logo

Carlotta - the museum database

OM-1979-0037 :: Vas

Object description
Den här stora ovalt formade porslinskrukan har en kraftig mynning och kort hals. Sidorna sväller ut på mitten och smalnar av nedåt foten i en symmetrisk kurva. En fogad linje runt magen både på utsidan och insidan tyder på att kärlet är drejad i två bitar som sedan kittats ihop. Foten är rak och har nästan samma omkrets som mynningen. Fotringen skär in i kroppen. Krukan har en vit, blåaktig glasyr. Ytan är porig och de synbara spåren av drejning ger krukan ett grovt intryck. De utspridda märken av putskniv som anas på skuldrorna i form av upprepade vertikala streck tyder på att man försökt skapa en mer balanserad och enhetlig form.
Accessionsnummer
OM-1979-0037
Sakordskategori
Husgeråd
Sakordskategori, engelska
Household utensil
Sakord
Vas
Sakord, engelska
Vase; Jar
Sakord, korea
가정용구 家庭用具
Titel, engelska
White porcelain jar
Titel, koreanska
순백자 항아리 純白磁 壺
Titel
Vit porslinskruka
Utställning - ingår i
Koreagalleriet
alt
Beskrivning

Nyöppnat (2012) permanent galleri om Korea. Här visas föremål i ett unikt rum, skapat av den koreanska arkitekten Hwang Doojin.

Det är en modern och sparsmakad interiör där pappersklädda fönster ger en känsla av ett koreanskt rum. Med denna satsning vill Världskulturmuseerna bredda kunskapen i Sverige om Koreas kultur och historia.

I det relativt lilla galleriet visas föremål från 300-talet (De tre kungadömenas tid) till slutet av 1800-talet (slutet av Joseon-dynastin). Det moderna Korea återspeglas i museets program.

Utställningen öppnar med ett par utsökta föremål från den arkeologiintresserade gamle kungen Gustav VI Adolfs samling - en ovanlig svart Goryeo-vas samt ett örhänge från graven "Den lyckobringande fenixens grav". I Ostasien ingår tecknet för "lyckobringande" även i namnet för "Sverige" och graven namngavs efter att kungen 1926 deltagit i utgrävningen av denna grav. Örhänget fick kungen som minne - efter hemkomsten skänktes det till Östasiatiska museet.

Galleriet visar utvecklingen av koreansk keramik, som också utgör huvuddelen av samlingen. Även ett fåtal målningar och möbler ingår i utställningen. En del av materialet är gåvor och inköp från skandinaviska läkare och sjuksköterskor som varit aktiva vid olika sjukhus under Koreakriget.

Galleriets arkitekt Doojin Hwang är född i Seoul 1963. Han kombinerar västerländska och koreanska arkitektoniska traditioner i en unikt modern stil. Koreagalleriet på Östasiatiska museet är ett resultat av ett samarbete mellan Korea Foundation och Östasiatiska museet. (www.ostasiatiska.se, 2012-02-03)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2012-02-11
Utställning, del av - ingår i
Koreagalleriet 09
alt
Period i Korea, engelska
Joseon dynasty (1392–1910)
alt
Beskrivning, engelska

The Joseon dynasty was founded in Hanseong (present-day Seoul) by General Yi Seong-gye in 1392. Its territory corresponded largely with present-day North and South Korea. Major economic and administrative reforms, following the adoption of Neo-Confucianism as the state ideology, were made during the Early Joseon period. The dynasty renounced Buddhism and confiscated the estates and properties of Buddhist temples, which consequently reduced the religion’s position of authority within society. King Sejong the Great (reigned 1418-1450) invented Hangeul, the Korean alphabet in 1443, although the Chinese written language continued to be predominant within the academies and in government until the late Joseon period. The Japanese invasion of Korea (1592-1598), led by the Kanpaku Toyotomi Hideyoshi, devastated the Korean Peninsula. There were also two invasions by Manchurians (1627 and 1636) that attempted to change Korea’s alliance with Ming dynasty China. The 26th King of the Joseon dynasty, Gojong, established the Daehan Empire in 1897 and became the first emperor of Korea. In 1905, Korea was forced to sign the Japan-Korea Protectorate Treaty that deprived Korea of diplomatic sovereignty and made it a protectorate of Japan. In 1910, Japan annexed Korea into its empire, starting the Japanese colonial period in Korea.

Joseon society had a rigid social hierarchy. Although it was possible to move up and down within the social stratification, noble families of civil or military officials, known as Yangban, were at the top of the social structure; and a serf-like class, known as Nobi, were at the bottom of society. There was a movement for social reform known as Silhak, starting in the 18th century, which advocated a practical method of ruling, rather than strict adherence to Confucian ideology. Silhak scholars were particularly in favour of administrative and economic reforms.

The arts of Korea continued to develop under the Joseon, now with Neo-Confucianism as a major influence. The literati embraced Chinese styles of landscape painting. Buncheong ceramics developed from Goryeo celadon ware and thrived for the first two centuries of the Joseon Dynasty. It was then replaced by porcelain, mainly white and blue-and-white porcelain. The Neo-Confucian elite had austere aesthetics, and white symbolized purity and frugality.

Beskrivning, korea

1392년 조선 왕조를 세운 이성계는 지금의 서울인 한양에 도읍을 정했다. 조선왕조의 영토는 오늘날의 북한과 대한민국을 포함하는 한반도 지역으로 압록강과 두만강으로 국경이 확정되었다. 조선 초기에는 성리학을 사회·철학적 지도 이념으로 선택하고 주요 경제 및 행정 개혁 정책을 실시했다. 조선 왕조는 불교를 배척하고 사찰의 노비와 토지를 몰수하여 조선 사회 내에서 불교의 종교적 권위가 실추되고 입지가 매우 좁아졌다. 세종대왕(재위 1418~1450)이 1443년에 한글을 창제하였으나 양반들과 왕실에서는 한자를 주요한 기록 언어로 사용하다가, 조선 후기에 이르러서야 한글의 사용이 활발해졌다. 1592년(선조 25)에는 일본의 도요토미 히데요시(豊臣秀吉; 1537~1598)가 일으킨 임진왜란이 1598년까지 지속되며 조선의 토지가 황폐해지고 사회가 혼란해졌다. 또한 후금이 침입한 1627년 정묘호란과 후금이 국호를 청으로 바꾸고 침입한 1636년 병자호란으로 인해, 조선은 청과 군신관계가 되고 명과의 국교 단절을 강요 받았다. 1897년 고종(재위 1863~1907)이 조선의 국호를 대한제국으로 고쳐 선포하고 자주독립국가의 황제가 되었는데, 1905년 고종 황제가 비준하지 않았음에도 일본이 강제로 을사조약을 체결 및 집행하여 대한제국은 외교권을 박탈당했으며 일본통감의 지배를 받게 되었다. 1910년에는 일본이 한일합병조약을 강제로 체결하여 대한제국의 주권을 강탈하고 1945년까지 일제강점기를 지속했다.

조선 사회에는 철저한 신분제 질서가 자리잡고 있었다. 각 계층 안에서의 신분적 지위 변동은 가능했지만 사회 지배층인 양반 사대부와 사회 최하층인 천인 노비, 그리고 그 사이에 중인과 상민 계층이 엄격히 구분되었다. 18세기에 농민층이 분해하고 상품화폐경제가 발전하는 사회 변화와 더불어 사회개혁사상인 실학이 등장해 성리학의 한계를 비판 및 극복하고 통치 체제를 개선하기 위한 현실적인 방안들을 모색하려는 움직임이 일어났다. 실학자들은 토지제도와 수취체제를 개혁하고 농업경영을 개선하며 상공업을 진흥할 대책을 연구하고 제시했다.

조선시대에는 유교적 미의식의 영향을 받은 미술이 발전을 거듭했다. 양반들은 중국의 화풍을 수용한 문인화, 특히 산수화를 그렸다. 고려청자로부터 탄생한 분청사기가 15~16세기에 해당하는 약 200년간 제작되었고 이어 백자와 청화백자가 만들어졌다. 성리학에 기반한 철학적 사고를 가진 사대부들은 검소한 미적 취향을 지녔으며 백색이 상징하는 결백함과 질박함을 아름답게 생각했다.

Period i Korea
Joseon (1392-1910)
Period i Korea, koreanska
조선 시대 (1392 – 1910)
Datering, engelska
18th century
Geografiskt namn - annat
Korea; Östasien
Förvärvsomständigheter
Inköp
Förvärvsomständigheter, engelska
Purchased
Förvärvsomständigheter, koreanska
구입
Beskrivning
Den här stora ovalt formade porslinskrukan har en kraftig mynning och kort hals. Sidorna sväller ut på mitten och smalnar av nedåt foten i en symmetrisk kurva. En fogad linje runt magen både på utsidan och insidan tyder på att kärlet är drejad i två bitar som sedan kittats ihop. Foten är rak och har nästan samma omkrets som mynningen. Fotringen skär in i kroppen. Krukan har en vit, blåaktig glasyr. Ytan är porig och de synbara spåren av drejning ger krukan ett grovt intryck. De utspridda märken av putskniv som anas på skuldrorna i form av upprepade vertikala streck tyder på att man försökt skapa en mer balanserad och enhetlig form.
Beskrivning, engelska
This large, oval porcelain jar has a thick lip on a short neck. The sides swell at the center and taper down to the base in a symmetrical curve. A join line can be seen along the belly and on the inside and outside, which implies that the vessel was thrown in two separate pieces and luted together at the center. The foot is straight and has almost the same circumference as the mouth. The footrim cuts into the body. A clear, bluish-tinged glaze covers the surface of the jar. Bubble bursts cover the surface, and the visible potting and swirl marks give the jar a coarse appearance. There appears to have been an attempt to make the shape more uniform, as evidenced by the "chatter", or tool marks, left by a trimming knife than can be faintly seen as repeating vertical lines on part of the shoulder.
Beskrivning, korea
이 큰 타원형의 백자 항아리는 구연이 두껍고 목은 짧으며, 몸통이 대칭으로 곡선을 그리며 중간에서 부풀었다가 하단으로 갈수록 좁아지는 형태이다. 몸체 복부에 안과 밖으로 모두 접합한 흔적이 남아 있어, 이 항아리의 위아래 두 부분을 따로 만들어 중앙에서 접합했음을 알 수 있다. 수직으로 선 굽의 지름과 구연의 지름이 거의 같다. 몸체에 음각으로 선을 새겨 굽이 되는 부분을 구분했다. 투명하고 푸른빛이 감도는 유약이 입혀진 유면에 기포가 많이 있으며, 물레로 성형한 자국이 선명해 항아리가 투박해 보인다. 다듬는 도구를 이용해 기면을 깎아 매끄럽게 만들고자 한 노력의 흔적을 어깨에 희미하게 나타난 반복적인 수직의 선을 통해 확인할 수 있다.
Utställning - planerad
Samlingar från Korea
alt
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Utställning, del av - planerad
Korea collections - Joseon
alt
Utställning, monterdel - planerad
Korea collections 2 - Joseon - Ceramics 1
alt
Korea collections - Joseon - Ceramics 1
alt
Diameter
25
Höjd
37
Anmärkning

Enligt Östasiatiska museet och föreningen Östasiatiska museets vänner 1976-1980: “Vas av porslin med vit porig glasyr. Yi. Inköp.” Från monter 36.

Höjd 37 cm, diam. 25 cm.

Materialkategori
Keramik
Material
Keramik; Porslin
Material, engelska
Porcelain; Ceramics
Material, korea
도자기 陶磁器; 백자 白磁
Sökord, engelska
Ceramic; Moon jar; 달항아리
Referens - publicerad i
Siggstedt, Mette (2012). Korea på Östasiatiska museet = Korea at the Museum of Far Eastern Antiquities. Stockholm: Östasiatiska museet
Källor - http
libris.kb.se
Källor

The Korea Foundation. 2011. Korea Rediscovered: Treasures from German Museums. Seoul: Korea Foundation, p. 268.

Siggstedt, M., 2011. Korea på Östasiatiska Museet. Exhibition Catalogue No. 67. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities.

Beskrivning, tidigare
Vas av porslin med vit porig glasyr. Yi., Vas, glaserat porslin. Korea. Yi.
displayidnummer [beräkning] - inv
*103046*
Tidigare rum
L
Ursprungsregister
omInv; omDok

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.