logo

Carlotta - the museum database

OM-1987-0032 :: Kruka, Kärl

Object description
Den här maebyeong-flaskan har en koppformade mynning och kort halt. Den här biten av flaskan har någon gång gått sönder och lagats för att återfå sin ursprungliga form. De lätt sluttande breda skuldrorna buktar utåt innan de smalnar av i väggar som går ner mot den låga midjan och sedan rakt ner mot foten. Flaskan är nästan helt täckt av ett mönster i järnbrunt under glasyren som är målat innan bränningen. Runt skuldrorna går en krage av s-formade blomslingor. Sidorna är dekorerade med tre blomkvistar, troligtvis krysantemum, samt knoppen på en fjärde kvist. Det järnbruna motivet är stiliserat och dekorativt och målat på lätt hand. Ytan är täckt med en grönblå glasyr. På grund av oxidering under bränningen har glasyren blivit gulaktig snarare än blågrön. Keramik från Goryeo med järnbrun dekor under glasyren är vanligtvis ljusbrun.Maebyeongkrus, eller plommonkrus, användes till förvaring av alkohol. Det finns ett liknande föremål i samlingen med nästn identisk form, glasyr och dekor ( nr OM-1974-1772)
Accessionsnummer
OM-1987-0032
Sakordskategori
Husgeråd
Sakordskategori, engelska
Household utensil
Sakord
Kärl; Kruka
Sakord, engelska
Vessel; Pot; Bottle
Sakord, korea
가정 용구 家庭 用具
Titel, koreanska
청자 철화 꽃 풀 무늬 매병 靑磁 鐵畵 花草文 梅甁
Titel, engelska
Celadon maebyeong bottle with vegetal design in underglaze iron brown
Titel
Maebyeong-flaska med växtmotiv i järnbrunt under glasyren
Period i Korea, engelska
Goryeo dynasty (918–1392)
alt
Beskrivning, engelska

The Goryeo dynasty was founded in 918 and took control of most of the Korean Peninsula by 936, ruling an area even greater than that of the previous Unified Silla. The northern border extended as far as the Amnok River, the present-day boundary between North Korea and China. Early Goryeo, from 918 to 1170, consolidated the sovereignty of the monarchy by making present-day Gaesong, on the west coast of Korea, the capital; where Wang Geon, the founder of the Goryeo dynasty, could gain regional support from warlords. A Chinese-style national examination for officials was implemented to bring new clans into the government. The middle Goryeo, from 1170 to 1270, experienced a series of disruptive events. Different military leaders seized the throne, triggering several rebellions of peasants and slaves, while simultaneously facing invasions by the Mongolian Yuan dynasty. By the late Goryeo period, from 1270 to 1392, the dynasty was largely under the control of the Mongol Yuan court in present-day Beijing. Goryeo disintegrated following frequent assaults by Chinese rebel forces and Japanese pirates, and General Yi Seong-gye, a founder of the Joseon dynasty, rose to power.

Buddhism flourished during the Goryeo, and large amounts of Buddhist texts and artworks were patronized by the elite, including the so-called Koreana Tripitaka – a set of over 80,000 woodblocks that could be used to print the entire Korean Buddhist cannon. Movable type was also used in Korea for the first time in world history during the Goryeo. Representative types of crafts from the Goryeo period include ceremonial objects used in Buddhist temples, metalwares and lacquerwares. Most of all, Goryeo is known for its ceramic art, especially celadon ware, which saw its heyday between the first half of the 11th century and early 13th century. The creation of the sanggam ceramic inlay technique reached a peak around the mid-12th ceuntury.

Beskrivning, korea

왕건이 918년에 고려를 건국하고 935년과 936년에 차례로 신라와 후백제의 항복을 받아 후삼국을 통일했다. 통일신라 시기의 신라와 비교해 고려는 오늘날의 북한과 중국의 국경선이 위치한 압록강까지 영토를 확장하였다. 편의상 고려시대를 초, 중, 후기로 구분할 수 있는데, 고려 전기는 918년부터 1170년에 이르는 시기로 왕건이 출신지인 송악(松嶽: 지금의 개성)으로 수도를 옮기고 호족 세력의 지원을 받음으로써 왕권을 강화했다. 동시에 특정 세력이 득세하는 것을 막고 새로운 관리들을 등용하기 위해 당나라의 과거제를 도입하여 실시했다. 1170년부터 1270년에 해당하는 고려 중기에는 무인들이 무신란을 일으키고 정권을 장악하였다. 이를 계기로 전국 각지에서 농민과 천민이 봉기를 일으켰으며 또한 몽골이 침입하여 사회가 극도로 혼란해졌다. 1270년부터 1392년까지의 고려 후기에는 왕실이 원나라에 예속되어 정치, 경제, 사회, 문화적으로 간섭을 받았다. 홍건적과 왜구가 침입하고 권문세족과 신흥사대부가 대립하는 가운데 후에 조선 왕조를 건국하는 이성계가 정권을 장악하면서 고려 왕조는 막을 내렸다.

고려시대에는 불교를 국교로 삼은 왕실과 귀족의 지원으로 관련 공예품의 제작이 증가했다. 인쇄술의 발달에 힘입어 불경(佛經)의 출판도 활발하여 합천 해인사 대장경판과 현존하는 세계 최고(最古)의 금속활자본인 직지심체요절이 만들어졌다. 고려시대를 대표하는 미술품의 종류에는 사찰에서 사용했던 의례 용구, 불화, 금속공예품, 칠기와 도자기 등이 있다. 무엇보다도 고려청자는 11세기 초반과 13세기 초 사이에 기형, 문양, 번조수법이 완성되고 특히 12세기 중반에는 상감청자가 제작되며 기술이 최고의 경지에 달했다.

Period i Korea
Goryeo (918-1392)
Period i Korea, koreanska
고려 시대 (918 – 1392)
Datering, engelska
Late 11th-12th century
Datering, korea
11세기 후반-12세기
Geografiskt namn - annat
Korea; Östasien
Namn - insamlat av
Kalbak, Anni
Beskrivning
Anni Kalbak
Källor - http
collections.smvk.se
Förvärvsomständigheter, engelska
Anni Kalbak's collection (purchased) Anni Kalbak (born Anni Steinert Sørensen) was the wife of Dr. Kaj Algot Kalbak (1909–1992), a Danish medical doctor, who worked as chief physician and head of the Department for Clinical Microbiology at the National Medical Center in Seoul from 1958 to 1962. The establishment of the National Medical Center (NMC) was a joint medical project between the Scandinavian countries, the UNKRA (United Nations Korean Reconstruction Agency) and the Korean government. The Swedish contribution to the NMC was a continuation of the Swedish Red Cross Hospital in Busan that was operated during and after the Korean war (1950–1958). While living in Korea, Dr. Kalbak built a collection of over 500 objects, including archaeological and ethnographic material and art objects, from a period spanning from the Three Kingdoms period (57 BCE–668 CE) to the Joseon dynasty (1392–1910) that he presumably purchased from antique shops. It can be assumed that Anni Kalbak acquired objects for her own collection during this time, perhaps from the same shops. After returning to Denmark, Dr. Kalbak donated his collection to the National Museum of Denmark. Anni Kalbak’s collection of more than 90 objects was purchased by the Museum of Far Eastern Antiquities in 1987. Her collection includes bronze objects from the Goryeo dynasty (918–1392), a great variety of ceramic objects from the Three Kingdoms period, and the Goryeo and Joseon dynasties, and a collection of over 40 paintings from the Joseon dynasty. Especially the acquisition of the painting collection held significance for the Museum as there were not many Korean paintings in the collection up to that time.
Förvärvsomständigheter
Anni Kalbak (född Anni Steinert Sørensen) var gift med Dr. Kaj Algot Kalbak (1909 – 1992), en dansk läkare som arbetade som överläkare och chef för institutionen för klinisk mikrobiologi vid den nationella sjukvårdsinrättningen ”National Medical Center” (NMC) i Seoul från 1958 till 1962. NMC var ett gemensamt medicinskt projekt mellan de skandinaviska länderna, UNKRA (United Nations Korean Reconstruction Agency) och den koreanska regeringen. Det svenska bidraget till NMC bestod i en fortsatt drift av det svenska rödakorssjukhus i Busan som varit i verksamhet under Koreakriget och några år efter det (1950 – 1958). Under sin tid i Korea byggde Kaj Kalbak upp en samling på över femhundra föremål som bland annat innefattade konstföremål och andra arkeologiska och etnografiska föremål från De tre kungarikenas tid (57 f.kr – 668 eft.kr) fram till Joseon (1392-1910) och som han troligtvis köpte från antikhandlare. Det är sannolikt att Anni Kalbak förvärvade föremål till sin egen samling under samma tid, kanske från samma handlare. Efter sin hemkomst donerade Kaj Kalbak sin samling till danska Nationalmuseet. Anni Kalbaks samling, som innefattar mer än 90 föremål, köptes av Östasiatiska museet 1987. Hennes samling innefattar bronsföremål från Goryeo (918-1392), en mängd olika keramikföremål från De tre kungarikenas tid, samt från Goryeo och Joseon. Införskaffandet av målningarna i samlingen var av särskild vikt för museet eftersom det innan dess funnits få koreanska målningar i museets samlingar.
Förvärvsomständigheter, koreanska
안니 칼박 소장 (구입) 안니 칼박은 1958년부터 1962년까지 서울에 위치한 국립중앙의료원에서 근무했던 덴마크인 의사 카이 알고트 칼박 (1909-1992) 박사의 아내이다. 국립중앙의료원은 스칸디나비아의 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 3국과 국제연합한국재건단 그리고 한국 정부가 협력하여 설치 및 운영한 공공의료원이다. 스웨덴은 한국전쟁 기간 동안 그리고 그 이후에 부산에 위치한 스웨덴 적십자 야전병원을 운영한 것의 연장선상에서 국립중앙의료원에 기여한 것이었다. 한국에 거주하면서 칼박 박사는 삼국시대부터 조선시대까지 다양한 연대를 아우르는 고고학적 그리고 민족지학적 자료와 예술품을 포함하여 500여 점의 유물을 수집했는데, 이들은 골동품점에서 구입했을 것으로 추정된다. 안니 칼박도 같은 시기에 동일한 골동품점으로부터 개별적으로 유물들을 입수했을 것으로 짐작된다. 덴마크로 귀국한 후, 칼박 박사는 수집품들을 덴마크국립박물관에 기증했다. 안니 칼박의 90여 점의 수집품은 1987년 동아시아박물관에서 구입했는데, 여기에는 고려시대 청동 유물, 삼국, 고려, 조선시대에 걸친 다양한 도자기 유물과 조선시대 회화 40여 점이 포함되어 있다. 특히 이 컬렉션의 입수는 그 당시 동 박물관에서 소장품이 많지 않던 한국 회화 부문의 공백을 메우는 중요한 계기가 되었다.
Beskrivning
Den här maebyeong-flaskan har en koppformade mynning och kort halt. Den här biten av flaskan har någon gång gått sönder och lagats för att återfå sin ursprungliga form. De lätt sluttande breda skuldrorna buktar utåt innan de smalnar av i väggar som går ner mot den låga midjan och sedan rakt ner mot foten. Flaskan är nästan helt täckt av ett mönster i järnbrunt under glasyren som är målat innan bränningen. Runt skuldrorna går en krage av s-formade blomslingor. Sidorna är dekorerade med tre blomkvistar, troligtvis krysantemum, samt knoppen på en fjärde kvist. Det järnbruna motivet är stiliserat och dekorativt och målat på lätt hand. Ytan är täckt med en grönblå glasyr. På grund av oxidering under bränningen har glasyren blivit gulaktig snarare än blågrön. Keramik från Goryeo med järnbrun dekor under glasyren är vanligtvis ljusbrun.Maebyeongkrus, eller plommonkrus, användes till förvaring av alkohol. Det finns ett liknande föremål i samlingen med nästn identisk form, glasyr och dekor ( nr OM-1974-1772)
Beskrivning, korea

이 매병은 반구(盤口)형의 입에 짧은 목을 가졌는데, 이 부분은 일부 부서진 것을 원래의 형태로 복원했다. 풍만한 어깨는 약간 아래로 비스듬하게 흘러내려 낮게 위치한 허리 부분에 이르고, 허리에서 굽으로 이어지는 다리 부분은 다시 넓어지지 않고 굴곡이 없어 전체적인 몸체의 선이 밋밋하다. 전면에 철화 안료로 무늬를 그려 장식했다. 목을 중심으로 어깨 위에 S자 모양의 선을 반복적으로 둘러서 위에서 볼 때 꽃이 핀 듯한 효과를 내도록 했다. 측면은 국화를 묘사한 것으로 보이는 꽃 가지 세 개와 네 번째 가지 일부를 그려 꾸몄다. 무늬들은 모두 도안화되었고 장식적이며 빠르고 거침없는 필선으로 묘사되었다. 녹색의 유약이 시유되었으나 산화 번조로 인해 녹청색보다는 황갈색에 가까운 유색으로 발색됐다. 고려시대의 철화청자는 대체로 옅은 갈색을 띠고 있다.

매병은 술을 담는 용도로 사용되었다. 본 박물관 소장의 그 형태, 유색과 장식이 거의 동일한 예가 있다. (유물번호 OM-1974-1772 참고)

Beskrivning, engelska

This maebyeong bottle has a dish-shaped mouth and a short neck. This area was once damaged and has been restored to its original form. The slightly sloping, broad shoulders are bulging before tapering down to the low waist and straightening vertically at the foot. The bottle is almost completely covered in an underglaze iron brown design, painted onto the surface before firing. The neck is collared with a band of repeated S-shaped floral scrolls. The sides are decorated with three floral sprays, probably chrysanthemum flowers, and the tip of a fourth spray. The iron brown design is stylized and decorative and seems to have been executed in a swift and casual manner. The surface is coated in a greenish-tinged glaze. Due to oxidation firing, the glaze turned yellowish rather than greenish-blue. Goryeo ceramics with underglaze iron brown decoration are generally of a light brown color.

Maebyeong, or plum bottles, were used to contain alcohol.

There is a similar piece in the collection of almost identical shape, glaze and decoration (refer to object no OM-1974-1772).

Utställning - planerad
Samlingar från Korea
alt
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Utställning, del av - planerad
Korea collections - Goryeo
alt
Utställning, monterdel - planerad
Korea collections 2 - Goryeo - Ceramics 2
alt
Korea collections - Goryeo - Ceramics 2
alt
Diameter
16
Höjd
27
Mått text

H: 26.5

DB: 16

DM: 6 cm

DF: 9.3

Anmärkning

Från monter 38.

Höjd 27 cm, diam. 16 cm.

Materialkategori
Keramik
Material
Celadon; Keramik; Stengods
Material, engelska
Ceramics; Stoneware; Celadon
Material, korea
도자기 陶磁器; 청자 靑磁
Sökord
Celadon; 매병; Maebyeong; Meiping
Sökord, engelska
Pottery
Källor
국립문화재연구소 (National Research Institute). 2009. 미국 코넬대학교 허버트 F. 존슨 미술관 한국 문화재, 국외 한국문화재 조사보고서 제19권 (Korean Art Collection of the Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University, Reports and catalogues of survey results on Korean artifacts housed in foreign institutions XIX), plates 130, 131. Choi-Bae, S. 1984. Celadon wares of the Koryǒ period, 918 – 1392, catalogue of the Collection at the Museum of East Asian Art, City of Cologne. Cologne: Stadt Köln, Museum für Ostasiatische Kunst, pp. 72-75. Jeon Seungchang, Jang Sungwook, Kim Yunjeong, and Im Jin A. 2013. 1st edition. Seoul: National Museum of Korea, p.118. Petersen, M. 2008. Collecting Korean Shamanism: Biographies & Collecting Devices. PhD. Copenhagen: Faculty of Humanities, University of Copenhagen, p. 38. Slots- og Kulturstyrelsen. 2017. Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon. [ONLINE] Available at: https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=7790&wsektion=alle. [Accessed 11 October 2017]. Östberg, S.S. 2014. The Swedish Red Cross Hospital in Busan, 1950-1958: A Study of Its Transition from a Military to a Civilian Hospital. Korea Journal, Vol. 54, No. 1, pp. 152, 154. 박지욱. 2010. 박지욱 : 한국전쟁과 부산 스웨덴 적십자 야전병원의 의료구호활동(The Medical Assistance of the Swedish Red Cross Field Hospital in Busan during and after the Korean War). 의사학 (Korean Journal of Medical History), Vol. 19, No. 1, pp. 189-208. 덴마크의『韓國의집』과 李畵伯個展. 1967. 동아일보, 19.1.1967. 5면 생활/문화. Wirgin, J. & Hansson-Sidwall, B. 1990. Östasiatiska Museet och Föreningen Östasiatiska Museets Vänner, 1987-1988. Stockholm: Östasiatiska Museet.
Beskrivning, tidigare
Kruka, keramik, celadon. Korea. Koryo., Kruka av maebyong-typ i stengods med målad dekor av krysantemumkvist i järnbrunt under celadonglasyr. Runt skuldran stiliserad bladkrans. A. Kalbaks samling (inköp) Lagad vid mynningen, Krukans mynning har lagats.
klassifikation
Ihfa: oeb
Tillståndsbedömning
Mynningen har lagats och återställts.
Tillståndsbedömning, engelska
The mouth of the pot has been restored.
Tillståndsbedömning, korea
구연부가 복원되었다.
displayidnummer [beräkning] - inv
*102944*
Tidigare rum
L
Ursprungsregister
omInv; omDok

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.