logo

Carlotta - the museum database

bild

Korea collections - Goryeo :: Goryeo (918-1392)

Object description

Goryeo grundades 918, och kontrollerade 936 ett ännu större område av den koreanska halvön än Förenade Silla. Rikets norra gräns gick så högt upp som vid floden Amnok, nutida gränsen mellan Nordkorea och Kina. Under Tidig Goryeo (918 -1170) stärktes kungamakten genom att det som i dag är staden Gaesong på Koreas västkust, gjordes till huvudstad. Där kunde Wang Geon, grundaren av Goryeodynastin, få stöd från lokala krigsherrar. En kinesisk typ av examen för ämbetsmän infördes för att få in nya familjer i ämbetsmannahierarkin. Under Mellersta Goryeo (1170-1270) var riket med om en rad omstörtande händelser. Olika militära ledare tog makten, vilket satte igång flera uppror bland bönder och slavar samtidigt som den mongoliska Yuandynastin invaderade från norr. Under Sena Goryeo (1270-1392) kontrollerades dynastin i stor utsträckning av det mongoliska Yuan-hovet som hade sitt säte i dagens Beijing. Goryeo föll samman efter ett flertal attacker från kinesiska upprorsstyrkor och japanska pirater. Generalen Yi Seong-gye tog makten och utropade år 1392 Joseon-dynastin, samtidigt som den sista Goryeo-kungen avsattes.

Buddismen blomstrade under Goryeo och en stor mängd buddistiska texter och konstföremål bekostades av överklassen, däribland den så kallade Koreana Tripitaka - en samling på över 80 000 tryckblock i trä som skulle möjliggöra tryckningen av hela den koreanska buddistiska kanon. Lösa typer användes också för första gången i världshistorien. Typiskt hantverk från den här tiden innefattar olika buddistiska ceremoniföremål, metallarbeten och lackarbeten. Allra mest känt är Goryeo för sin keramik, särskilt det grågröna celadongodset som var som allra mest populärt mellan första halvan av 1000-talet och tidigt 1200-tal. Den så kallade sanggamtekniken, en typ av inlagd dekor som ibland användes på dessa föremål, är unik för Korea och användes som allra mest under mitten av 1100-talet.

Del av utställning
Korea collections - Goryeo
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Titel, engelska
Goryeo
Titel, koreanska
고려 시대
Titel
Goryeo (918-1392)
Beskrivning
Goryeo grundades 918, och kontrollerade 936 ett ännu större område av den koreanska halvön än Förenade Silla. Rikets norra gräns gick så högt upp som vid floden Amnok, nutida gränsen mellan Nordkorea och Kina. Under Tidig Goryeo (918 -1170) stärktes kungamakten genom att det som i dag är staden Gaesong på Koreas västkust, gjordes till huvudstad. Där kunde Wang Geon, grundaren av Goryeodynastin, få stöd från lokala krigsherrar. En kinesisk typ av examen för ämbetsmän infördes för att få in nya familjer i ämbetsmannahierarkin. Under Mellersta Goryeo (1170-1270) var riket med om en rad omstörtande händelser. Olika militära ledare tog makten, vilket satte igång flera uppror bland bönder och slavar samtidigt som den mongoliska Yuandynastin invaderade från norr. Under Sena Goryeo (1270-1392) kontrollerades dynastin i stor utsträckning av det mongoliska Yuan-hovet som hade sitt säte i dagens Beijing. Goryeo föll samman efter ett flertal attacker från kinesiska upprorsstyrkor och japanska pirater. Generalen Yi Seong-gye tog makten och utropade år 1392 Joseon-dynastin, samtidigt som den sista Goryeo-kungen avsattes. Buddismen blomstrade under Goryeo och en stor mängd buddistiska texter och konstföremål bekostades av överklassen, däribland den så kallade Koreana Tripitaka - en samling på över 80 000 tryckblock i trä som skulle möjliggöra tryckningen av hela den koreanska buddistiska kanon. Lösa typer användes också för första gången i världshistorien. Typiskt hantverk från den här tiden innefattar olika buddistiska ceremoniföremål, metallarbeten och lackarbeten. Allra mest känt är Goryeo för sin keramik, särskilt det grågröna celadongodset som var som allra mest populärt mellan första halvan av 1000-talet och tidigt 1200-tal. Den så kallade sanggamtekniken, en typ av inlagd dekor som ibland användes på dessa föremål, är unik för Korea och användes som allra mest under mitten av 1100-talet.
Beskrivning, engelska
The Goryeo dynasty was founded in 918 and took control of most of the Korean Peninsula by 936, ruling an area even greater than that of the previous Unified Silla. The northern border extended as far as the Amnok River, the present-day boundary between North Korea and China. Early Goryeo, from 918 to 1170, consolidated the sovereignty of the monarchy by making present-day Gaesong, on the west coast of Korea, the capital; where Wang Geon, the founder of the Goryeo dynasty, could gain regional support from warlords. A Chinese-style national examination for officials was implemented to bring new clans into the government. The middle Goryeo, from 1170 to 1270, experienced a series of disruptive events. Different military leaders seized the throne, triggering several rebellions of peasants and slaves, while simultaneously facing invasions by the Mongolian Yuan dynasty. By the late Goryeo period, from 1270 to 1392, the dynasty was largely under the control of the Mongol Yuan court in present-day Beijing. Goryeo disintegrated following frequent assaults by Chinese rebel forces and Japanese pirates, and General Yi Seong-gye, a founder of the Joseon dynasty, rose to power. Buddhism flourished during the Goryeo, and large amounts of Buddhist texts and artworks were patronized by the elite, including the so-called Koreana Tripitaka – a set of over 80,000 woodblocks that could be used to print the entire Korean Buddhist cannon. Movable type was also used in Korea for the first time in world history during the Goryeo. Representative types of crafts from the Goryeo period include ceremonial objects used in Buddhist temples, metalwares and lacquerwares. Most of all, Goryeo is known for its ceramic art, especially celadon ware, which saw its heyday between the first half of the 11th century and early 13th century. The creation of the sanggam ceramic inlay technique reached a peak around the mid-12th ceuntury.
Beskrivning, korea
왕건이 918년에 고려를 건국하고 935년과 936년에 차례로 신라와 후백제의 항복을 받아 후삼국을 통일했다. 통일신라 시기의 신라와 비교해 고려는 오늘날의 북한과 중국의 국경선이 위치한 압록강까지 영토를 확장하였다. 편의상 고려시대를 초, 중, 후기로 구분할 수 있는데, 고려 전기는 918년부터 1170년에 이르는 시기로 왕건이 출신지인 송악(松嶽: 지금의 개성)으로 수도를 옮기고 호족 세력의 지원을 받음으로써 왕권을 강화했다. 동시에 특정 세력이 득세하는 것을 막고 새로운 관리들을 등용하기 위해 당나라의 과거제를 도입하여 실시했다. 1170년부터 1270년에 해당하는 고려 중기에는 무인들이 무신란을 일으키고 정권을 장악하였다. 이를 계기로 전국 각지에서 농민과 천민이 봉기를 일으켰으며 또한 몽골이 침입하여 사회가 극도로 혼란해졌다. 1270년부터 1392년까지의 고려 후기에는 왕실이 원나라에 예속되어 정치, 경제, 사회, 문화적으로 간섭을 받았다. 홍건적과 왜구가 침입하고 권문세족과 신흥사대부가 대립하는 가운데 후에 조선 왕조를 건국하는 이성계가 정권을 장악하면서 고려 왕조는 막을 내렸다. 고려시대에는 불교를 국교로 삼은 왕실과 귀족의 지원으로 관련 공예품의 제작이 증가했다. 인쇄술의 발달에 힘입어 불경(佛經)의 출판도 활발하여 합천 해인사 대장경판과 현존하는 세계 최고(最古)의 금속활자본인 직지심체요절이 만들어졌다. 고려시대를 대표하는 미술품의 종류에는 사찰에서 사용했던 의례 용구, 불화, 금속공예품, 칠기와 도자기 등이 있다. 무엇보다도 고려청자는 11세기 초반과 13세기 초 사이에 기형, 문양, 번조수법이 완성되고 특히 12세기 중반에는 상감청자가 제작되며 기술이 최고의 경지에 달했다.
Nummer i utställning
3
Datum - registrering
2017-06-26
Belongs to Utställning
Samlingar från Korea
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018