logo

Carlotta - the museum database

bild

OM-1976-0032 :: Målning

Object description
Den här målningen föreställer en ryttare i traditionell koreansk mundering som tittar på nymånen och är målad i tusch och färgpigment på papper. Inskriften längs målningens högra sida kan tolkas som följer: "Inte på humär att ta in den omgivande naturen, jag samtalar hellre om det förflutna, Namjeong (konstnären Park No-soos 1927-2013 tagna namn) Januari 1976. (無心看行雲 有興咏古風 - 藍丁 丙辰一月). Två konstnärssigill sitter under inskriften. Ett runt sigill i djuptryck med konstnärens namn Park (朴), i sigillskrift, och ett fyrkantigt sigill i relief med konstnärens tagna namn "Namjeong" (藍丁).
  • Data elements
Accessionsnummer
OM-1976-0032
Sakordskategori
Bildkonst
Sakordskategori, engelska
Graphics
Sakord
Målning
Sakord, engelska
Painting
Sakord, korea
시각예술 視覺藝術
Titel, koreanska
산수도 山水圖
Titel, engelska
Landscape painting
Titel
Landskapsmålning
Period i Korea, engelska
North and South Korea (1945 – present)
Beskrivning, engelska

With the surrender of Japan that ended World War II in 1945, the Korean Peninsula became divided into two along the 38th parallel – the latitude that divides the two Koreas of today. Tensions rose after World War II between the Soviet Union, occupying the northern half of Korea, and America, occupying the southern half, in what is known as the Cold War. Negotiation between the two sides failed to result in a unified Korean Peninsula. The north was administered by the Soviet Union, and the south was administered by America. The South held a general election on 10 May 1948, after which the Republic of Korea (South Korea) was created. Kim Il-sung set up a Communist government, and became the leader of the Democratic Peoples’ Republic of Korea (North Korea) on 09 September 1948, with the support of the Soviet Union.

The Korean War broke out on 25 June 1950, when North Korea, supported by China and the Soviet Union, attacked South Korea, supported mainly by the United States. A ceasefire was agreed on 27 July 1953, and a buffer, known as the Korean Demilitarized Zone, was created. The ceasefire continues to this day.

Many forms for traditional arts and crafts continue to be practiced on the Korean Peninsula. The North Korean state supports Communist propaganda artworks. The official Mansudae Art Studio produces much of this propaganda through performing arts, as well as visual arts, such as graphics and sculpture. South Korea, has set up various institutions and laws to protect Korean cultural heritage. Contemporary South Korean artists and designers, such as Do Ho Suh, are now in the global arts scene, and Korean diaspora artists, such as Nam June Paik from America, also have a presence on the international art stage.

Beskrivning, korea

1945년 일본이 항복함으로써 제2차세계대전이 종결된 후, 한반도는 북위 38°선을 따라 오늘날의 대한민국(이하 남한)과 조선민주주의인민공화국(이하 북한)으로 나뉘었다. 제2차세계대전의 전후처리를 위해 38°선 이북과 이남에 각각 점령군을 보내 군정을 시작한 소련과 미국 사이에 냉전 체제가 고착화됨에 따라 남북을 통합하여 하나의 정부를 세우기 위한 합의점에 도달하지 못했다. 결국 1948년 5월 10일 유엔 감시하에 38°선 이남 지역의 단독총선거가 시행되었고 8월 15일 남한에는 대한민국 정부가 수립되었다. 같은 해 9월 북한에서는 소련의 지원을 받아 김일성을 수상으로 하는 조선민주주의인민공화국 정권을 선포했다.

한반도에서 남북한이 별개의 정부를 수립한 상황에서 1950년 6월 25일 중국과 소련의 군사 원조를 받은 북한이 남침하여 한국전쟁이 발발하였다. 남한은 미국과 유엔군의 지원을 받아 반격하였고, 1953년 7월 27일 휴전협정이 조인되고 비무장지대가 설정되었다. 38°선 을 군사분계선으로 하여 한반도에서는 여전히 분단상태가 지속되고 있다.

한반도에서는 다양한 형태의 전통 미술과 공예가 여전히 명맥을 이어가고 있다. 북한은 사회주의와 주체사상을 선전하는 미술을 지원하며, 만수대예술단을 통해 공연 예술 뿐만 아니라 회화와 조각을 포함하는 시각 예술을 제작 및 관리하고 있다. 대한민국에서는 한국의 문화재를 보호하는 여러 정부 기관과 단체를 설립하고 관련 법령을 제정하였다. 또한 대한민국 출신의 서도호와 같은 현대 작가들이 세계적으로 활발하게 활동하고 있으며, 고(故) 백남준과 같은 해외에서 활동하는 미술가들도 국제 무대에서 명성을 얻었다.

Period i Korea
Nord och Sydkorea (1945 - nutid)
Period i Korea, koreanska
광복 이후 (1945 – 현재)
Datering, engelska
1976
Datering
1976
Datering, korea
1976
Geografiskt namn - annat
Korea; Östasien
Namn - tillverkare
Pak No-soo (f.1927)
Källor - http
collections.smvk.se
Förvärvsomständigheter, engelska
Purchased from the artist in 1976
Förvärvsomständigheter
Inköpt från konstnären, 1976.
Förvärvsomständigheter, koreanska
1976년에 작가에게 직접 구입
Beskrivning
Den här målningen föreställer en ryttare i traditionell koreansk mundering som tittar på nymånen och är målad i tusch och färgpigment på papper. Inskriften längs målningens högra sida kan tolkas som följer: "Inte på humär att ta in den omgivande naturen, jag samtalar hellre om det förflutna, Namjeong (konstnären Park No-soos 1927-2013 tagna namn) Januari 1976. (無心看行雲 有興咏古風 - 藍丁 丙辰一月). Två konstnärssigill sitter under inskriften. Ett runt sigill i djuptryck med konstnärens namn Park (朴), i sigillskrift, och ett fyrkantigt sigill i relief med konstnärens tagna namn "Namjeong" (藍丁).
Beskrivning, engelska
Painted in ink and bright colours on paper, this painting depicts a rider in Korean traditional attire on a hill looking at a crescent moon. The inscription along the right border can be interpreted as follows: "Not in the mood to observe the surrounding nature, [I] rather take an interest in discussing the past, Namjeong (sobriquet of artist Park No-soo; 1927–2013) January 1976. (無心看行雲 有興咏古風 - 藍丁 丙辰一月). There are two artist seal stamps below the inscription: one round intaglio seal, with the artist's surname Park (朴), in seal script; and one square relief seal with the sobriquet of the artist, "Namjeong" (藍丁).
Beskrivning, korea
한복을 입은 사람이 말을 타고 언덕을 지나며 초승달을 바라보는 모습을 종이에 먹과 밝은 색채를 사용해 그렸다. 오른쪽에는 풍경을 그리며 화가가 느낀 감흥을 적은 "무심간행운 유흥영고풍(無心看行雲 有興咏古風)"이라는 제시(題詩)가 있는데, 주변의 자연을 관찰하는 것 보다 과거를 논하는 것에 관심을 둔다는 의미로 해석할 수 있다. 병진일월(丙辰一月) 남정(藍丁)의 관서(款署)를 통해 1976년 1월에 남정 박노수가 그렸음을 알 수 있다. 그의 성인 "박(朴)"의 원형 백문방인(白文方印)과 그의 호인 "남정(藍丁)"을 새긴 사각형 주문방인(朱文方印)이 위아래로 찍혀 있다.
Utställning - planerad
Samlingar från Korea
alt
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Utställning, del av - planerad
Korea collections - 20th Century
alt
Utställning, monterdel - planerad
Korea collections - 20th Century - Calligraphy and graphics
alt
Korea collections 2 - 20th Century - Calligraphy and graphics
alt
Längd
46
Bredd
34,5
Anmärkning
Kompletterad med hjälp av Statens Konstsamlingars tillväxt och förvaltning och Östasiatiska museet och vänförenings årsböcker.
Materialkategori
Papper
Material
Papper
Material, engelska
Paper
Material, korea
종이 紙; 종이 위에 먹과 채색
Källor
강민기. 한국민족문화대백과사전. 2014. 박노수(朴魯壽). [ONLINE] Available at:http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0074265. [Accessed 17 October 2017].
Beskrivning, tidigare

Ryttare under månskära. Tusch och färger på papper. Utförd 1976. Ramad., Målning. Inköp 1976

inköp, Inköp 1976

displayidnummer [beräkning] - inv
*104346*
Tidigare rum
j
Ursprungsregister
omInv; omDok

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.