ljungberg (Mölndal och Floda). Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 11/8 1988
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Mönster: arbetsritning, s.k. avdrag för filmtryck efter skiss "Dikesren" av Arne Jacobsen. Utförd av Gösta Sandberg under hans anställning hos Erik Ljungberg (Mölndal och Floda). Finnes som tyg fragment/prov (1232) Kvar i arkivet i blå tygpåse. Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 24/8 1988
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Mönster: arbetsritning, s.k. avdrag för filmtryck efter skiss av Josef Frank. Motiv: murgröna och liljekonvaljer. Utförd av Gösta Sandberg under hans anställning hos Erik Ljungberg (Mölndal och Floda). Kvar i arkivet i blå tygpåse. Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 24/8 1988
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Mönster: arbetsritning, s.k. avdrag för filmtryck efter skiss till "La Plata" av professor Josef Frank. Utförd av Gösta Sandberg under hans anställning hos Erik Ljungberg (Mölndal och Floda). Kvar i arkivet i blå tygpåse. Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 24/8 1988
1Avdrag för filmtryck från 1940-talet. Mönster: arbetsritning, s.k. avdrag för filmtryck efter skiss till "Prima Vera" av professor Josef Frank. Utförd av Gösta Sandberg under hans anställning hos Erik Ljungberg (Mölndal och Floda). Finnes som tygtryck i samlingarna, inv. nr. 517.Kvar i arkivet i blå tygpåse. Katalogiserad för G. Sandberg av Kristina Wadensten 24/8 1988
1Avfall av brun bergart. Gåva va Miss Maria Sandahl, Dodham, Mass. U.S.A.
1Avfall av mjölkvit, halvgenomskinlig bergart.. Gåva av Miss Maria Sandahl, Dodham, Mass. U.S.A.
1Avfällning av krita. Troligen från lerkärl se 43.21.408.
1Av friherre Erland Nordenskiöld deponerade föremål, inlösta av museet 1938 i december och omkatalogiserade till nr. 1938.45.280-281. 1929.22.1-2
1Avfröad majskolv.
1Avfröingsapparat för majs. Appareil pour égrener le mais. "Mbaipiraka".
1Avgjutning (från Alva Studios, New York) av guldfigur från Antioquia, Colombia. Originalet i United States National Museum, Washington, kat. nr. 148149. Originalet gjort i cire-perdue-teknik.
1Avgjutning av assyrisk "tablet" originalet av bränd lera i British Museum. Innehåller en rapport om fortskridandet av avskrivning av ett arbete befintligt i Kongl. Biblioteket i Nineveh. (Cast of assyrian clay-tablet. account of progress in copying work at the Royal Library in Nineveh. Birch)
1Avgjutning av assyrisk basrelief. "Tvänne tjänare framför ett bord". Orig. i alabaster i Berlin.
1Avgjutning av assyrisk petition till konungen från fem innevånare i staden Darata. Original i British Museum. (Petition to king of five inhabitants of Darata". Birch)
1Avgjutning av assyriskt kontrakt med sigill. Original i British Museum
1Avgjutning av assyriskt sigill. Dingi en av de äldste Babyloniska kungarna, son av Uruk: Helgad guden Nergal, 2,000 före kristi Födelse. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. En konung övervinner ett lejon och en av hans följeslagar övervinner en gazell. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. Enligt uppgift: "Merodach, präster och tillbedjare. Synes snarare skola föreställa Dagon (se fisken och fiskstjärtarna bakom tre av figurerna. Den 4e har den heliga offerskålen i högra handen). Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. En sittande och en stående figur. Inskriften lyder (enl. Dr. Sam Birch): Uzimassugab son av Tuname tjände guden EZU (Samou) och Vul (Rimmon) frid och avföda give". (Uzimassugab son of Tuname. servant the god Egu (Samou) och Vul (Rimmon) peace and offspring give? Orig. i British Museum.
2Avgjutning av assyriskt sigill. Izdubars (Nimrods strid med två lejon. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. Merodach Adon Ahi konung i Babylon vid år 1120 före Kristi födele. Han framställes här beväpnad i sällskap med tvenne män och ett heligt djur. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. Sfinx och en oxe. Astaroth (månen), Sirius (el. solen?) och de sju planeterna, item en palmkvist. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill. Vingade gudar (englar) tillbedjande Assur. Över Assur sitter Baal. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill "Heabani, Izdubar (Nimrod och Khasir-adra (Noah) i arken. Assyriska heron. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill från en cylinder, som general Censola fann på Cypern och skänkte till New Yorks museum. Inskrift jämte åtskilliga figurer, men meningen okänd.
1Avgjutning av assyriskt sigill med kort inskrift. Figurer och djur, men meningen okänd. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill med kort inskrift. Sju figurer. Meningen okänd. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill med ne längre inskrift. Tvenne figurer den till höger med en tillbedjande åtbörd. sådan den ännu brukas i Orienten. Mellan dem Dagon fiskeguden ("de filisteers gud") Orig. i British Museum.
1Avgjutning av assyriskt sigill tvåsidigt. Det hela i form av en å ömse sidor avplattad cylinder, lärer vara gjord av någon sorts finare stenart. Övre delen infattad i guld eller annan metall, slutande sannolikt överts i en ögla, förmedelst vilken pjäsen kunde bäras i en snodd, kring halsen. Den lärer begagnats som sigill, till bekräftelse i stället för namnteckning för bristande skrivkunnighet skull genom att avtrycka ena eller andra sidan eller båda på de lertavlor som nyttjades att skriva på och vilka sedan brändes som annat lergods (se 343) Layard nämner att Yezidernas kvinnor buro assyriska cylindrar som amuletter kring halsen. Ena sidan föreställer tvenne assyriska krigare den andra insription med kilskrift. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av basrelief, assyrisk. "Flöjtspelare framför en palm." Orig. i alabaster i Berlin.
28Avgjutning av byggnadssten i skala 1/10.
4Avgjutning av byggnadssten i skala 1/20.
12Avgjutning av byggnadssten i skala 1/40.
1Avgjutning av byggnadssten i skala 1/5.
1Avgjutning av en assyrisk basrelief, föreställande en konung, som emottager sina övervunna fienders underkastelse. Orig i British Museum.
1Avgjutning av en cylinder av täljsten. Hundar lejon. Assyriskt sigill. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av en inskrift på puniska, befintlig på museet i Köpenhamn.
1Avgjutning av en inskrift på tre språk, latin, grekiska och puniska. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av en mexikansk nefritstatyett (xolotl)
1Avgjutning av en sten med spår av kilskrift, ävensom av npgra figurer. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av ett assyriskt sigill, stenarten hematit. Izudbar (Nimrod) omgiven av Islar m.fl. personer och heloga djur. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av ett assyriskt sigill. En man tillbedjande den vingade oxen. I övrigt ser man Baal, den vingade figuren åt höger uppått, Astaroth (månen) Sinus (stjärnan och de då kända sju planeterna), allt föremål för assyriernas andedyrkan. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av ett vid San Pedro inköpt lerkärl. Originalet överlämnat till Universitetsmuseet i Tucumán, som i sin tur överlåtit det till etnografiska museet i Paris.
1Avgjutning av fragment av en babylonisk urkung. Orig. i British Museum.
42Avgjutning av grekisk/romersk skuren ädelsten.
1Avgjutning av kilskriftsurkund från Addom-Enarhaddons, konung i Assyrien, tid. Den är inristad på en svart stenartär funnen bland ruinerna av Hadj-Abdad, gentemot Mosul på andra sidan Tigris, och är märkvärdig isynnerhet därför att man bland andra figurer er en avbildning av assyriernas plog, något lik den nu brukliga. Stenen ägdes av earlen av Aberdeen, som 1860 skänkte den till British Museum.
1Avgjutning av konung Darios Hystaphila kgl. sigill, med hans namn och titlar i såväl babylonisk som persisk kilskrift. Han framställes på sin stridsvagn. Guden Baal överst. Att konung Darios verkligen ägde och brukade en signetring finner man av Heroditus III boken Kap 128. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av konung Senacheribs av Assyriens sigill. Han ses under en rundbåge, en tjänare framför honom, emellan dem det heliga trädet och över detsamma guden Baal. Åt vänster en stenbock över en dubbel lotisblomma, ett heligt tecken. Orig. i British Museum.
1Avgjutning av s.k. morgonstjärna med tagg förlängd till yxblad. Orginalet i Posnanskys privatsamling.
1Avgjutning av s.k. zemi. Originalet i U.S. Nat. Museum, Washington D.C. (kat. nr. 17000, avgjutn. dito) samlat av George Latimer 1875, på Porto Rico.
1Avgjutning av soltorkat tegel med kilskrift "This is a brick of Gudea (B.C. 3,500) from Southern Babylonia" (anm. av Rev. Archibald Sayel). Orig. i British Museum.
1Avgjutning av soltorkat tegel med kilskrift "This is a brick of Nebukanezzar from Babylon" (anm. av Rev. Archibald Sayel). Orig. i British Museum.
1Avgjutning av stenmortelstöt (pestle) från Santo Domingo. Originalet i U.S. Nat. Museum (kat. nr 220506, avgjutn. nr 221347) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning av urkund innehållasnde den assyriska traditionen om syndafloden. Den är från Sandarpals (Assurbanipals) tid vid 668 år före Kristi födelse. Orig. i British Museum.
1Avgjutning från ett arbete av elfenben med spår av förgyllning och inläggningar av blått glas. Funnet bland ruineran av Nimrud, det forna Nineveh. Pjesen antas vara ett assyriskt verk men frambragt under invärkan av egyptiska åsikter. I mitten ses en kartusch á l´egyptienne med Jupiter Ammons namn (Anburra, d.ä. Ammon Rha) å vardera sidan en sittnade figur hållande i ena handen en egyptisk spira, den andra tillbedjande utsträckt mot gudens namn. Nedtill på stolarne ses det egyptiska tecknet för evigt liv, grepkorset. Orig. i British Museum.
1Avgjutning gjord i U.S.Nat. Museum, Washington D.C. av ovalt "stenbälte" (stone belt, oval ring) från Porto Rico. Orig. med kat. nr. 17081 (avgjutningen dito) i Washington samlat av George Latimer 1875.
1Avgjutning gjord i U.S.Nat. Museum, Washington D.C. av ovalt "stenbälte" (stone belt, oval ring) från Porto Rico. Originalet med kat. nr. i Washington 17082 samlat av George Latimer 1875.
1Avgjutning gjord i U.S.Nat. Museum, Washington D.C. av ovalt "stenbälte" (stone belt, oval ring) från Porto Rico. Originalet saml. av George Latimer 1875. Orig. föremål och avgjutning 17105.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av "Face on Petaloid celt" från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 220535, avgjutn. nr 224407) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av ceremonistav (Ceremonial baton) från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 11549, avgjutn. nr 224415) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av en s.k. zemi från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 220505, dito avgjutn.) samlat gm ärkebiskop Merino och Fewkes år 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av mortelstöt av sten (pestle) från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 220510, avgjutn. nr 224414) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av mortelstöt av sten (pestle) från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 220518, avgjutn. nr 224534) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av mortelstöt av sten (pestle) från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 220521, avgjutn. nr 348566) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av s.k. "Monolithic celt" från Santo Domingo. Originalet (kat. nr 220532, avgjutn. nr 224402) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. Nat. Museum av snäckskalsprydnad, troligen del av kastträ (Shell ornament, probably an atlatl tip). Originalat (kat. nr 221072, avgjutn. nr 229665) samlat av ärkebiskop Merino och Fewkes 1903, på Santo Domingo.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum, av s.k. zemi från Porto Rico, Västindien. Originalet (kat. nr. 220614, avgjut. nr 229659) samlat av M. Zeno Gambia och Fewkes år 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum, Washington D.C., av s.k. zemi från Porto Rico. Originalet (kat. nr. 16981, avgjut. nr 229653) samlat av George Latimer 1875.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av ceremonialyxa (Ceremonial celt) från St. Vincent, Br. west Indies. Originalet (kat. nr. 231272, avgjutn. nr 229995) samlat av Fewkes 1904
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av en s.k. zemi från Santo Domingo, Västindien. Originalet (kat. nr 220501, avgjutn. nr 221346) samlat gm ärkebiskop Merino och Fewkes år 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av s.k. amulett (Amulett) från Loquillo, Porto Rico. Originalet (kat. nr. 221077, avgjutn. dito) samlat av Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av s.k. ceremoniel pestle från Ponce, Porto Rico. Originalet (kat. nr. 220644, avgjutn. 224537) samlat av Fewkes 1903.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av s.k. zemi från Porto Rico. Originalet (kat. nr. 16989, avgjutning nr 229654) samlat av George Latimer år 1875.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av s.k. zemi från Porto Rico. Originalet (kat. nr. 231411, avgjutn. dito) samlat av Fewkes år 1904.
1Avgjutning gjord i U.S. National Museum av stenhuvud från Porto Rico. Originalet (kat. nr. 17025, avgjutn. 229657) samlat av George Latimer 1875.
1Avgjutning gjord vid Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, av keramikhuvud från s.k. Tumaco-kultur. Huvudet 12 cm högt. Märk avbildning av spec. huvudprydnad. Tumaco-materialet behandlat av Horst Nachtigall i artikeln "Tumaco, Ein Fundort der Esmeraldas-Kultur in Kolumbien" (Baessler-Archiv, N. F. Bd. III, Berlin 1955, pp. 97-121), som i op.cit. p. 101 säger..."Am häufigsten trifft man Köpfchen oder Büsten an, -----". Jfr. 1947.25.0001.
2Avgjutning i gips af en af de mindre pyramiderna.
1Avgjutning i gips av ansiktsmask, 30 cm hög. Mycket kraftig näsa och näsvingar, antagligen gm bruket att i dessa bära guld- eller tumbagaprydnader. Masken har flera upphäningshål, varav tre under munnen på hakspetsen, i underläppen har fyra hål markerats. Avgjutningens storlek skall motsvara originalets. Originalet är gjort av finpolerat mörkbrun lera. Enligt uppgift av Dr. Gerardo Reichel-Dolmatoff (Cartagena) till Henry Wasén i brev av den 25/4 1956 (finns i korrespond- ensen) skulle originalmasken ha funnits eller köpts av colombianske arkeologien Cubillos (från år 1955 i Popayán) i Río Blanco, Dep. Tolima. Enligt Reichels personliga uppfattning finns inget bevis för att masken skulle vara från Pijao-stammen, som anses vid Instituto Colombiano de Antropología i Bogotá där avgjutningen gjordes 1955 på beställning och betalning av intendent Henry Wassén vid vistelse på institutet.
1Avgjutning i nat. storlek av ansiktsmask av granit från Tairona-kultur, Dep. Magdalena. Avgjutningen gjord vid Instituto Colombiano de Antropología i Bogotá (där originalet finns) på beställning och betalning av Henrry Wassén år 1955. Om denna mask meddelar Dr. Gerardo Reichell-Dolmatoff följande i brev av 25/4 1956 (finns i korrespondensen): "The material is dark-grey granite with some darker och lighter speckles. The surface is finely polished. The size of the cast corresponds to the original. This mask was found by an old woman at the spot called Chicharrón, on the upper río Córdoba, Western slopes of the Sierra Nevada de Santa Marta, in 1946. The object was found in a "treassure-jar" (Mason's term), my Estilo G (Cf Reichel-Dolmatoff, 1954, Rev. Col. Ant. vol. II, pp. 189-190). The vessel is now in the Sta. Marta Museum. It was superficially buried in a site where there are many surface features. I visited the place in 1947 and was able to secure th mask and the vessel from a neighbour who had bought it from the old woman for 2 pesos. Although the vessel is slightly atypical (fired in reducing athmosphere and decorated with zoned-incised and punctate motifs), I belive it is Tairona IIa, i.e. proto-historic, the same as the mask. A rather inadequate illustraion of the vessel is given on plate X, fig.2, of the abovementioned paper."
1Av halm flätat rep, hittat i en chullpa. Paquet de cord quientourait une momie. Trouvée dans une chullpa. Le Chipaya actuels font de cordes identiques.
1Avlång, något konvex sköld av trä som helt täckts med flätade fibrer. På framsidan finns en "buckla" av trä och på insidan ett flätad handtag. Höjd: 58,5 cm
1Avlång flaska av kalebass.
1Avlång flaska av kalebass. Dekorerad med ritsningar i olika mönster.
1Avlång flaska av kalebass. Diverse små ritsade dekoreringar.
1Avlång flaska av kalebass med dekorering, ritsning.
1Avlång flaska av kalebass med inristat ornament.
2Avlång grå sten. Hör samman med fyndet 1947.44.0001. Se anm. till detta nummer.
1Avlång kalebassflaska. Dekorerad, ritsning.
1Avlång korgbricka, mycket stor. Användes att förvara jordnötter o.d. på. Av grovt material. Odekorerad. längd1.49m.br.75cm.
1Avlång korgbricka, tämligen platt, flätad i grovt material. Naturgärgad, odekorerad. längd 58 cm.br.28 cm. höjd 9cm
1Avlång korg i gallerflätningsteknik (pé/chë).
1Avlång korg med lock, längd 24,5 cm, bredd 10 cm. Mönstrad med olikfärgade växtfibrer.
1Avlång korg med lock. (Orig. nr. 562). Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou Korgarbeten
1Avlång korg med lock. Använd till förvaring av små tallrikar. Orig. nr 561 Celebes. Menado: Bolaang-Mongondou Korgarbeten
1Avlång korg med runda hörn av naturfärgat bastmaterial. Med lock. Färgerna rött, blåviolett och grönt, delvis randat i mönster. På locket finns ett kort handtag av bastsnöre vilket även finns på själva korgen och som löper från den ena långsidan till den andra. Höjd 17 cm längd 30 cm.
1Avlång läderkudde, fransad. Längd: 78 cm, Bredd: 40 cm.
1Avlång ornamenterad skål av mörkrött tungt trä. Längd 57 cm. Bredd 12,5 cm Köpt.
1Avlång rundad, mörk sten. Hör samman med fyndet 1947.44.0001. Se anm. till detta nummer.
1Avlång rundad mörk sten. Hör samman med fyndet 1947.44.0001. Se anm. till detta nummer.
1Avlång spetsig sten.
1Avlångt bräde m. utskuret huvud och armanr, inramade i slingerornament. "Dörrv., avsedd att förjaga ondaandar från den privata bost." EXOTICA 1973 (84) Den 12 januari 1939 inköpt från
2Avlångt föremål av sandsten. Jfr 1915.02.0065.
1Avlång träskål. Av ljusrött trä 55 cm. lång. 18,5 cm. Samlingen gjord av godsägaren A.E.Sundberg, Stenungssund, på 1880-1890 talet och köpt av Gustaf Sundberg.
1Avlång träskål. Delvis snidad i botten. Orig. nr. 14 520. .
1Avlångt stenredskap. Löst fynd.
1Avlångt svepkärl, ornerat.
1Av palmblad flätad liten korg. Bredd: 22 cm.
1Av palmblad flätat diadem tillhörigt dansdräkten för män nr. 58 a-b i samlingen. Består av krans och två nedhängande flätor. (Orig.nr,Pi 33). Köpt från Fru Ester Bolinder.
1Av rottingstrimlor flätad ansiksmask. Bl. a. utförd i spiralteknik. Näsan markerad med en ögla. Masken bildar två sidovaler med öppna partier. På utsidan spår av färg i rött, brunt och gråvitt. Höd: 28 cm. Enligt de uppgifter som försäljaren lämnat, har masken smycket stora yamsknölar vid skördeceremonierna.
1Avsågat kanotstäv. Har längst fram formen av ett krokodilhuvud. Den avsågade stävens längd: 180 cm. Stäven är skuren i ett stycke som varit detsamma som den urholkade kanoten. De båda sidostyckena är prydda med inskärningar i ett sicksackmönster. vänd) Detta mönster avbryts på båda sidor av en inskuren ansiksrelief. Denna sitter under två hål genom vilka tidigare surrningar av något slag gått. I det urholkade partirt ser man längst fram ryggen av en man. Denna rygg har oregelbundna, inskurna mönster. Där nacken slutar finner man på stävens undersida ett skulpterat ansikte. Ovanför nackpartiet på stävens översida finner man två isatta snäckskal - den del som visar den inre spiralformiga vindlingen - och dessa hålles fast med två spikar som fastsatts med mellanliggande plåtbrickor. Krokodilens ögon som är sidställda består av två konvexa, pärlemorskimrande snäckskal av nästan elliptisk form.I vardera snäckskalet en längsgående skåra och mitt i denna en spik som hållerfast snäckskalet. Under dessa snäckskalsögon i raden med betar finner man på ena sidan en ansiktsrelief - med hakan mot stävens främre del - och på den andra sidan ett par fötter vilkas tår pekar åt samma håll som hakan. Man har alltså lagt in en människa också här: men endast ansikte och fotsulor syns. Längst fram på krokodilgapets översida en fågel samt en fiskliknande relief. Krokodilens betar eller tänder bildar på båda sidor av stävens främre del ett effekfullt mönster. Ofta förekommande är också de avrundade fyrkantiga upphöjningarna som föreställer den pansarliknande huden på krokodilen. För jämförelse se: The Museum of Primitive Art. Selected Works 2. Fig. 16. Kanotstäv från Sepik-flodens mellersta lopp. O. Schlaginhaufen: Muliama. Zwei Jahre unter Südsee-Insulanern. 1959. P. 177. Fig. 18. Geschnitzter Sscnabel eines Canoevon Pagem am Sepik. O. Reche: Der Kaiserin-Augusta-Fluss. Ergebnisse der Südsee- Expedition 1908-1910. II. Ethnographie: A. Melanesien. Hamburg 1913. Taf. LV. R. Linton & Paul S. Wingert: Arts of the South Seas. 1946. P. 112.
1Avslag, bergkristall? Längd: 1,7 cm.
1Avslag, bergkristall? Längd: 1,8 cm.
1Avslag, bergkristall? Längd: 1 cm.
2Avslag, bergkristall? saknas
1Avslag av brun och vitskiftande bergart.
1Avslag av sten. Ytfynd
42Avslag från stenbearbetning. Se 43.21.7.
13Avslag från stenbearbetning se 43.21.408.
1Avslutningsdel av kedja. Av valrosstand. Byte: Nationalmuseum, Köpenhamn
1Avspäckningsplatta. Köpt 1910.
1Av tre delar bestående långt silverbleck, som ursprunligen varit applicerat runt en trästav och möjligen i ena ändan haft föremålet 47.27.3. Se anm. 47.27.1. Gåva av Sven Karell.
1Avtryck av tryckstockar fr. Umeå Museum gåva av Gert Larsson, konservator
1awiti. Armband som bäres av pojkar och ynglingar vid danser. Bäres runt överarmen ovanför armbågen. Ringen består av små skinnremsor vilkar flätats samman. Ringen ena ända en ögla i vilken den andra ändan som avslutats med en knut, löper. Två tofsar av svart och grått hår hänger ner från ringen i smala järnkedjor. Ringens diameter 7 cm. Originalnr 53. Insaml., och Gåva av: Håkan o. Siv Törnebohm, Khartoum. År: 10/1 1959.
1Axelband av fruktkärnor och fjädrar.
1Axelbandsväska i framförallt rött bomullstyg. Mönstring i andra färger. Väskan försedd med fransar. Längd (med axelband och fransar): 100 cm.
1Axelblad. Skänktes redan den 1 januari 1882 av Oscar Dickson, men då att börja med ingen bestämd tillsägelse därom gjordes, så kommo sakerna ej genast att inregistreras; sedermera glömdes detta till den 1 juli 1884. Bredd: 24 cm. Japan: vapen
1Axelduk av siden. Mönstring genom plangi- och tritikförförande. Färger: karminrött, brunt, grönt, gult och blått. Applicerade bårder av gul metalltråd, i de båda kortändarna slutande i fransar. Längd: 220 cm. Bredd: 83 - 85.
1Axelkläde, slendang. Vid köpet kallad tana liet (eller liat) som betyder lera, klibbig jord. Klädet består troligen av en avappreterad kortfibrig rayonvävnad i tuskaft. Fransar i båda ändarna. Mönstringen i svart och ljusbrunt har troligen skett genom ett batikförfarande med tjap, en metallstämpel. Mönstringen är den på östra Java vanligen förekommande. Axelklädets storlek: 255 cm x 55 cm. Köpt i en hemslöjdsaffär, Malay Arts & Crafts, Singapore. Lokal: Troligen Java.
1Axelkläde (slimut). Mönstringen gjord med varpikat. Mönstret geometriskt. Storlek: 220 cm x 105 cm. Material: bomull.
1Axelkläde av bomull, slendang. 365 cm x 25 cm. Tuskaftsvävnad med smala, tvärs över vävnaden gående partier som ikatmönstrats: inslagsikat. Bottenvävnaden i dovt karminrött och med ljusare rött i trådens färg i de partier som ikatmönstrats. En tråd täckt med bladguld bildar prydnadstråd. Denna är invävd genom lancering och mönstirngen är geometrisk. Vävnader av detta slag, med inslag av guldtråd, kallas på japanska songket.
1Axelkläde av side, Längd: 173 cm. Smultronrött med brokader av silverliknande tråd.
1Axelkläde av siden. Bäres av kvinnor. Mönstring bl. a. i rött och vittgrått. Längd: 208 cm.
1Axelkläde av siden. Bäres av kvinnor. Mönstring framförallt med en guldliknande tråd. Längd: 202 cm.
1Axelkläde av siden. Längd: 171 cm. Venetianskt rött med brokader av guldliknande tråd.
2Axelkorg av kokosnötblad.
1Axelkorg av kokosnötblad.´s två halva fjädrar, bäres över nyckelbenet och under axelhålan.
1Axeltråg av trä. Utan väggar i ändarna. Längd: 56 cm. kallas hagano.
1Axelväska, av ananas-fiber; lokalt namn: "nkutu". Uråldrig modell. Tillverkas av män och bärs endast av män. jfr. 1957.16.1. Mått: 20 * 45 cm. Detta är en liten modell men exakt lika till form och material. "Nkutu"- väskan har varit av högt statusvärde. Med "nsimbu"-snäckor fylldes "nkutu"-väskan och den årliga tributen betalades till kungen. Köpt fr. insamlaren 1968.
1Axelväska, dekorerad bl. a. med sydda fjärilsmotiv, med blixtlås. H. 80 cm. B. 27 cm.
1Axelväska, pagará, av benpansar från bälta (kaika*). Prydnader av bomullsgarn. Väskans bredd: 20cm.
1Axelväska, s.k. "nkutu", flätad av ananas fiber. Mått 27 X 48 cm. Modellen är uråldrig. Den tillverkas av män och bäres endast av mänjfr 1957.16.0002. och 1968.13.0248 "Nkutu"-väskan hade högt statusvärde. Man fyllde väskan med "nsimbu"-snäckor och den årliga tributen betalades till kungen. Numera används väskan av män vid jakt, insamling av frukter, fågelägg, musslor etc. Medicinmannen bär ofta fetischen i "nkutu"- väskan.
1Axelväska. Heter togunu på mendi. Axelväskor med denna typ av flätning finns enligt samlaren endast i södra höglandet. Mått: 32 cm hög.
1Axelväska av ananasfiber, endast för förnäma män. Kallas nkutu. Mått: 48 cm.
1Axelväska av caraguatá, sp: llica, MN: hilu´. Denna typ av axelväska är fortfarande den vanligaste produkten av caragiatá. L (m axelband): ca 16 cm, B: ca 6 cm. Miniatyr/leksak.
1Axelväska av fibermaterial. L. 75cm.
1Axelväska av ljust fibermaterial, på framsidan dekorerad med blommotiv i starka syntetfärger. Väskans B: ca. 22 cm, H: ca. 16 cm.
1Axelväska av skinn, s.k. carriel, för män. bäres av den manliga lantbefolkningen, i synnerhet köpmännen, i dep. Antioquia och angränsande departement i centrala Columbia. I väskan förvaras personliga tillhörigheter, pengar, räkenskaper och dokument. Ofta försedd med "hemliga" fack. Väskans längd (m. axelband): ca 83 cm. Väskans mått: 20 X 19 cm.
1Axelväska i modern, västerländsk modell. Inköpt i Cuzco 1979. L (väska och band) : ca. 80 cm. Väskans H: ca 30 cm Köpt av Fru Lucila Ocampo, Göteborg 1983
1Axelväska nöt hår, brun o vit Insaml.
1Aynka, hundbjällra Anträffades i dec. 1946 felaktigt numrerad 38.22.267. Fick då nytt nummer 38.22.340 som ävenledes var försett med felaktigt nummer 38.22.268. Vid båda föremålen en gemensam originaletikett på skriven: n:o 139 Aynka hundbjällra fr. byn Kungulu. Bakuta.
1Aynka, hundbjällra I december 1946 felkatigt märkt 38.22.268. Jmf. 38.22.339. Maskskadad. 16-1-78. Wassén