logo

Carlotta - the museum database

bild

New Egypt, 1, Egypt takes form :: Egypt takes form

Object description

Around 10,000 years ago, North Africa was a lush savannah where different groups of people lived, primarily as hunters and gatherers.

However, changes in the climate led to the area gradually drying out. Around 5000 BC, large areas of the savannah had become a desert with people making their way down to the Nile Valley where they began farming. Conditions for farming were good along the Nile, which every summer, would flood its banks, covering them in fertile slurry.

Farming requires constant supervision and so, people started settling in small villages along the Nile. Some of the villages grew into towns and became important political entities, controlled by local leaders.

The Nile flows from south to north. The region located upstream – to the south – is called Upper Egypt. Lower Egypt consists of the Nile Delta in the north. Around 3100 BC, the entire region was united under one king. This first dynasty marks the beginning of a long history of pharaohs in Ancient Egypt. The time before the first dynasties is called the Predynastic Period.

Exhibition, Part of
New Egypt, 1, Egypt takes form
Alternative Name
New Egypt Room 1A Prehistoric
Title, Swedish
Egypten blir till
Title
Egypt takes form
Old numbers
1294
Description, Swedish

För omkring 10 000 år sedan var Nordafrika en grönskande savann. Där levde grupper av människor huvudsakligen som jägare och samlare.

En klimatförändring fick området att gradvis torka ut. Omkring 5000 f Kr hade stora delar av savannen blivit öken och människorna sökt sig ner till Nildalen, där de började bruka jorden. Vid floden var förutsättningarna för odling goda. Varje sommar svämmade Nilen över och täckte stränderna med vatten och bördigt slam.

Jordbruk behöver tillsyn och människorna blev bofasta i små byar längs Nilen. Några byar växte till städer som ingick i allt större politiska enheter, styrda av lokala ledare.

Nilen flyter från söder till norr. Det område som ligger uppströms – i söder – kallas Övre Egypten. Nedre Egypten utgörs av Nildeltat i norr. Omkring 3100 f Kr hade hela området enats under en enda kung. Därmed inleddes den första dynastin i Egyptens långa faraoniska historia. Perioden före de första dynastierna kallas fördynastisk tid.

Description

Around 10,000 years ago, North Africa was a lush savannah where different groups of people lived, primarily as hunters and gatherers.

However, changes in the climate led to the area gradually drying out. Around 5000 BC, large areas of the savannah had become a desert with people making their way down to the Nile Valley where they began farming. Conditions for farming were good along the Nile, which every summer, would flood its banks, covering them in fertile slurry.

Farming requires constant supervision and so, people started settling in small villages along the Nile. Some of the villages grew into towns and became important political entities, controlled by local leaders.

The Nile flows from south to north. The region located upstream – to the south – is called Upper Egypt. Lower Egypt consists of the Nile Delta in the north. Around 3100 BC, the entire region was united under one king. This first dynasty marks the beginning of a long history of pharaohs in Ancient Egypt. The time before the first dynasties is called the Predynastic Period.

Egypt, Number in Exhibition
1
Belongs to Exhibition
Egypten, 2014-
Description

The history of Egypt is long, from the first settlements in the Nile Valley around 7000 years ago to the present day. Egypt was for a long period of time ruled by autocratic kings – the pharaohs. At other times, it was part

of larger empires such as the Persian, Roman and Ottoman.

The pharaonic culture was characterised by high conservatism.

Things were – and should be – as they always had been.

Old traditions and ways of thinking lived on, long after the last pharaohs.

They were present in the customs and traditions of the Middle Ages and are present in Egypt today.

Welcome on a walk through the history of Egypt!

Time - Start
2013

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.